Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski - doskonalenie B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-2BMOD
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - doskonalenie B
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykształcenie umiejętności rozróżniania i klasyfikowania poszczególnych rodzajów jednostek językowych, ujawniania ich właściwości formalnych i funkcyjnych oraz ich wzajemnego powiązania i miejsca w całości systemu gramatycznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Język rosyjski - doskonalenie B koncentruje się na funkcjonalnym opanowaniu wybranych zjawisk dotyczących systemu gramatycznego języka rosyjskiego. Celem zajęć jest wprowadzenie wybranych zagadnień z gramatyki (odmiana rzeczowników, czasowników, wybrane przysłówki i przyimki) w oparciu o zestaw ćwiczeń, które mają służyć ukształtowaniu kompetencji komunikacyjnej studentów, polegającej na właściwym użyciu form gramatycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 5: MK_5.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: II rok, semestr III (zimowy).

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i gramatyki rosyjskiej (znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 20 godz. rocznie, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 20 h (0,8 ECTS)

Udział w konsultacjach: 10 h (0,4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 20 h (0,8 ECTS)

Razem: 50 h (2 ECTS).

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 30, punkty ECTS: 1,2

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 50, punkty ECTS: 2.

Literatura:

1. J. Dobrowolski, 350 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

2. N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

3. M. Runowska, Rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 2011.

4. A. Gołubiewa, M. Kuratczyk, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

5. T. Borucki, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, pod red. J. Henzla, Kraków 1998.

6. I. Kabyszewa, K. Kusal, H. Orschel, E. Wedel, Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Warszawa 2004.

7. Русская грамматика для начинающих: глагол. Учебное пособие, Екатеринбург 2008.

8. Т.С. Власова, Е.В. Катина, М.А. Шеина, Русский как иностранный. Учебное пособие для иностранных студентов, Санкт-Петербург 2018.

9. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Katowice 2014.

10. Wybrane źródła internetowe: tablice, ćwiczenia, testy.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu morfologii (KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9).

2. Wyszukuje w wypowiedzi i charakteryzuje jednostki gramatyczne języka pełniące samodzielne i niesamodzielne funkcje (KA6_UW1, KA6_UW6).

3. Wyszukuje w wypowiedzi i charakteryzuje części mowy pod względem ich kategorii morfologicznych (KA6_UW1, KA6_UW6).

4. Ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka rosyjskiego oraz jego złożoności i zmienności znaczeń (KA6_WK1, KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK4).

5. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji (KA6_UO1).

6. Rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się (KA6_UU1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pańkowska
Prowadzący grup: Ewa Pańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pańkowska
Prowadzący grup: Ewa Pańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)