Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia specjalizacyjne literaturoznawczo-kulturoznawcze 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-1LCS2
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalizacyjne literaturoznawczo-kulturoznawcze 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien wykazać się podstawową wiedzą w zakresie studiów kulturoznawczych i literaturoznawczych i mieć podstawowe informacje na temat historii, kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny (M_5)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo

Rok studiów:I rok.

Wymagania wstępne: Student powinien wykazać się podstawową wiedzą w zakresie studiów kulturoznawczych i literaturoznawczych i mieć podstawowe informacje na temat historii, kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego.

Liczba godzin: 30h, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, prezentacje, eseje.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w zajęciach: 30h

- Przygotowanie do zajęć: 10h

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 15h

- Projekty: 16h

- Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim: 10h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 46h

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 46h.

Literatura:

Patrz lista lektur obowiązująca w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03, K_W06, K_W04, K_W05, K_U05, K_U06, K_U04,

K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K04, K_K03, K_K05, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Patrz kryteria obowiązujące w danym roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Głębocki
Prowadzący grup: Zdzisław Głębocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Pełny opis:

Student powinien wykazać się podstawową wiedzą w zakresie studiów kulturoznawczych i literaturoznawczych i mieć podstawowe informacje na temat historii, kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego.

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Materiały źródłowe do dyskusji będą obejmowały między innymi:

- wykłady laureatów literackich nagród Nobla (Naipal, Coetzee, Pinter, Lessing, Dylan, Tokarczuk)

- opowiadania Bernarda Malamuda.

Literatura:

Literatura

Materiały źródłowe:

- wykłady laureatów literackich nagród Nobla (Naipal, Coetzee, Pinter, Lessing, Dylan, Tokarczuk)

- Bernard Malamud, The Complete Stories, New York, 1997.

Prace krytyczne:

Bennett, Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory, Routledge, 2016

Eagleton, Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota, 2008

Rooney, The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory, Cambridge University Press, 2010.

Uwagi:

Ocena końcowa na podstawie zaprezentowanej na zajęciach prezentacji

(analiza 2 opowiadań Beranarda Malamuda) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 spotkaniach w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Łaszkiewicz
Prowadzący grup: Weronika Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z historii, kultury i literatury Indian Ameryki Północnej (wraz z jej czołowymi krytykami i przedstawicielami).

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia z historii, kultury i literatury Indian Ameryki Północnej (wraz z jej czołowymi krytykami i przedstawicielami). Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Literatura:

1.Sacvan Bercovitch (ed.), The Cambridge History of American Literature, CUP 2005.

2.Joy Porter, The Cambridge Companion to Native American Literature, CUP 2005.

3.Arnold Krupat, The Voice in the Margin, Univ. of California Press 1989.

4.Harlod Bloom (ed.), Native American Writers, Bloom’s Literary Criticism 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)