Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF1 - gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1PNFG
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF1 - gramatyka praktyczna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone przedmioty: PNJF-Kurs intensywny, PNJF-Laboratorium.

Skrócony opis:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemy morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2.

Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: I / 1 i 2

Wymagania wstępne: semestr zimowy -brak wymagań,

semestr letni: zaliczone przedmioty PNJF - kurs intensywny oraz PNJF - laboratorium.

Liczba godzin dydaktycznych: 390 godz.

1 semestr – 210 godz. ( laboratorium)

2 semestr – 180 godz. (laboratorium)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach) – 390 godz.

- przygotowanie do zajęć (ćwiczeń, laboratoriów), uczenie się, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac – 345 godz.

- udział w konsultacjach – 35 godz.

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu – 30 godz.

Razem: 800

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 425 godz. 17 ECTS

-o charakterze praktycznym : 800 godz. , 31 ECTS

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywne.

Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia Alter Ego+ 1 oraz Alter Ego+ 2 (semestr letni)

Efekty uczenia się:

Wiedza

KA6_WG1

KA6_WG4

KA6_WG9

Umiejętności

KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UW7

KA6_UK4

KA6-UK5

KA6_UO1

KA6_UU1

Społeczne

KA6_KK1

KA6_KK2

KA6_K04

KA6_K05

WIEDZA

1.Student ma wiedzę z zakresu praktycznej znajomości języka francuskiego na poziomie A2

2.Student zna podstawowe zagadnienia leksykalno-gramatyczne z języka francuskiego

3. Student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat funkcjonowania systemu morfo-syntaktycznego

4. Student ma podstawową wiedzę w zakresie poprawnego stosowania akcentów i różnic w wymowie

5. Student zna i rozumie zastosowanie podstawowych wyrażeń z komunikacji werbalnej i pisemnej

6. Student ma uporządkowaną, podstawową wiedzę na temat sposobów ustnego i pisemnego przedstawiana swoich racji, opinii

UMIEJĘTNOŚCI

7. Student potrafi koncentrować się na treściach istotnych nagrania lub tekstu pisanego

8. Student potrafi swobodnie operować podstawowymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, czasami i determinantami funkcjonującymi w języku francuskim służącymi do komunikowania elementarnych wypowiedzi w mowie i na piśmie

9. Student posiada umiejętność oceny poprawności własnej wypowiedzi i wymowy jak i innych rozmówców

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

10. Student rozumie potrzebę uczenia się w kontekście wydarzeń społeczno-kulturowych społeczeństwa frankofońskiego

11. Student ma świadomość tego, że język mówiony i pisany są ważnymi narzędziami komunikacji międzyludzkiej

12. Student potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania : praca w laboratorium językowym, ćwiczenie rozumienia tekstu mówionego i pisanego, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, scenki sytuacyjne, ćwiczenie interakcji, ćwiczenie wypowiedzi pisemnej.

Zaliczenie na ocenę. Egzamin pisemny i ustny PNJF 1

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska, Magdalena Olszewska, Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: Urszula Kochanowska, Magdalena Olszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. M., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012.

2. Berthet A., Sampsonis B., Hugot C., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Cahier d'activités, Hachette FLE 2012.

3. Bescherelle, La Conjugaison pour tous, Hatier 1997.

4. Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna 2009.

5. Dubois J., Jouannon G., Lagane R., Gramatyka języka francuskiego, Delta 2000.

6. Chollet I., Robert J.-M., Les verbes et leurs prepositions, CLE International 2007.

Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska
Prowadzący grup: Urszula Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. M., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012.

2. Berthet A., Sampsonis B., Hugot C., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Cahier d'activités, Hachette FLE 2012.

3. Bescherelle, La Conjugaison pour tous, Hatier 1997.

4. Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna 2009.

5. Dubois J., Jouannon G., Lagane R., Gramatyka języka francuskiego, Delta 2000.

6. Chollet I., Robert J.-M., Les verbes et leurs prepositions, CLE International 2007.

Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska, Magdalena Olszewska
Prowadzący grup: Beata Bartulewicz, Urszula Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. M., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012.

2. Berthet A., Sampsonis B., Hugot C., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Cahier d'activités, Hachette FLE 2012.

3. Bescherelle, La Conjugaison pour tous, Hatier 1997.

4. Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna 2009.

5. Dubois J., Jouannon G., Lagane R., Gramatyka języka francuskiego, Delta 2000.

6. Chollet I., Robert J.-M., Les verbes et leurs prepositions, CLE International 2007.

Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Federwisch, Urszula Kochanowska
Prowadzący grup: Agnieszka Federwisch, Urszula Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)