Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-3SEM3
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium poświęcone pracy badawczej nad tłumaczeniami w ujęciu praktycznym oraz roli terminologii i słowników w tłumaczeniu tekstów i nauczaniu języka obcego do celów specjalistycznych. Program obejmuje poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw przekładoznawstwa i leksykografii. Studenci będą odkrywać funkcje słowników jako narzędzi wspierających tłumacza oraz uczyć się o procesie ich tworzenia. Zostaną także zapoznani z przykładami wyzwań towarzyszących procesowi tłumaczenia m.in. pod kątem różnic kulturowych, rodzajów tekstów i odmian języka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwań badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_15)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok III, semestr 5 i 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 2x30h=60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej.

Punkty ECTS: 19

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów: 2x30h+ 25h - 85h

Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej: 35h

Kwerenda biblioteczna 50h

Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji: 60h

Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd.: 30h

Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego: 90h

Pisanie pracy: 80h

Kontakt mailowy z nauczycielem: 20h

Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd.: 50h 50h

Razem: 500 (odpowiada 19 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 105h, 4 pkt. ECTS. Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej - 500, 19 pkt. ECTS

Literatura:

Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1993.

Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń 1982.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2002 (lub inne wyd.).

Leski, Kazimierz (1912-2000).: Zasady budowy tezaurusów / Kazimierz Leski ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej. Warszawa : OIN PAN, 1978.

Miodunka, Władysław (1945- )..: Podstawy leksykologii i leksykografii / Władysław Miodunka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.

Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.

Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001.

Tokarski R., Struktura pola znaczeniowego, Warszawa 1984.

Żmigrodzki P., Słowo – słownik – rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008.

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009 (wyd. III)

Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

Teubert, Wolfgang and Anna Cermakova. 2004. Corpus Linguistics. A Short Introduction. London/New York: Continuum.

Bell, Judith. 2005. Doing Your Research Project. A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science. Open University Press.

Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03 K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, , K_W07, K_W09, K_W12

K_U01,K_U02, K_U03, K_U05, K_U14, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

K_K05, K_K04, K_K01, K_K07, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest terminowe wypełnianie zadań cząstkowych (w tym ukończenie pierwszego rozdziału pracy do końca semestru zimowego) oraz ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska 340-AS1-3CGPE
Język angielski –doskonalenie językowe D2 340-AS1-3MOD13
Metody badań językoznawczych 340-AS1-3SRML
PNJA Gramatyka praktyczna 3 340-AS1-3PGR

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone pracy badawczej nad tłumaczeniami w ujęciu praktycznym oraz roli terminologii i słowników w tłumaczeniu tekstów i nauczaniu języka obcego do celów specjalistycznych. Program obejmuje poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw przekładoznawstwa i leksykografii. Studenci będą odkrywać funkcje słowników jako narzędzi wspierających tłumacza oraz uczyć się o procesie ich tworzenia. Zostaną także zapoznani z przykładami wyzwań towarzyszących procesowi tłumaczenia m.in. pod kątem różnic kulturowych, rodzajów tekstów i odmian języka.

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwań badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_15)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok III, semestr 5 i 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 2x30h=60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej.

Punkty ECTS: 19

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów: 2x30h+ 25h - 85h

Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej: 35h

Kwerenda biblioteczna 50h

Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji: 60h

Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd.: 30h

Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego: 90h

Pisanie pracy: 80h

Kontakt mailowy z nauczycielem: 20h

Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd.: 50h 50h

Razem: 500 (odpowiada 19 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 105h, 4 pkt. ECTS. Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej - 500, 19 pkt. ECTS

Literatura:

Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1993.

Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń 1982.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2002 (lub inne wyd.).

Leski, Kazimierz (1912-2000).: Zasady budowy tezaurusów / Kazimierz Leski ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej. Warszawa : OIN PAN, 1978.

Miodunka, Władysław (1945- )..: Podstawy leksykologii i leksykografii / Władysław Miodunka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.

Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.

Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001.

Tokarski R., Struktura pola znaczeniowego, Warszawa 1984.

Żmigrodzki P., Słowo – słownik – rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008.

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009 (wyd. III)

Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

Teubert, Wolfgang and Anna Cermakova. 2004. Corpus Linguistics. A Short Introduction. London/New York: Continuum.

Bell, Judith. 2005. Doing Your Research Project. A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science. Open University Press.

Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Puławski
Prowadzący grup: Krzysztof Puławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska 340-AS1-3CGPE
Język angielski –doskonalenie językowe D2 340-AS1-3MOD13
Metody badań językoznawczych 340-AS1-3SRML
PNJA Gramatyka praktyczna 3 340-AS1-3PGR

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone pracy badawczej nad tłumaczeniami w ujęciu praktycznym oraz roli terminologii i słowników w tłumaczeniu tekstów i nauczaniu języka obcego do celów specjalistycznych. Program obejmuje poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw przekładoznawstwa i leksykografii. Studenci będą odkrywać funkcje słowników jako narzędzi wspierających tłumacza oraz uczyć się o procesie ich tworzenia. Zostaną także zapoznani z przykładami wyzwań towarzyszących procesowi tłumaczenia m.in. pod kątem różnic kulturowych, rodzajów tekstów i odmian języka.

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwań badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_15)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok III, semestr 5 i 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 2x30h=60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej.

Punkty ECTS: 19

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów: 2x30h+ 25h - 85h

Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej: 35h

Kwerenda biblioteczna 50h

Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji: 60h

Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd.: 30h

Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego: 90h

Pisanie pracy: 80h

Kontakt mailowy z nauczycielem: 20h

Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd.: 50h 50h

Razem: 500 (odpowiada 19 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 105h, 4 pkt. ECTS. Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej - 500, 19 pkt. ECTS

Literatura:

Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1993.

Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń 1982.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2002 (lub inne wyd.).

Leski, Kazimierz (1912-2000).: Zasady budowy tezaurusów / Kazimierz Leski ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej. Warszawa : OIN PAN, 1978.

Miodunka, Władysław (1945- )..: Podstawy leksykologii i leksykografii / Władysław Miodunka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.

Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.

Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001.

Tokarski R., Struktura pola znaczeniowego, Warszawa 1984.

Żmigrodzki P., Słowo – słownik – rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008.

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009 (wyd. III)

Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

Teubert, Wolfgang and Anna Cermakova. 2004. Corpus Linguistics. A Short Introduction. London/New York: Continuum.

Bell, Judith. 2005. Doing Your Research Project. A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science. Open University Press.

Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska 340-AS1-3CGPE
Język angielski –doskonalenie językowe D2 340-AS1-3MOD13
Metody badań językoznawczych 340-AS1-3SRML
PNJA Gramatyka praktyczna 3 340-AS1-3PGR

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone pracy badawczej nad tłumaczeniami w ujęciu praktycznym oraz roli terminologii i słowników w tłumaczeniu tekstów i nauczaniu języka obcego do celów specjalistycznych. Program obejmuje poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw przekładoznawstwa i leksykografii. Studenci będą odkrywać funkcje słowników jako narzędzi wspierających tłumacza oraz uczyć się o procesie ich tworzenia. Zostaną także zapoznani z przykładami wyzwań towarzyszących procesowi tłumaczenia m.in. pod kątem różnic kulturowych, rodzajów tekstów i odmian języka.

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwań badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_15)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok III, semestr 5 i 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 2x30h=60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej.

Punkty ECTS: 19

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów: 2x30h+ 25h - 85h

Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej: 35h

Kwerenda biblioteczna 50h

Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji: 60h

Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd.: 30h

Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego: 90h

Pisanie pracy: 80h

Kontakt mailowy z nauczycielem: 20h

Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd.: 50h 50h

Razem: 500 (odpowiada 19 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 105h, 4 pkt. ECTS. Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej - 500, 19 pkt. ECTS

Literatura:

Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1993.

Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń 1982.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2002 (lub inne wyd.).

Leski, Kazimierz (1912-2000).: Zasady budowy tezaurusów / Kazimierz Leski ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej. Warszawa : OIN PAN, 1978.

Miodunka, Władysław (1945- )..: Podstawy leksykologii i leksykografii / Władysław Miodunka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.

Piotrowski T., Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.

Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001.

Tokarski R., Struktura pola znaczeniowego, Warszawa 1984.

Żmigrodzki P., Słowo – słownik – rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008.

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009 (wyd. III)

Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

Teubert, Wolfgang and Anna Cermakova. 2004. Corpus Linguistics. A Short Introduction. London/New York: Continuum.

Bell, Judith. 2005. Doing Your Research Project. A Guide for First-Time Researchers in Education, Health and Social Science. Open University Press.

Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)