Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura w przekładzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-2LWP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura w przekładzie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę wstępną nabytą podczas zajęć z historii literatury francuskiej i frankofońskiej oraz wcześniej zdobytą wiedzę (liceum).Skrócony opis:

Student zapoznaje się z głównymi aspektami teorii przekładu oraz nabywa umiejętności przekładu tekstów literackich poprzez ćwiczenia na zajęciach i w domu.Zajęcia poświęcone analizie przekładów z języka francuskiego na polski (przede wszystkim literatury popularnej).

Pełny opis:

Celem zajęć jest praktyczne omówienie problemów przekładu literackiego.

– Analiza i ocena różnych przekładów literackich

– Ocena tłumaczenia,

– Problemy językowe i kulturowe

Uczestnicy zajęć przedstawiają tłumaczenia wskazanych fragmentów literackich. Tłumaczenia są omawiane i dyskutowane.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: Stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy,

Dziedzina i dyscyplina nauki: Blok kulturoznawczy,

Rok studiów/semestr: II rok/4 semestr,

Wymagania wstępne: Student posiada wiedzę wstępną nabytą podczas zajęć z historii literatury francuskiej i frankofońskiej oraz wcześniej zdobytą wiedzę (liceum),

Liczba godzin zajęć: 30 godzin,

Metody dydaktyczne: podająca, problemowe, praktyczne,

Punkty ECTS: 3,

30 godzin obecność na ćwiczeniach, 28 godzin dokończenie i opracowanie materiału w domu, 2 godziny konsultacje.

Razem: 60

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godziny, 1,25 ECTS

o charakterze praktycznym: 60 godzin, 2 ECTS

Literatura:

Literatura:

- Elżbieta Tabakowska, Tłumacząc się z tłumaczenia, Wydawnictwo Znak, 2009

- Olgierd Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa 1992

- artykuły poruszające problematykę związaną z tłumaczeniami oraz fragmenty do tłumaczenia z literatury francuskiej dostarczone przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawową terminologię nauk filologicznych K_W02

2. Ma podstawową wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami, które służą poszerzaniu wiedzy filologicznej (historia, filozofia, antropologia i inne wybrane).K_W07

3. Ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów i rozumie i podstawowe metody ich krytycznej analizy.K_W09

4. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz własności intelektualnej.K_W12

5. Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego.K_W14

6. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej.K_U03

7. Potrafi interpretować wybrane utwory należące do literatury wybranego obszaru językowego, odwołując się do wiedzy historyczno-literackiej, ogólno-humanistycznej i podłoża kulturowego.K_U05

8.Ma świadomość wagi materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego.K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach – dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (kolejne nieobecności skutkują obniżeniem oceny na koniec semestru)

Pozytywne zaliczenie prac pisemnych (min. 55 %)

- tłumaczenie wskazanych fragmentów z literatury francuskiej (20 p.);

- dłuższa wypowiedź pisemna na wskazany temat (20 p.);

- ustne przedstawienie wybranego artykułu (10 p.).

Aktywność na zajęciach (10 p.)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: Edyta Sacharewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: Edyta Sacharewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.