Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-HF1-1WFJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język francuski stos. z hiszpańskim 1 rok sem.letni 1 stopień
Język francuski stos. z hiszpańskim 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem założeń programu realizowanego na zajęciach jest wyrobienie u studentów podstawowych sprawności językowych, w ramach których nabędą oni umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy i języka pisanego oraz poznają ważniejsze elementy wiedzy kulturoznawczej dotyczącej hiszpańskiego obszaru językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia trwają przez cały rok (2 semestry). Łączna liczba godzin: 180 (90 godz./semestr). Zajęcia mają formę ćwiczeń i przeznaczone są dla studentów I roku bez uprzedniego przygotowania językowego. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie A1/A2.

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące elementy w ramach poziomu A1/A2:

- zdobywanie umiejętności krótkich wypowiedzi na tematy omawiane na zajęciach

- wyrażanie opinii

- poprawne użycie oraz rozwijanie umiejętności rozumienia słownictwa w odpowiednim kontekście

- ćwiczenia różnych form wypowiedzi (dialog, pytanie, udzielenie odpowiedzi, krótka prezentacja, opis, zaproszenie)

- ćwiczenie intonacji oraz nabywanie umiejętności fonetycznych

- ćwiczenie umiejętności wychwytywania ważnych informacji z tekstów słuchanych oraz czytanych

- poznawanie i utrwalanie struktur gramatycznych

- używanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych w krótkich wypowiedziach pisemnych i ustnych

- pisanie krótkich tekstów użytkowych oraz opisów

- rozwijanie stylu pisania

Zakres zajęć obejmuje różne działy tematyczne.

Literatura:

Podręcznik główny:

Método de español para extranjeros Prisma A1, A2

Podręczniki uzupełniające:

Aula A1

Nuevo curso

Nuevo Ven 1

Gente

Pasaporte

Chicos, chicas

Nos vemos

Gramatyka i ćwiczenia:

Gramática básica del estudiante de español

Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario

Uso de la gramática española (nivel elemental)

Gramatyka języka hiszpańskiego, CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J. Ed. PWN, 2006

Inne materiały:

- CD, materiały audiowizualne

- ´Easy español´ (zeszyty do nauki j. hiszp.)

- materiały własne prowadzącego

- prasa polsko- i hiszpańskojęzyczna, internet

- blogi poświęcone hiszpańskiemu obszarowi językowemu

- słowniki (polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski, tematyczne, obrazkowe)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- opanował w mowie i w piśmie materiał leksykalny i gramatyczny na poziomie A1/A2 według europejskiego systemu opisu oceny kształcenia językowego.

- dysponuje podstawowym zasobem słownictwa i wyrażeń z hiszpańskojęzycznego obszaru cywilizacyjno-kulturowego

- używa struktur gramatycznych na poziomie A1/A2

- posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień kulturowych Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Umiejętności:

a) w zakresie języka mówionego student:

1. Potrafi sformułować krótkie wypowiedzi w oparciu o sekwencje podstawowych zwrotów i zdań;

2. Operuje ograniczonym repertuarem wyuczonych struktur niezbędnych do udzielenia informacji;

3. Swobodnie porozumiewa się w podstawowych sytuacjach życia codziennego;

4. Jest w stanie streścić krótki tekst dotyczący tematyki omawianej na zajęciach;

5. Wyraża opinie i wymienia informacje odnoszące się do znanych mu tematów.

b) w zakresie języka pisanego student:

1. Potrafi poprawnie zredagować krótką wypowiedz pisemną;

2. Umie streścić krótki tekst omawiany na zajęciach;

3. Potrafi napisać wypracowanie na tematy poruszane na zajęciach;

4. Używa poprawnie w wypowiedzi pisemnej materiału leksykalnego i gramatycznego na poziomie A1/A2.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

- aktywny udział w zajęciach

- odrabianie prac domowych

- oddawanie prac pisemnych pisanych w domu

- zaliczenie prac kontrolnych pisanych na zajęciach

Na zaliczenie wymagane jest 60 % wiedzy i umiejętności wymaganych w pracach kontrolnych oraz ocena dostateczna z wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mońko
Prowadzący grup: Przemysław Mońko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Milczunas
Prowadzący grup: Marcin Milczunas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.