Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-3SEMD7
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2 - C1). Znajomość zagadnień i metod związanych z dyscypliną seminarium.

Skrócony opis:

Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studiów- ogólnoakademicki.

Przedmiot obowiązkowy na studiach stacjonarnych I stopnia (M_12).

Nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

III rok, V i VI semestr.

Wymagania wstępne: ukończony drugi rok studiów.

60 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne: dyskusje, prezentacje, parce pisemne.

19 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów 2x30+25=85

2. Przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej 35h

3. Kwerenda biblioteczna 50h

4. Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów wybranej specjalizacji 60h

5. Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd. 30h

6. Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego 90h

7. Pisanie pracy 80h

8. Kontakt mailowy z nauczycielem 20h

9. Redagowanie pracy, poprawki, korekty, itd. 50h

Razem: 500h, co stanowi 19 punktów ECTS

Wskaźniki ilościowe:

1. Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 105h, co odpowiada 4 pkt. ECTS

2. Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 500h, co odpowiada 19 pkt ECTS

Literatura:

Patrz lista lektur obowiązująca w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- K_W01, K_W03, K_U04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W12,

Umiejętności:

- K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14

Kompetencje:

- K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot student musi systematycznie brać udział w zajęciach, konsultować postępy w pracy w czasie indywidualnych spotkań z Promotorem, a ostatecznie napisać i złożyć pracę licencjacką. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecności należy nadrobić wg wytycznych Promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sawczuk
Prowadzący grup: Tomasz Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Studenci zostaną zapoznani z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi prac dyplomowych oraz możliwymi kierunkami poszukiwań badawczych, by w następstwie dyskusji i refleksji dokonać wyboru najodpowiedniejszego tematu, a następnie napisać i złożyć pracę.

Zakres tematyczny seminarium obejmie literaturę amerykańską drugiej połowy XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem prozy) oraz przemiany zachodzące w jej obrębie w kolejnych powojennych dekadach, jak również elementy kultury amerykańskiej i teorii literatury.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Studenci zostaną zapoznani z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi prac dyplomowych oraz możliwymi kierunkami poszukiwań badawczych, by w następstwie dyskusji i refleksji dokonać wyboru najodpowiedniejszego tematu, a następnie napisać i złożyć pracę.

Zakres tematyczny seminarium obejmie literaturę amerykańską drugiej połowy XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem prozy) oraz przemiany zachodzące w jej obrębie w kolejnych powojennych dekadach, jak również elementy kultury amerykańskiej i teorii literatury.

Zagadnienie związane z tematem seminarium to, między innymi:

- Bitnicy

- pisarstwo afro-amerykańskie

- pisarze i pisarki południa

- eksperyment literacki lat 60. i 70.

- pisarstwo etniczne i kobiece

- nowy realizm

Literatura:

Wybrana literatura:

The Norton Anthology of American Literature (7th ed.) (vol. C-E)

A New Literary History of America (Harvard University Press, 2009)

Historia literatury amerykańskiej XX wieku (Universitas, 2004)

A Concise Companion to Postwar American Literature and Culture (Blackwell, 2004)

The Cambridge Companion to American Literature, vol. 7 (CUP, 2008)

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sawczuk
Prowadzący grup: Tomasz Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Studenci zostaną zapoznani z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi prac dyplomowych oraz możliwymi kierunkami poszukiwań badawczych, by w następstwie dyskusji i refleksji dokonać wyboru najodpowiedniejszego tematu, a następnie napisać i złożyć pracę.

Zakres tematyczny seminarium obejmie literaturę amerykańską drugiej połowy XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem prozy) oraz przemiany zachodzące w jej obrębie w kolejnych powojennych dekadach, jak również elementy kultury amerykańskiej i teorii literatury.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Studenci zostaną zapoznani z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi prac dyplomowych oraz możliwymi kierunkami poszukiwań badawczych, by w następstwie dyskusji i refleksji dokonać wyboru najodpowiedniejszego tematu, a następnie napisać i złożyć pracę.

Zakres tematyczny seminarium obejmie literaturę amerykańską drugiej połowy XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem prozy) oraz przemiany zachodzące w jej obrębie w kolejnych powojennych dekadach, jak również elementy kultury amerykańskiej i teorii literatury.

Zagadnienie związane z tematem seminarium to, między innymi:

- Bitnicy

- pisarstwo afro-amerykańskie

- pisarze i pisarki południa

- eksperyment literacki lat 60. i 70.

- pisarstwo etniczne i kobiece

- nowy realizm

Literatura:

Wybrana literatura:

The Norton Anthology of American Literature (7th ed.) (vol. C-E)

A New Literary History of America (Harvard University Press, 2009)

Historia literatury amerykańskiej XX wieku (Universitas, 2004)

A Concise Companion to Postwar American Literature and Culture (Blackwell, 2004)

The Cambridge Companion to American Literature, vol. 7 (CUP, 2008)

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)