Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-LS1-1TIN
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacji
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L niestac. I st. studia lingwistyki - przedmioty obowiązkowe
Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia I rok - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw obsługi komputera, edycji tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia realizowane w ramach przedmiotu są ukierunkowane na rozwijanie umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania danych w postaci elektronicznej (dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych) za pomocą środków technologii informacyjnej, tzn. komputera, urządzeń z nim współpracujących oraz oprogramowania użytkowego. Duży nacisk jest kładziony na uświadomienie potrzeby respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, jak również konieczności ochrony własnej prywatności oraz danych przechowywanych na elektronicznych nośnikach informacji. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, arkusz kalkulacyjny, korzystanie z zasobów Internetu oraz bezpieczeństwo w sieci WWW.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia dzienne

Dziedzina i dyscyplina nauki: technologia informatyczna

Rok studiów/semestr: I stopień, I rok, I semestr

Wymagania wstępne: podstawowe znajomość obsługi komputera, edycji tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego

Liczba godzin: 15 godz. laboratorium

Metody dydaktyczne: ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 godz. (0,6 ECTS)

Uczestnictwo w konsultacjach: 2 godz. (0,1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć (przygotowanie teoretyczne dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć: 7 godz. (0,3 ECTS)

Razem: 24 godz. (1 ECTS)

Literatura:

E. Bowdur, Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo KISS, 2007.

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Wydawnictwo KISS, 2007.

R. Lenert, Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo KISS, 2007.

A. Mazur, Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo KISS, 2007.

A. Trawka, Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo KISS, 2007.

J. Walkenbach, Excel 2003. Biblia, 2004.

K. Wojtuszkiewicz, Urządzenia techniki komputerowej, cz. I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

wszelkie dostępne publikacje i pomoce ze źródeł internetowych

Efekty uczenia się:

Absolwent:

• zna podstawowy aparat pojęciowy z zakresu technologii informacyjnych (KP6_WG8)

• umie planować i organizować pracę indywidualną i zespołową (KP6_UO1)

• potrafi korzystać z narzędzi informatycznych w celu gromadzenia i przetwarzania informacji w trakcie procesu tłumaczenia (KP6_UO2)

• jest gotów go uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych

formach (KP6_KO4)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie przedmiotu podczas ostatniego spotkania, na którym wykonują zadania praktyczne podsumowujące materiał z całości semestru. Ocena końcowa z przedmiotu zależy od stopnia poprawności wykonanych w trakcie zaliczenia zadań, tempa ich realizacji oraz od frekwencji i aktywnego udziału w zajęciach w trakcie całego semestru. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania; nieusprawiedliwione opuszczenie 10 godzin zajęć pozbawia możliwości zaliczenia przedmiotu i kwalifikuje do jego powtarzania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)