Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF1 - umiejętności łączone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1PNFU
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF1 - umiejętności łączone
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone przedmioty: PNJF1 - kurs intensywny, PNJF1 - laboratorium


Student, po zaliczeniu tego przedmiotu powinien opanować wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznej nauki języka francuskiego na poziomie A2.


Student na tym poziomie umie :

- przedstawić siebie i innych,

- opisać swoje najbliższe otoczenie, to co lubi, itd.,

- prowadzić prostą rozmowę (jeżeli rozmówca mówi wolno),

- napisać krótki tekst na znany temat.

Szczególną uwagę podczas zajęć w laboratorium zwraca się na wymowę, intonację, interakcję i komunikację.


Cele przedmiotu:

- ćwiczenie wymowy francuskich dźwięków,

- ćwiczenie intonacji i akcentów,

- wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych,

- ćwiczenie rozumienia ze słuchu,

- ćwiczenia komunikacji ustnej i pisemnej.


Skrócony opis:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2.

Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: I / II

Wymagania wstępne:semestr zimowy -brak wymagań,

semestr letni: zaliczone przedmioty PNJF - kurs intensywny oraz PNJF - laboratorium.

Liczba godzin dydaktycznych: 390 godz.

1 semestr – 210 godz. (ćwiczenia, laboratorium)

2 semestr – 180 godz. (ćwiczenia, laboratorium)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach) – 390 godz.

- przygotowanie do zajęć (ćwiczeń, laboratoriów), uczenie się, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac – 345 godz.

- udział w konsultacjach – 35 godz.

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu – 30 godz.

Razem: 800

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 425 godz. 17 ECTS

-o charakterze praktycznym : 800 godz. , 31 ECTS

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywne.

Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia AE1+ oraz AE2+ (semestr letni)

Efekty uczenia się:

Wiedza

KA6_WG1

KA6_WG4

KA6_WG9

Umiejętności

KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UW7

KA6_UK4

KA6-UK5

KA6_UO1

KA6_UU1

Społeczne

KA6_KK1

KA6_KK2

KA6_K04

KA6_K05

WIEDZA

1.Student ma wiedzę z zakresu praktycznej znajomości języka francuskiego na poziomie A2

2.Student zna podstawowe zagadnienia leksykalno-gramatyczne z języka francuskiego

3. Student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat funkcjonowania systemu morfo-syntaktycznego

4. Student ma podstawową wiedzę w zakresie poprawnego stosowania akcentów i różnic w wymowie

5. Student zna i rozumie zastosowanie podstawowych wyrażeń z komunikacji werbalnej i pisemnej

6. Student ma uporządkowaną, podstawową wiedzę na temat sposobów ustnego i pisemnego przedstawiana swoich racji, opinii

UMIEJĘTNOŚCI

7. Student potrafi koncentrować się na treściach istotnych nagrania lub tekstu pisanego

8. Student potrafi swobodnie operować podstawowymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, czasami i determinantami funkcjonującymi w języku francuskim służącymi do komunikowania elementarnych wypowiedzi w mowie i na piśmie

9. Student posiada umiejętność oceny poprawności własnej wypowiedzi i wymowy jak i innych rozmówców

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

10. Student rozumie potrzebę uczenia się w kontekście wydarzeń społeczno-kulturowych społeczeństwa frankofońskiego

11. Student ma świadomość tego, że język mówiony i pisany są ważnymi narzędziami komunikacji międzyludzkiej

12. Student potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania : praca w laboratorium językowym, ćwiczenie rozumienia tekstu mówionego i pisanego, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, scenki sytuacyjne, ćwiczenie interakcji, ćwiczenie wypowiedzi pisemnej.

Zaliczenie na ocenę. Egzamin PNJF 1

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu dalsze rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia dokumentów dźwiękowych dotyczących sytuacji z życia codziennego. Doskonalenie umiejętności interakcji i prostej argumentacji.

Pełny opis:

1. Stosunki międzyludzkie

2. Szukanie pracy, doświadczenie zawodowe, praca

3. Francja i Francuzi, turystyka

4. Media: prasa, telewizja, radio, Internet

5. Przyszłość, działalność charytatywna, marzenia

6. Wyzwania, wyczyny, zmiany w życiu zawodowym lub prywatnym

7. Edukacja, życie kulturalne, czytelnictwo

8. Życie w mieście

Literatura:

-Alter Ego 2 plus (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Hachette, Paris, 2012

-materiały z innych metod języka francuskiego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu dalsze rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia dokumentów dźwiękowych dotyczących sytuacji z życia codziennego. Doskonalenie umiejętności interakcji i prostej argumentacji.

Pełny opis:

1. Stosunki międzyludzkie

2. Szukanie pracy, doświadczenie zawodowe, praca

3. Francja i Francuzi, turystyka

4. Media: prasa, telewizja, radio, Internet

5. Przyszłość, działalność charytatywna, marzenia

6. Wyzwania, wyczyny, zmiany w życiu zawodowym lub prywatnym

7. Edukacja, życie kulturalne, czytelnictwo

8. Życie w mieście

Literatura:

-Alter Ego 2 plus (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Hachette, Paris, 2012

-materiały z innych metod języka francuskiego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu dalsze rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia dokumentów dźwiękowych dotyczących sytuacji z życia codziennego. Doskonalenie umiejętności interakcji i prostej argumentacji.

Pełny opis:

1. Stosunki międzyludzkie

2. Szukanie pracy, doświadczenie zawodowe, praca

3. Francja i Francuzi, turystyka

4. Media: prasa, telewizja, radio, Internet

5. Przyszłość, działalność charytatywna, marzenia

6. Wyzwania, wyczyny, zmiany w życiu zawodowym lub prywatnym

7. Edukacja, życie kulturalne, czytelnictwo

8. Życie w mieście

Literatura:

-Alter Ego 2 plus (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Hachette, Paris, 2012

-materiały z innych metod języka francuskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)