Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF3 - umiejętności łączone 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3UL1
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF3 - umiejętności łączone 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętności zdobyte na zajęciach z PNJF1 oraz PNJF2.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności mówienia, rozumienia (tekstu dźwiękowego) w języku francuskim(poziom B2/

C1).

Student powinien w jasny sposób prezentować swój punkt widzenia podczas organizowanych dyskusji (argumentacja), wykazując się przy

tym umiejętnością skonstruowania części wstępnej i konkluzji. Doskonalenie rozumienia tekstu mówionego oraz jego poprawnego zapisu

ze słuchu (dyktando). Umiejętności studenta powinny odpowiadać poziomowi C1.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są: Rozwijanie różnych sprawności językowych ( mówienie, słuchanie). Znajomość różnych typów

tekstów. Analiza dokumentów audio-wizualnych o charakterze argumentacyjnym lub będących czynnikiem do dyskusji,

pod kątem leksykalnym, gramatycznym i rozumienia treści. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego

w mowie. Znajomość różnych rejestrów języka. Ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, dyktanda.

Udział w ćwiczeniach:150 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac: 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 30 godz.

Razem: 300

Literatura:

Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français.

Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateur etc.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasady redagowania syntezy i dysertacji (tekstu argumentacyjnego). KA6_WG1

2.Student zna różnorodne style wypowiedzi i rejestry języka. KA6_UK5

3.Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne. KA6_UK5

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0400-FP1-3UL1, w cyklu: 2019, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 25.09.2020 00:01

4.Student potrafi dobrać właściwy zestaw argumentów do danego tematu wypowiedzi. KA6_UK5

5.Student potrafi dokonać analizy dokumentu pisanego lub wypowiedzi ustnej, także obejmujących słownictwo specjalistyczne. KA6_UK5

6.Student potrafi zabrać głos w debacie na tematy z życia społecznego, politycznego, kulturalnego, popularnonaukowe… KA6_UK5

7.Student potrafi współpracować w grupie i kierować pracą zespołu KA6_UO1

8.Student rozumie wagę i wartość różnorodności kulturowej, światopoglądowej, ze względu na wiek, pochodzenie, orientację

psychoseksualną itd. oraz znaczenie dyskusji na tematy różnorodności KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

1.Formy zaliczenia: pisemne i ustne

Ustne: przeprowadzenie dwóch debat 2x 20 p, aktywność na zajęciach 10p

Pisemne: rozumienie ze słuchu, co dwa działy tematyczne . Nieobecność na zaliczeniu pisemnym, skutkuje oceną niedostateczną. Jedynie zwolnienie lekarskie umożliwia przystąpienie do zaliczenia w ciągu 2 tyg. od zaliczenia pisemnego, na którym student był nieobecny.

2. Podstawą do zaliczenia zajęć stanowi średnia punktów zebranych ze wszystkich form zaliczenia. Próg zaliczeniowy 51%. Student, który nie uzyskał wymaganej sumy punktów (51% ma prawo do przystąpienia do jednego zaliczenia obejmującego cały semestr i zawierającego wszystkie formy zaliczenia dla danego przedmiotu ( pisemne i ustne). Najwyższą oceną możliwą do otrzymania z zaliczenia poprawkowego jest ocena dostateczna.

3. Na ostateczną ocenę z zajęć wpływ mają również nieobecności.

- dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione na semestr

-kolejne 2 nieobecności ( trzecie i czwarta) powodują obniżenie oceny o pół stopnia za każdą, chyba, że student usprawiedliwi te nieobecności zwolnieniem lekarskim, wtedy ocena nie będzie obniżona.

- przekroczenie limitu nieobecności 2+2 skutkuje nie zaliczeniem zajęć. Przypadki dłuższej nieobecności, będą rozpatrywane indywidualnie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności mówienia, rozumienia (tekstu dźwiękowego) w języku francuskim(poziom B2/

C1).

Student powinien w jasny sposób prezentować swój punkt widzenia podczas organizowanych dyskusji (argumentacja), wykazując się przy

tym umiejętnością skonstruowania części wstępnej i konkluzji. Doskonalenie rozumienia tekstu mówionego oraz jego poprawnego zapisu

ze słuchu (dyktando). Umiejętności studenta powinny odpowiadać poziomowi C1.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są: Rozwijanie różnych sprawności językowych ( mówienie, słuchanie). Znajomość różnych typów

tekstów. Analiza dokumentów audio-wizualnych o charakterze argumentacyjnym lub będących czynnikiem do dyskusji,

pod kątem leksykalnym, gramatycznym i rozumienia treści. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego

w mowie. Znajomość różnych rejestrów języka. Ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, dyktanda.

Udział w ćwiczeniach:150 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac: 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 30 godz.

Razem: 300

Literatura:

Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français.

Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności mówienia, rozumienia (tekstu dźwiękowego) w języku francuskim(poziom B2/

C1).

Student powinien w jasny sposób prezentować swój punkt widzenia podczas organizowanych dyskusji (argumentacja), wykazując się przy

tym umiejętnością skonstruowania części wstępnej i konkluzji. Doskonalenie rozumienia tekstu mówionego oraz jego poprawnego zapisu

ze słuchu (dyktando). Umiejętności studenta powinny odpowiadać poziomowi C1.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są: Rozwijanie różnych sprawności językowych ( mówienie, słuchanie). Znajomość różnych typów

tekstów. Analiza dokumentów audio-wizualnych o charakterze argumentacyjnym lub będących czynnikiem do dyskusji,

pod kątem leksykalnym, gramatycznym i rozumienia treści. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego

w mowie. Znajomość różnych rejestrów języka. Ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, dyktanda.

Udział w ćwiczeniach:150 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac: 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 30 godz.

Razem: 300

Literatura:

Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français.

Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności mówienia, rozumienia (tekstu dźwiękowego) w języku francuskim(poziom B2/

C1).

Student powinien w jasny sposób prezentować swój punkt widzenia podczas organizowanych dyskusji (argumentacja), wykazując się przy

tym umiejętnością skonstruowania części wstępnej i konkluzji. Doskonalenie rozumienia tekstu mówionego oraz jego poprawnego zapisu

ze słuchu (dyktando). Umiejętności studenta powinny odpowiadać poziomowi C1.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są: Rozwijanie różnych sprawności językowych ( mówienie, słuchanie). Znajomość różnych typów

tekstów. Analiza dokumentów audio-wizualnych o charakterze argumentacyjnym lub będących czynnikiem do dyskusji,

pod kątem leksykalnym, gramatycznym i rozumienia treści. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego

w mowie. Znajomość różnych rejestrów języka. Ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, dyktanda.

Udział w ćwiczeniach:150 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac: 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 30 godz.

Razem: 300

Literatura:

Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français.

Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności mówienia, rozumienia (tekstu dźwiękowego) w języku francuskim(poziom B2/

C1).

Student powinien w jasny sposób prezentować swój punkt widzenia podczas organizowanych dyskusji (argumentacja), wykazując się przy

tym umiejętnością skonstruowania części wstępnej i konkluzji. Doskonalenie rozumienia tekstu mówionego oraz jego poprawnego zapisu

ze słuchu (dyktando). Umiejętności studenta powinny odpowiadać poziomowi C1.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są: Rozwijanie różnych sprawności językowych ( mówienie, słuchanie). Znajomość różnych typów

tekstów. Analiza dokumentów audio-wizualnych o charakterze argumentacyjnym lub będących czynnikiem do dyskusji,

pod kątem leksykalnym, gramatycznym i rozumienia treści. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego

w mowie. Znajomość różnych rejestrów języka. Ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, dyktanda.

Udział w ćwiczeniach:150 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac: 90 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 30 godz.

Razem: 300

Literatura:

Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français.

Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)