Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (rosyjski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SWJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (rosyjski)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności praktycznych: słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia, pisania w języku rosyjskim.

Realizacja materiału leksykalno – gramatycznego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii i składni oraz praktyczne ich zastosowanie. Tematy leksykalne podane są „w treściach merytorycznych”.

• nauczanie na poziomie B1,

• doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia. czytania i rozumienia, mówienia , pisania

Inne cele to: zrozumienie tła historycznego, społecznego i kulturalnego Rosji.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności praktycznych: słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia, pisania w języku rosyjskim.

Realizacja materiału leksykalno – gramatycznego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii i składni oraz praktyczne ich zastosowanie. Tematy leksykalne podane są „w treściach merytorycznych”.

• nauczanie na poziomie B1,

• doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia. czytania i rozumienia, mówienia , pisania

Inne cele to: zrozumienie tła historycznego, społecznego i kulturalnego Rosji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy – do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: I rok studiów II stopnia, semestr letni, studia stacjonarne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2 h= 30 h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 10 h (0,25 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 9 h + 1 h= 10 h

Dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć 10 h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- złożone zjawiska i procesy językowe, teorie wyjaśniające zależności między nimi oraz współczesne trendy w językoznawstwie KP7_WG1,

- pogłębiony aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji KP7_WG9,

- zaawansowany aparat pojęciowy z zakresu technologii informacyjnych KP7_WG12,

- problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją oraz ich złożone powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji KP7_WK1,

- złożone prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją KP7_WK2,

- zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego KP7_WK3

Absolwent potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KP7_UW5,

- prowadzić w debatę w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich KP7_UK4,

- posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KP7_UK6,

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie KP7_UU1

Absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KP7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze na podstawie pozytywnych ocen za wszystkie prace pisemne i ustne (testy pisemne, prezentacje, wypracowania), aktywności na zajęciach (wypowiedzi ustne, dyskusje w trakcie zajęć) oraz obecności.

Nieobecności:

Student (na pierwszych zajęciach, na których pojawi się po absencji) jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności i ustalenia z prowadzącym terminu zaliczenia treści omawianych na zajęciach, w których nie mógł uczestniczyć.

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu (w przypadku nieobecności poniżej 30%) student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności w ramach konsultacji.

Dopuszczalna jedna nieobecność bez konieczności odpracowania.

Student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego specjalistycznego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, przedstawianie się, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa, droga do uczelni, życie uczelni, podróż do Rosji, wybrane kraje i narodowości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy – do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: I rok studiów II stopnia, semestr letni, studia stacjonarne, filologia angielska z elementami translatoryki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2 h= 30 h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 10 h (0,25 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 9 h + 1 h= 10 h

Dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć 10 h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Treści programowe:

Opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania własnych myśli w wybranym zakresie tematycznym.

Zaznajomienie ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, wyrażenia idiomatyczne.

Swobodne posługiwanie się strukturami zdaniowymi języka rosyjskiego;

Rozwinięcie technik czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia.

Umiejętność formułowania interpretacji oraz komentarzy na temat przeczytanych treści.

Rozwinięcie sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'.

Umiejętność wypowiadania się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodne nadążanie za wypowiedziami innych, włączanie się do dyskusji.

Świadomość różnych stylów i rejestrów językowych.

Literatura:

Podręcznik wiodący: "Od A do Я 1" Anna Wrzesińska, Wydawca: ROSJANKA, 2019.

1 Новые встречи. Język rosyjski 1, Warszawa 2013.

2 Język rosyjski dla początkujących, Rachel Farmer; przekład i adaptacja Barbara Henzel, Janusz Henze4l, Kraków 1999.

3 Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007- poziom B 1.

4 Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa, 1999 - poziom B1.

5 Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego.WSiP,Warszawa,1999.

6 Ступени 3 5, Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik, Warszawa 2016, WSiP, Poziom A2

7. Dąbrowska H., Zybert M.: Nowe spotkania 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa, 2002- poziom A1.

Dodatkowo:

- czasopisma rosyjskojęzyczne,

- materiały własne prowadzącego.

Uwagi:

W przypadku przejścia w r. ak. 2021/2022 na nauczanie zdalne, zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem wskazanej przez władze UwB platformy.

- Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego ustalonego na Wydziale Filologicznym UwB.

- Student może mieć 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze (w przeliczeniu 1 nb na 30 h). Pozostałe zajęcia muszą zostać zaliczone na konsultacjach (w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia, tj, stacjonarnie lub zdalnie).

- W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, musi ono zostać dostarczone najpóźniej na drugich zajęciach po powrocie na uczelnię (może być przesłane w formie skanu na adres prowadzącego za pośrednictwem USOSmail).

- Kontakt grupy z prowadzącym zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOSmail lub podanego na początku zajęć maila grupowego.

- Konsultacje trwają 45 min. w formie zdalnej lub stacjonarnej - wybór formy należy do decyzji prowadzącego zajęcia, który informuje o tym na pierwszych zajęciach.

- Materiały do zajęć są przekazywane studentom drogą elektroniczną - za pośrednictwem USOSmail, poczty grupowej, a w przypadku zajęć zdalnych za pośrednictwem wybranego komunikatora (o wybranej formie prowadzący informuje grupę na pierwszych zajęciach).

- jeśli zaistnieje konieczność pracy w formie zdalnej, będzie się ona odbywać w oparciu o wskazany przez prowadzącego komunikator. W przypadku zajęć zdalnych studenci proszeni będą o włączenie kamery w czasie sprawdzania listy obecności i wypowiedzi ustnych.

- na zajęciach student powinien korzystać z materiałów dydaktycznych w formie papierowej, nie jest dopuszczalne wykorzystanie na zajęciach telefonu komórkowego do korzystania z przesłanych materiałów.

- każdy student musi posiadać własne materiały dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego specjalistycznego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, przedstawianie się, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa, droga do uczelni, życie uczelni, podróż do Rosji, wybrane kraje i narodowości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy – do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: I rok studiów II stopnia, semestr letni, studia stacjonarne, filologia angielska z elementami translatoryki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2 h= 30 h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 10 h (0,25 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 9 h + 1 h= 10 h

Dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć 10 h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Po kursie na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Treści programowe:

Opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania własnych myśli w wybranym zakresie tematycznym.

Zaznajomienie ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, wyrażenia idiomatyczne.

Swobodne posługiwanie się strukturami zdaniowymi języka rosyjskiego;

Rozwinięcie technik czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia.

Umiejętność formułowania interpretacji oraz komentarzy na temat przeczytanych treści.

Rozwinięcie sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'.

Umiejętność wypowiadania się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodne nadążanie za wypowiedziami innych, włączanie się do dyskusji.

Świadomość różnych stylów i rejestrów językowych.

Literatura:

Podręcznik wiodący: "Od A do Я 1" Anna Wrzesińska, Wydawca: ROSJANKA, 2019.

1 Новые встречи. Język rosyjski 1, Warszawa 2013.

2 Język rosyjski dla początkujących, Rachel Farmer; przekład i adaptacja Barbara Henzel, Janusz Henze4l, Kraków 1999.

3 Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007- poziom B 1.

4 Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium – gramatyka, ćwiczenia, przykłady odmian. Wydawnictwo ”KRAM”. Warszawa, 1999 - poziom B1.

5 Wierieszczagina I.: Давайте поговорим... – teksty z życia codziennego.WSiP,Warszawa,1999.

6 Ступени 3 5, Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik, Warszawa 2016, WSiP, Poziom A2

7. Dąbrowska H., Zybert M.: Nowe spotkania 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa, 2002- poziom A1.

Dodatkowo:

- czasopisma rosyjskojęzyczne,

- materiały własne prowadzącego.

Uwagi:

W przypadku przejścia w r. ak. 2021/2022 na nauczanie zdalne, zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem wskazanej przez władze UwB platformy.

- Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego ustalonego na Wydziale Filologicznym UwB.

- Student może mieć 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze (w przeliczeniu 1 nb na 30 h). Pozostałe zajęcia muszą zostać zaliczone na konsultacjach (w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia, tj, stacjonarnie lub zdalnie).

- W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, musi ono zostać dostarczone najpóźniej na drugich zajęciach po powrocie na uczelnię (może być przesłane w formie skanu na adres prowadzącego za pośrednictwem USOSmail).

- Kontakt grupy z prowadzącym zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOSmail lub podanego na początku zajęć maila grupowego.

- Konsultacje trwają 45 min. w formie zdalnej lub stacjonarnej - wybór formy należy do decyzji prowadzącego zajęcia, który informuje o tym na pierwszych zajęciach.

- Materiały do zajęć są przekazywane studentom drogą elektroniczną - za pośrednictwem USOSmail, poczty grupowej, a w przypadku zajęć zdalnych za pośrednictwem wybranego komunikatora (o wybranej formie prowadzący informuje grupę na pierwszych zajęciach).

- jeśli zaistnieje konieczność pracy w formie zdalnej, będzie się ona odbywać w oparciu o wskazany przez prowadzącego komunikator. W przypadku zajęć zdalnych studenci proszeni będą o włączenie kamery w czasie sprawdzania listy obecności i wypowiedzi ustnych.

- na zajęciach student powinien korzystać z materiałów dydaktycznych w formie papierowej, nie jest dopuszczalne wykorzystanie na zajęciach telefonu komórkowego do korzystania z przesłanych materiałów.

- każdy student musi posiadać własne materiały dydaktyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)