Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJN - słuchanie i mówienie 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-3JHM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJN - słuchanie i mówienie 3
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności receptywnych (słuchanie) w zakresie poziomu B2, w tym: rozumienia ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie informacji szczegółowych, rozumienia słownictwa z kontekstu, interpretacja treści, itd.

Rozwijanie umiejętności produktywnych (mówienie) w zakresie poziomu B2.

kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki, rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu, tworzenia wypowiedzi na różne tematy, wyrażanie własnych opinii

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Język przedmiotu niemiecki

Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr III rok/ V i VI semestr studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 60 godzin-ćwiczenia

Przygotowanie do zajęć: 60 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu: 20 godzin

Razem: 164 godziny

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 6

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 2,0

o charakterze praktycznym 164 6,0

Literatura:

Wiemer Claudia, Eggers Dietrich, Neuf Gabriele, Deutsch als Fremdsprache für das Studium, Hörverstehen, Max Hueber Verlag, 2003

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UK6, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny i ustny, obserwacja nauczyciela.

Na ocenę pozytywną należy zdobyć minimum 60% punktów.

Skala punktacji od 60 do 100% rozkłada się na oceny: dost, dost+, db, db+ i bdb.

Ocena na zaliczenie może być średnią ocen cząstkowych lub oceną z końcowego sprawdzianu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gorbacz-Pazera, Anna Harbig
Prowadzący grup: Jolanta Gorbacz-Pazera, Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.