Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski w kulturze i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-3CGPR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski w kulturze i sztuce
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 stopień 3 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia mają na celu doskonalenie praktycznych umiejętności językowych niezbędnych podczas współpracy z różnorodnymi instytucjami kultury. Ich podstawą jest praca nad wybranymi tekstami kultury (w języku rosyjskim). Ćwiczenia mają wyposażyć studentów w umiejętność formułowania i prezentacji własnych wniosków, niezbędną do tworzenia tekstów ustnych i pisemnych na potrzeby takich instytucji jak muzea, biblioteki, galerie sztuki, centra kultury, teatry, kina.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z terminologią typową dla języka rosyjskiego w sferze kultury i sztuki, a także zaprezentowanie (na wybranych przykładach) charakterystyki języka rosyjskiego używanego w różnych tekstach kultury.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot fakultatywny (grupa zajęć_12).

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 6.

Wymagania wstępne: wiedza, jaką student uzyskał na zajęciach: Wstęp do kulturoznawstwa, Kultura i sztuka Rosji.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz., ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 h (1 ECTS).

Udział w konsultacjach: 30 h (1 ECTS).

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 h (1 ECTS).

Razem: 90 h (3 ECTS).

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 60 h, punkty ECTS: 2

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 0, punkty ECTS: 0.

Literatura:

Ю. В. Сложеникина, "Русский язык и культура речи", Самара 2019

"Театральные термины и понятия. Материалы к словарю", Санкт-Петербург 2015.

H. Granatowska, "Как дела?3": "В мире прекрасного". Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 1998.

S. Szczygielska, "Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne"2, Poznań 2004.

M. Rygielska, O "tekście kultury", "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2015, nr 1(22), s. 27-43.

W. Kawecki, "Kultura konsumpcyjna a wychowanie do kultury wysokiej", "Studia Theologica Varsaviensia" 2010, 48/2, s. 177-197.

P. Sobczak, "Tekst piosenki jako dzieło literackie - dzieło literackie jako tekst piosenki: zarys problematyki, przykłady realizacji", "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2012, nr 16, s. 127-139.

Е.М. Паулюс, "Меня ждет на улице дождь" - анализ мотива дождя в творчестве Виктора Цоя, "STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA" 2012, vol. XXXVII, s. 261-269.

С.А. Петрова, "Образ лирического героя в рок-поэзии В.Р. Цоя", "Мир науки, культуры, образования" 2021, nr 1(86), s. 394-396.

I. Łuc, M. Bortliczek, "Innowacyjne podejście ma znaczenie...": strategie komunikacyjne w reklamie", "Cieszyński Almanach Pedagogiczny" 2014, nr 3, s. 66-80.

B.K. Sosin, "Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy?", "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria" 2004, nr 4, s. 251-269.

M. Lachman, "(Para)literacki wymiar reklamy", "Konteksty Kultury" 2016, nr 13, z. 3, s. 271-296.

P. Cieciura, "Reklama a style funkcjonalne języka. Zarys problematyki", "Bohemistyka" 2009, nr 3, s. 204-212.

A. Telepnev, M. Ziomek, Влюбиться в Россию, Warszawa 2011.

А. Маркунас, Справочник по русскому искусству, Poznań 2002.

E. Smykowska, Ikona. mały słownik, Warszawa 2008.

W. Mole, ikona Ruska, Warszawa 1956.

U. Wójcicka, Русская литература ХVIII века. Эволюцыя жанров, Bydgoszcz 1998.

E. Małek, J. Wawrzyńczyk, Kultura rosyjska, Warszawa 2001.

O. Figes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2011.

W. Serczyk, Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław 1984.

L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

Wybrane źródła internetowe.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

1. Wykorzystuje w sposób praktyczny zdobytą wiedzę z zakresu charakterystyki języka rosyjskiego używanego w dziedzinie kultury i sztuki (KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_UK1, KA6_UU1, KA6_KK2).

2. Samodzielnie analizuje i interpretuje wybrane teksty kultury, stosując przy tym we właściwy sposób podstawową terminologię (KA6_WG9, KA6_UW1, KA6_UK1).

3. Zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów kultury (KA6_WG6, KA6_WK1).

4. Prezentuje (w formie ustnej lub pisemnej, w języku polskim i rosyjskim) własne, uargumentowane wnioski i wyniki swojej pracy badawczej w oparciu o odpowiednie teksty naukowe, z wykorzystaniem poglądów innych autorów (KA6_UW6, KA6_UK1).

5. Pracuje i współdziała w grupie (KA6_UO1, KA6_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pańkowska, Anna Sakowicz
Prowadzący grup: Ewa Pańkowska, Anna Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sakowicz
Prowadzący grup: Anna Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z terminologią typową dla języka rosyjskiego w sferze kultury i sztuki, a także zaprezentowanie (na wybranych przykładach) charakterystyki języka rosyjskiego używanego w różnych tekstach kultury.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot fakultatywny (grupa zajęć_12).

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 6.

Wymagania wstępne: wiedza, jaką student uzyskał na zajęciach: Wstęp do kulturoznawstwa, Kultura i sztuka Rosji.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz., ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 h (1 ECTS).

Udział w konsultacjach: 30 h (1 ECTS).

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 h (1 ECTS).

Razem: 90 h (3 ECTS).

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 60 h, punkty ECTS: 2

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 0, punkty ECTS: 0.

Literatura:

Ю. В. Сложеникина, "Русский язык и культура речи", Самара 2019

"Театральные термины и понятия. Материалы к словарю", Санкт-Петербург 2015.

H. Granatowska, "Как дела?3": "В мире прекрасного". Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 1998.

S. Szczygielska, "Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne"2, Poznań 2004.

M. Rygielska, O "tekście kultury", "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2015, nr 1(22), s. 27-43.

W. Kawecki, "Kultura konsumpcyjna a wychowanie do kultury wysokiej", "Studia Theologica Varsaviensia" 2010, 48/2, s. 177-197.

P. Sobczak, "Tekst piosenki jako dzieło literackie - dzieło literackie jako tekst piosenki: zarys problematyki, przykłady realizacji", "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2012, nr 16, s. 127-139.

Е.М. Паулюс, "Меня ждет на улице дождь" - анализ мотива дождя в творчестве Виктора Цоя, "STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA" 2012, vol. XXXVII, s. 261-269.

С.А. Петрова, "Образ лирического героя в рок-поэзии В.Р. Цоя", "Мир науки, культуры, образования" 2021, nr 1(86), s. 394-396.

I. Łuc, M. Bortliczek, "Innowacyjne podejście ma znaczenie...": strategie komunikacyjne w reklamie", "Cieszyński Almanach Pedagogiczny" 2014, nr 3, s. 66-80.

B.K. Sosin, "Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy?", "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria" 2004, nr 4, s. 251-269.

M. Lachman, "(Para)literacki wymiar reklamy", "Konteksty Kultury" 2016, nr 13, z. 3, s. 271-296.

P. Cieciura, "Reklama a style funkcjonalne języka. Zarys problematyki", "Bohemistyka" 2009, nr 3, s. 204-212.

A. Telepnev, M. Ziomek, Влюбиться в Россию, Warszawa 2011.

А. Маркунас, Справочник по русскому искусству, Poznań 2002.

E. Smykowska, Ikona. mały słownik, Warszawa 2008.

W. Mole, ikona Ruska, Warszawa 1956.

U. Wójcicka, Русская литература ХVIII века. Эволюцыя жанров, Bydgoszcz 1998.

E. Małek, J. Wawrzyńczyk, Kultura rosyjska, Warszawa 2001.

O. Figes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2011.

W. Serczyk, Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław 1984.

L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

Wybrane źródła internetowe.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Group No. 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)