Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doskonalenie językowe D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3FDJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doskonalenie językowe D
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Założenia (opisowo):

Zdany egzamin PNJF2.

Skrócony opis:

W zależności od wybranej tematyki doskonalenia, studenci:

- poznają formę tekstu akademickiego i kształtują poprawny styl wypowiedzi pisemnej (Redagowanie tekstów),

- przygotowują się do samodzielnego tłumaczenia krótkich tekstów i rozwiązują problemy tłumaczeniowe wynikające z rozbieżności językowymi między językiem francuskim i polskim (Elementy translatoryki)

- ćwiczą budowanie ustnej wypowiedzi argumentacyjnej (Mówienie-debata).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru (MK_3)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: III / 5

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B1+, zdany egzamin PNJF 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 15 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

Razem - 55 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godz. = 0,75 ECTS

- zajęcia o charakterze praktycznym - 55 godz. = 2 ECTS

Literatura:

W zależności od wybranego Doskonalenia językowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska
Prowadzący grup: Urszula Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Skrócony opis:

Samodzielne tłumaczenie krótkich tekstów z francuskiego na polski i z polskiego na francuski.

Pełny opis:

Doskonalenie umiejętności tłumaczenia krótkich tekstów z francuskiego na polski i z polskiego na francuski. Ćwiczenia słownikowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. (ćwiczenia)

Punkty ECTS: 2

Literatura:

Teksty prasowe i literackie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska
Prowadzący grup: Urszula Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)