Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-HF1-2FIL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język francuski stos. z hiszpańskim 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi na przykładach konkretnych filozofów i systemów filozoficznych ze szczególnym uwzględnieniem filozoficznej myśli francuskiej XVIII i XIX wieku, umiejscowionej w kontekście historii filozofii europejskiej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru francuskojęzycznego w XVIII i XIX wieku wraz ze wskazaniem jak istotny jest rozumny namysł nad światem w ogólności i człowiekiem w szczególności dla kształtowania cywilizacji we wszystkich jej wymiarach. Problematyka filozoficzna będzie więc omawiana w kontekście warunków historycznych i społecznych epok, w których żyli i działali wybrani myśliciele.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł MK_13.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: II r. I-go stopnia, sem. 3

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz., wykład.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny.

Punkty ECTS: 2 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30 h

Przygotowanie do zajęć: 5 h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 20 h + 2 h

Razem: 57 h (odpowiada 2 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h + 2 h = 32 h (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 20 h + 5 h = 25 h (1 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, kilka wydań

- F. Copleston, Historia filozofii, kilka tomów

- Z. Drozdowicz, Filozofia francuska w epoce Oświecenia, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005

- S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Arche Gdańsk 2001.

Literatura uzupełniająca:

- M. de Montaigne, Próby

- R. Descartes, Rozprawa o metodzie

- J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego

- F.-M. Arouet, Kandyd, czyli optymizm

- J. O. de La Mettrie, Człowiek-maszyna

- J.-J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu

- E. B. de Condillac, O pochodzeniu poznania ludzkiego

- Joseph de Maistre, Rozważania o Francji

- Maine de Biran, Rozprawa o rozkładaniu myśli

- A. Comte, Metoda pozytywna w szesnastu wykładach

- Claude Henri de Saint-Simon, Przekształcenie społeczeństwa europejskiego

- Henri Bergson, Ewolucja twórcza

Efekty uczenia się:

Kierunkowe efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy: K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08;

w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07;

w zakresie kompetencji społecznych: K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład online.

Obecność obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieobecności.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę (ocena podsumowująca).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smakulska
Prowadzący grup: Joanna Smakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.