Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1-pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-1PNFM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF1-pisanie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia francuska od postaw 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student, po zaliczeniu tego przedmiotu powinien opanować wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznej nauki języka francuskiego na poziomie A2


Student na tym poziomie umie :


- przedstawić siebie i innych,


- opisać swoje najbliższe otoczenie, to co lubi, itd.,


- prowadzić prostą rozmowę (jeżeli rozmówca mówi wolno),


- napisać krótki tekst na znany temat.


Szczególną uwagę podczas zajęć w laboratorium zwraca się na wymowę, intonację, interakcję i komunikację.Cele przedmiotu:

- ćwiczenie wymowy francuskich dźwięków,

- ćwiczenie intonacji i akcentów,

- wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych,

- ćwiczenie rozumienia ze słuchu,

- ćwiczenia komunikacji ustnej i pisemnej.


Skrócony opis:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemy morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2.

Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: I / II

Wymagania wstępne: semestr zimowy -brak wymagań,

semestr letni: zaliczone przedmioty PNJF - kurs intensywny oraz PNJF - laboratorium.

Liczba godzin dydaktycznych: 390 godz.

1 semestr – 210 godz. (ćwiczenia, laboratorium)

2 semestr – 180 godz. (ćwiczenia, laboratorium)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach) – 390 godz.

- przygotowanie do zajęć (ćwiczeń, laboratoriów), uczenie się, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac – 345

godz.

- udział w konsultacjach – 35 godz.

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu – 30 godz.

Razem: 800

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 425 godz. 17 ECTS

-o charakterze praktycznym : 800 godz. , 31 ECTS

Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia AE1+ oraz AE2+ (semestr letni)

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

KA6_WG1,

KA6_WG4,

KA6_WG4,

KA6_WG4

KA6_WG4

KA6_WG4

KA6_UW7

KA6_UK1

KA6_UK1

KA6_KO3

KA_KK2

KA6_UO1

WIEDZA

1.Student ma wiedzę z zakresu praktycznej znajomości języka francuskiego na poziomie A2

2.Student zna podstawowe zagadnienia leksykalno-gramatyczne z języka francuskiego

3. Student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat funkcjonowania systemu morfo-syntaktycznego

4. Student ma podstawową wiedzę w zakresie poprawnego stosowania akcentów i różnic w wymowie

5. Student zna i rozumie zastosowanie podstawowych wyrażeń z komunikacji werbalnej i pisemnej

6. Student ma uporządkowaną, podstawową wiedzę na temat sposobów ustnego i pisemnego przedstawiana swoich racji, opinii

UMIEJĘTNOŚCI

7. Student potrafi koncentrować się na treściach istotnych nagrania lub tekstu pisanego

8. Student potrafi swobodnie operować podstawowymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, czasami i determinantami

funkcjonującymi w języku francuskim służącymi do komunikowania elementarnych wypowiedzi w mowie i na piśmie

9. Student posiada umiejętność oceny poprawności własnej wypowiedzi i wymowy jak i innych rozmówców

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

10. Student rozumie potrzebę uczenia się w kontekście wydarzeń społeczno-kulturowych społeczeństwa frankofońskiego

11. Student ma świadomość tego, że język mówiony i pisany są ważnymi narzędziami komunikacji międzyludzkiej

12. Student potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywne.

Metody nauczania : praca w laboratorium językowym, ćwiczenie rozumienia tekstu mówionego i pisanego, ćwiczenia gramatyczne i

leksykalne, scenki sytuacyjne, ćwiczenie interakcji, ćwiczenie wypowiedzi pisemnej.

Zaliczenie na ocenę. Egzamin PNJF 1

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Olszewska
Prowadzący grup: Magdalena Olszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: Edyta Sacharewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.