Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - specjalistyczny warsztat językowy (j.rosyjski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-ON2-1JOSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - specjalistyczny warsztat językowy (j.rosyjski)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej nauczycielskiej - przedmioty lektoratowe
Filologia obca nauczycielska 1 rok sem letni 2 stopień
Filologia obca nauczycielska 1 rok sem zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności praktycznych: słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia, pisania w języku rosyjskim.

Realizacja materiału leksykalno – gramatycznego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii i składni oraz praktyczne ich zastosowanie. Tematy leksykalne podane są „w treściach merytorycznych”.

• nauczanie na poziomie B1,

• doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia. czytania i rozumienia, mówienia , pisania

Inne cele to: zrozumienie tła historycznego, społecznego i kulturalnego Rosji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego specjalistycznego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja.

2. Gramatyka: odmienne i nieodmienne części mowy.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: edukacja, biznes, zdrowie, kulinaria, podróże po Rosji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy – do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: I rok studiów II stopnia, semestr letni, studia stacjonarne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h

Metody dydaktyczne: metoda podawcza, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2 h= 30 h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 10 h (0,25 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 9 h + 1 h= 10 h

Dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć 10 h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- złożone zjawiska i procesy językowe, teorie wyjaśniające zależności między nimi oraz współczesne trendy w językoznawstwie KP7_WG1,

- pogłębiony aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji KP7_WG9,

- zaawansowany aparat pojęciowy z zakresu technologii informacyjnych KP7_WG12,

- problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją oraz ich złożone powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji KP7_WK1,

- złożone prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją KP7_WK2,

- zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego KP7_WK3

Absolwent potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KP7_UW5,

- prowadzić w debatę w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich KP7_UK4,

- posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KP7_UK6,

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie KP7_UU1

Absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KP7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze na podstawie pozytywnych ocen za wszystkie prace pisemne i ustne (testy pisemne, prezentacje, wypracowania), aktywności na zajęciach (wypowiedzi ustne, dyskusje w trakcie zajęć) oraz obecności.

Nieobecności:

Student (na pierwszych zajęciach, na których pojawi się po absencji) jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności i ustalenia z prowadzącym terminu zaliczenia treści omawianych na zajęciach, w których nie mógł uczestniczyć.

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu (w przypadku nieobecności poniżej 30%) student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności w ramach konsultacji.

Dopuszczalna jedna nieobecność bez konieczności odpracowania.

Student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treści programowe obejmują kształcenie wszystkich sprawności językowych oraz kształcenie kompetencji interkulturowej.

Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych: słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia, pisania w języku rosyjskim, a także realizacja materiału leksykalno–gramatycznego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii i składni.

Inne cele to: zrozumienie tła historycznego, społecznego i kulturalnego Rosji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy, 5.

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok stacjonarne, II st., semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30h lektorat

Metody dydaktyczne (konsultacje, warsztaty grupowe, projekty, prace grupowe itp.).

Punkty ECTS : 2

Bilans nakladu pracy studenta

Udział na zajęciach – 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach – 24h

Przygotowanie pracy projektowej 6h

Razem – 60 h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30+4+24=58h. Odpowiada 1,2 pkt ECTS.

Literatura:

1. Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., część 1, Poznań 2010.

2. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 3, Warszawa 2012.

3. Dobrowolski J., Туры по России. Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 2003.

4. Golubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня, Warszawa 2000.

5. Karolczuk M., Gałkowska D., Lipato U., Слушай, читай, не забывай: преподавание и изучение русского языка как иностранного с помощью современных технологий, Białystok 2018.

6. Machnacz A., Из первых уст, Warszawa 2016.

7. Wrzesińska A., От А до Я 3. Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych kontynuujących naukę na poziomie B1/B2, Warszawa 2017.

8. Булгакова Л. Н., Захаренко И. В., Красных В.В., Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах, Москва 2011.

9. Чернышов С., Чернышова А., Поехали!, Санкт-Петербург 2016.

10. materiały prasowe, internetowe

Uwagi:

W przypadku przejścia w r. ak. 2021/2022 na nauczanie zdalne, zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem wskazanej przez władze UwB platformy.

- Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego ustalonego na Wydziale Filologicznym UwB.

- Student może mieć 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze (w przeliczeniu 1 nb na 30 h). Pozostałe zajęcia muszą zostać zaliczone na konsultacjach (w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia, tj, stacjonarnie lub zdalnie).

- W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, musi ono zostać dostarczone najpóźniej na drugich zajęciach po powrocie na uczelnię (może być przesłane w formie skanu na adres prowadzącego za pośrednictwem USOSmail).

- Kontakt grupy z prowadzącym zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOSmail lub podanego na początku zajęć maila grupowego.

- Konsultacje trwają 45 min. w formie zdalnej lub stacjonarnej - wybór formy należy do decyzji prowadzącego zajęcia, który informuje o tym na pierwszych zajęciach.

- Materiały do zajęć są przekazywane studentom drogą elektroniczną - za pośrednictwem USOSmail, poczty grupowej, a w przypadku zajęć zdalnych za pośrednictwem wybranego komunikatora (o wybranej formie prowadzący informuje grupę na pierwszych zajęciach).

- jeśli zaistnieje konieczność pracy w formie zdalnej, będzie się ona odbywać w oparciu o wskazany przez prowadzącego komunikator. W przypadku zajęć zdalnych studenci proszeni będą o włączenie kamery w czasie sprawdzania listy obecności i wypowiedzi ustnych.

- na zajęciach student powinien korzystać z materiałów dydaktycznych w formie papierowej, nie jest dopuszczalne wykorzystanie na zajęciach telefonu komórkowego do korzystania z przesłanych materiałów.

- każdy student musi posiadać własne materiały dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treści programowe obejmują kształcenie wszystkich sprawności językowych oraz kształcenie kompetencji interkulturowej.

Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych: słuchania i rozumienia, czytania i rozumienia, mówienia, pisania w języku rosyjskim, a także realizacja materiału leksykalno–gramatycznego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii i składni.

Inne cele to: zrozumienie tła historycznego, społecznego i kulturalnego Rosji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy, 5.

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok stacjonarne, II st., semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30h lektorat

Metody dydaktyczne (konsultacje, warsztaty grupowe, projekty, prace grupowe itp.).

Punkty ECTS : 2

Bilans nakladu pracy studenta

Udział na zajęciach – 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach – 24h

Przygotowanie pracy projektowej 6h

Razem – 60 h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30+4+24=58h. Odpowiada 1,2 pkt ECTS.

Literatura:

1. Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., część 1, Poznań 2010.

2. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 3, Warszawa 2012.

3. Dobrowolski J., Туры по России. Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 2003.

4. Golubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня, Warszawa 2000.

5. Karolczuk M., Gałkowska D., Lipato U., Слушай, читай, не забывай: преподавание и изучение русского языка как иностранного с помощью современных технологий, Białystok 2018.

6. Machnacz A., Из первых уст, Warszawa 2016.

7. Wrzesińska A., От А до Я 3. Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych kontynuujących naukę na poziomie B1/B2, Warszawa 2017.

8. Булгакова Л. Н., Захаренко И. В., Красных В.В., Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах, Москва 2011.

9. Чернышов С., Чернышова А., Поехали!, Санкт-Петербург 2016.

10. materiały prasowe, internetowe

Uwagi:

W przypadku przejścia w r. ak. 2021/2022 na nauczanie zdalne, zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem wskazanej przez władze UwB platformy.

- Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego ustalonego na Wydziale Filologicznym UwB.

- Student może mieć 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze (w przeliczeniu 1 nb na 30 h). Pozostałe zajęcia muszą zostać zaliczone na konsultacjach (w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia, tj, stacjonarnie lub zdalnie).

- W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, musi ono zostać dostarczone najpóźniej na drugich zajęciach po powrocie na uczelnię (może być przesłane w formie skanu na adres prowadzącego za pośrednictwem USOSmail).

- Kontakt grupy z prowadzącym zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOSmail lub podanego na początku zajęć maila grupowego.

- Konsultacje trwają 45 min. w formie zdalnej lub stacjonarnej - wybór formy należy do decyzji prowadzącego zajęcia, który informuje o tym na pierwszych zajęciach.

- Materiały do zajęć są przekazywane studentom drogą elektroniczną - za pośrednictwem USOSmail, poczty grupowej, a w przypadku zajęć zdalnych za pośrednictwem wybranego komunikatora (o wybranej formie prowadzący informuje grupę na pierwszych zajęciach).

- jeśli zaistnieje konieczność pracy w formie zdalnej, będzie się ona odbywać w oparciu o wskazany przez prowadzącego komunikator. W przypadku zajęć zdalnych studenci proszeni będą o włączenie kamery w czasie sprawdzania listy obecności i wypowiedzi ustnych.

- na zajęciach student powinien korzystać z materiałów dydaktycznych w formie papierowej, nie jest dopuszczalne wykorzystanie na zajęciach telefonu komórkowego do korzystania z przesłanych materiałów.

- każdy student musi posiadać własne materiały dydaktyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)