Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-1TIC
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacji
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, korzystanie z zasobów Internetu. Położony został nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz

pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 - przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne i społeczne - filologia angielska

Rok studiów/semestr I rok I stopnia, I semestr, 15 godz., laboratorium

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość obsługi komputera

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Laboratoria 15 godzin – pracownia komputerowa

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody podające: pogadanka, dyskusja, praca online;

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w laboratoriach – 15 godzin

- konsultacje – 3 godzin

- przygotowanie do zajęć – 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15h 0,5 pkt.

Literatura:

D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006.

J. Cox, Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

A. Edney: PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

J. Lambert, Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

J. Lambert, C. Frye, Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

K. Murray, Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011.

J. Walkenbach, Excel 2010 PL. Formuły, Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

P. Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012.

P. Wróblewski: MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Gliwice 2007.

R. Zimek: PowerPoint 2010 PL.

Strony internetowe:

Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

Microsoft - http://www.microsoft.com/

Excel - http://www.excelszkolenie.pl/Excel%202007/index.htm

http://excel.info.pl/

Word - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/word/

PowerPoint - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/powerpoint/

Microsoft365

Efekty uczenia się:

Student:

1. Potrafi posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia

prezentacji itp.) dla realizowania zadań i rozwiązywana problemów związanych z posiadanym wykształceniem (K_U10, K_U12)

2. Potrafi wykorzystać urządzenia technologii informacyjnej oraz odpowiednie oprogramowanie w celu wyszukiwania, selekcjonowania,

przetwarzania i dokumentowania różnego rodzaju informacji z różnych źródeł. (K_U01, K_K04)

3. Pozyskując i przetwarzając informacje, potrafi rozumieć zarówno konieczność respektowania praw autorskich i poszanowania własności

intelektualnej, jak i potrzebę ochrony własnej prywatności oraz danych. (K_W12)

4. Potrafi uświadomić potrzebę nieustannego śledzenia zmian, jakie współcześnie zachodzącą w obszarze technologii informacyjnej, oraz

dostrzec wynikające z tego korzyści. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy maksimum 1 nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach. Student nieobecności odpracowuje na

konsultacjach. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich prac cząstkowych. Na zajęciach ćwiczenia praktyczne zaliczane są na

ocenę.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz

pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 - przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne i społeczne - filologia angielska

Rok studiów/semestr I rok I stopnia, I semestr, 15 godz., laboratorium

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość obsługi komputera

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Laboratoria 15 godzin – pracownia komputerowa

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody podające: pogadanka, dyskusja, praca online;

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w laboratoriach – 15 godzin

- konsultacje – 3 godzin

- przygotowanie do zajęć – 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15h 0,5 pkt.

Literatura:

D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006.

J. Cox, Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

A. Edney: PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

J. Lambert, Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

J. Lambert, C. Frye, Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

K. Murray, Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011.

J. Walkenbach, Excel 2010 PL. Formuły, Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

P. Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012.

P. Wróblewski: MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Gliwice 2007.

R. Zimek: PowerPoint 2010 PL.

Strony internetowe:

Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

Microsoft - http://www.microsoft.com/

Excel - http://www.excelszkolenie.pl/Excel%202007/index.htm

http://excel.info.pl/

Word - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/word/

PowerPoint - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/powerpoint/

Microsoft365

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piechota
Prowadzący grup: Dariusz Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz

pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 - przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne i społeczne - filologia angielska

Rok studiów/semestr I rok I stopnia, I semestr, 15 godz., laboratorium

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość obsługi komputera

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Laboratoria 15 godzin – pracownia komputerowa

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody podające: pogadanka, dyskusja, praca online;

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w laboratoriach – 15 godzin

- konsultacje – 3 godzin

- przygotowanie do zajęć – 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15h 0,5 pkt.

Literatura:

D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006.

J. Cox, Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Gliwice 2012.

A. Edney: PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk 2005, Wydawnictwo Helion 2011.

J. Lambert, Microsoft Word 2016: krok po kroku, przeł. M. Włodarz, Warszawa 2016.

J. Lambert, C. Frye, Microsoft office 2016: krok po kroku, przeł. L. Biolik, Warszawa 2016.

K. Murray, Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011.

J. Walkenbach, Excel 2010 PL. Formuły, Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

P. Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012.

P. Wróblewski: MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Gliwice 2007.

R. Zimek: PowerPoint 2010 PL.

Strony internetowe:

Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

Microsoft - http://www.microsoft.com/

Excel - http://www.excelszkolenie.pl/Excel%202007/index.htm

http://excel.info.pl/

Word - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/word/

PowerPoint - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/powerpoint/

Microsoft365

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)