Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-DS3-4SEMD8
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Studia doktoranckie 4 rok semestr letni
Studia doktoranckie 4 rok semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praca doktorska powinna być napisana na podstawie ustalenia stanu badań i wypracowania własnej opcji, kierując się wiedzą z metodologii badań literackich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wtajemniczenie doktoranta w problematykę przyszłej pracy doktorskiej, uściślenie i, w zależności od sytuacji, modyfikacja tematu pracy, ustalenie zakresu pracy i metodologii badawczej. Przygotowanie planu badań, omówienie koncepcji rozprawy doktorskiej.

Przygotowanie do pisania artykułów naukowych a także referatów do wygłaszania.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie doktoranta do pracy badawczej, szczegółowe omówienie koncepcji przyszłej rozprawy doktorskiej, ustalenie struktury pracy: wstęp, stan badań, cel, zadania, metody badań. Uczą systematyzacji materiału praktycznego, wprowadzenia aparatu teoretycznego. s

Literatura:

Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Bydgoszcz 2000.

Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 1996.

Literaturę na temat rozprawy doktorskiej dobiera doktorant pod kierunkiem promotora.

Efekty uczenia się:

Doktorant powinien znać i rozumieć podstawy teoretyczne wybranej dziedziny wiedzy. Powinien orientować się w metodologii badań literaturoznawczych. Powinien umieć sformułować hipotezy badawcze, wybrać odpowiednie metody dla realizacji celu badań. Doktorant powinien popularyzować wyniki swoich badań naukowych (publikacje naukowe, referaty na konferencjach naukowych). Doktorant powinien kreować własne koncepcje badawcze, konfrontując je z już istniejącymi badaniami, prezentować wyniki swoich badań.

Literaturoznawstwo: SD_WG02, SD_WG06, SD_UW03, SD_UK06, SD_UK07, SDKK01, SDKK02.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja referatu, prezentacja i omawianie rozdziałów rozprawy doktorskiej, aktywność doktoranta podczas dyskursów, ocena pracy doktoranta w ciągu roku,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Baranov
Prowadzący grup: Andrey Baranov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Baranov
Prowadzący grup: Andrey Baranov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W toku zajęć student pogłębia wiedzę teoretyczną i metodologiczną, zapoznaje się z różnymi sposobami konkretnych badań naukowych, doskonali umiejętność pisania tekstów naukowych. Przygotowanie projektu naukowego rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Przygotowanie rozszerzonego konspektu pracy doktorskiej.

Uzupełnianie literatury podmiotu i aktualizacja literatury przedmiotu.

Dyskurs, w toku którego omawiane są podstawowe źródła.

Omawianie fragmentów rozprawy, omówienie wystąpień konferencyjnych.

Literatura:

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivaničkova, Warszawa 1997.

Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Kraków 2006.

Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2009.

Dąbrowski Mieczysław, Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki, Warszawa 2009.

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk, red. Stanisław Balbus, Andrzej Hejmej, Jakub Niedźwiedź, Kraków 2004.

Komparatystyka dzisiaj. T1-2, red Ewa Szczęsna, Edward Kasperski, Warszawa 20110.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Baranov
Prowadzący grup: Andrey Baranov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W toku zajęć student pogłębia wiedzę teoretyczną i metodologiczną, zapoznaje się z różnymi sposobami konkretnych badań naukowych, doskonali umiejętność pisania tekstów naukowych. Przygotowanie projektu naukowego rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Przygotowanie rozszerzonego konspektu pracy doktorskiej.

Uzupełnianie literatury podmiotu i aktualizacja literatury przedmiotu.

Dyskurs, w toku którego omawiane są podstawowe źródła.

Omawianie fragmentów rozprawy, omówienie wystąpień konferencyjnych.

Literatura:

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivaničkova, Warszawa 1997.

Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Kraków 2006.

Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2009.

Dąbrowski Mieczysław, Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki, Warszawa 2009.

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk, red. Stanisław Balbus, Andrzej Hejmej, Jakub Niedźwiedź, Kraków 2004.

Komparatystyka dzisiaj. T1-2, red Ewa Szczęsna, Edward Kasperski, Warszawa 20110.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)