Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium "Frazeologia stosowana"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PN2-2KON2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Frazeologia stosowana"
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska nauczycielska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska nauczycielska 2 rok sem. letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia prezentują frazeologię na tle językoznawstwa stosowanego jako część zasobu leksykalnego słownika przechowującą zbiorowe doświadczenia, przez co stają się pryzmatem, przez który uczestnicy danej kultury postrzegają otaczającą rzeczywistość.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia omawiają dwa podejścia do związków frazeologicznych, pierwsze: frazeologizmy jako zasób jednostek odtwarzalnych, wykorzystywanych w rozmaitych tekstach w postaci kanonicznej, rejestrowanej bądź zmodyfikowanej; drugie: stałe połączenia wyrazowe w procesie kształcenia językowego zarówno w aspekcie poszerzania wiedzy o języku, jak i rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się; kompetencja frazeologiczna jako składnik kompetencji komunikacyjnej.

Uczestnicy rozważają trzy aspekty kształcenia frazeologicznego (komunikacyjny, poznawczy i kulturowy), co pozwala doskonalić umiejętności właściwego posługiwania się związkami frazeologicznymi w procesie komunikacji.

Pełny opis:

1. Miejsce frazeologii w językoznawstwie

2. Terminologia frazeologiczna

3. Aspekty posługiwania się frazeologizmami

4. Frazeologia w reklamie

5. Frazeologizmy w stylach funkcjonalnych

6. Teoria językowego obrazu świata. Rekonstrukcje wybranych językowych obrazów na podstawie frazeologizmów

7. Rekonstrukcje wybranych językowych obrazów na podstawie frazeologizmów

Zaliczenie

Literatura:

Frazeologia w kształceniu językowym, 2017, red. E. Awramiuk, M. Frąckiewicz, J. Szerszunowicz, Białystok: Wyd. UwB.

Słownik frazeologiczny współczesnego języka, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bąba S., Liberek J., 2002, Wstęp, [w:] Słownik frazeologiczny współczesnego języka, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dziamska-Lenart G., 2007, Rozwój frazeografii polskiej po 1989 roku, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 395-400.

Andrejewicz U., 2015, „Koń się śmieje”, czyli czy istnieją błędy frazeologiczne, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 44-50.

Danielewiczowa M., 2002, Stylistyka, [w:] Nauka o języku polskim w reformowanej szkole, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, s. 52-65.

Szerszunowicz J., 2011b, Obraz człowieka w polskich, angielskich i włoskich leksykalnych i frazeologicznych jednostkach faunicznych, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Chlebda W., 1996, Frazeologia w reklamie i reklama we frazeologii, „Problemy Frazeologii Europejskiej”, t. 1, red. A. M. Lewicki, Warszawa: Energia, s. 57-68.

Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach: interpretacje lingwistyczne, Opole: Wydawnictwo UO.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. potrafi rozpoznawać, analizować i selekcjonować frazeologizmy według różnych kryteriów.

2. potrafi zastosować poznaną wiedzę do zwiększenia skuteczności komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

metoda heurystyczna, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i wykonanych zadań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Saniewska
Prowadzący grup: Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują frazeologię na tle językoznawstwa stosowanego jako część zasobu leksykalnego słownika przechowującą zbiorowe doświadczenia, przez co stają się pryzmatem, przez który uczestnicy danej kultury postrzegają otaczającą rzeczywistość.

Pełny opis:

Zajęcia omawiają dwa podejścia do związków frazeologicznych, pierwsze: frazeologizmy jako zasób jednostek odtwarzalnych, wykorzystywanych w rozmaitych tekstach w postaci kanonicznej, rejestrowanej bądź zmodyfikowanej; drugie: stałe połączenia wyrazowe w procesie kształcenia językowego zarówno w aspekcie poszerzania wiedzy o języku, jak i rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się; kompetencja frazeologiczna jako składnik kompetencji komunikacyjnej.

Uczestnicy rozważają trzy aspekty kształcenia frazeologicznego (komunikacyjny, poznawczy i kulturowy), co pozwala doskonalić umiejętności właściwego posługiwania się związkami frazeologicznymi w procesie komunikacji.

Literatura:

Frazeologia w kształceniu językowym, 2017, red. E. Awramiuk, M. Frąckiewicz, J. Szerszunowicz, Białystok: Wyd. UwB.

Słownik frazeologiczny współczesnego języka, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bąba S., Liberek J., 2002, Wstęp, [w:] Słownik frazeologiczny współczesnego języka, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dziamska-Lenart G., 2007, Rozwój frazeografii polskiej po 1989 roku, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 395-400.

Andrejewicz U., 2015, „Koń się śmieje”, czyli czy istnieją błędy frazeologiczne, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 44-50.

Danielewiczowa M., 2002, Stylistyka, [w:] Nauka o języku polskim w reformowanej szkole, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, s. 52-65.

Szerszunowicz J., 2011b, Obraz człowieka w polskich, angielskich i włoskich leksykalnych i frazeologicznych jednostkach faunicznych, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Chlebda W., 1996, Frazeologia w reklamie i reklama we frazeologii, „Problemy Frazeologii Europejskiej”, t. 1, red. A. M. Lewicki, Warszawa: Energia, s. 57-68.

Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach: interpretacje lingwistyczne,

Opole: Wydawnictwo UO.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują frazeologię na tle językoznawstwa stosowanego jako część zasobu leksykalnego słownika przechowującą zbiorowe doświadczenia, przez co stają się pryzmatem, przez który uczestnicy danej kultury postrzegają otaczającą rzeczywistość.

Pełny opis:

Zajęcia omawiają dwa podejścia do związków frazeologicznych, pierwsze: frazeologizmy jako zasób jednostek odtwarzalnych, wykorzystywanych w rozmaitych tekstach w postaci kanonicznej, rejestrowanej bądź zmodyfikowanej; drugie: stałe połączenia wyrazowe w procesie kształcenia językowego zarówno w aspekcie poszerzania wiedzy o języku, jak i rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się; kompetencja frazeologiczna jako składnik kompetencji komunikacyjnej.

Uczestnicy rozważają trzy aspekty kształcenia frazeologicznego (komunikacyjny, poznawczy i kulturowy), co pozwala doskonalić umiejętności właściwego posługiwania się związkami frazeologicznymi w procesie komunikacji.

Literatura:

Frazeologia w kształceniu językowym, 2017, red. E. Awramiuk, M. Frąckiewicz, J. Szerszunowicz, Białystok: Wyd. UwB.

Słownik frazeologiczny współczesnego języka, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bąba S., Liberek J., 2002, Wstęp, [w:] Słownik frazeologiczny współczesnego języka, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dziamska-Lenart G., 2007, Rozwój frazeografii polskiej po 1989 roku, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 395-400.

Andrejewicz U., 2015, „Koń się śmieje”, czyli czy istnieją błędy frazeologiczne, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 44-50.

Danielewiczowa M., 2002, Stylistyka, [w:] Nauka o języku polskim w reformowanej szkole, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, s. 52-65.

Szerszunowicz J., 2011b, Obraz człowieka w polskich, angielskich i włoskich leksykalnych i frazeologicznych jednostkach faunicznych, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Chlebda W., 1996, Frazeologia w reklamie i reklama we frazeologii, „Problemy Frazeologii Europejskiej”, t. 1, red. A. M. Lewicki, Warszawa: Energia, s. 57-68.

Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach: interpretacje lingwistyczne,

Opole: Wydawnictwo UO.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują frazeologię na tle językoznawstwa stosowanego jako część zasobu leksykalnego słownika przechowującą zbiorowe doświadczenia, przez co stają się pryzmatem, przez który uczestnicy danej kultury postrzegają otaczającą rzeczywistość.

Pełny opis:

Zajęcia omawiają dwa podejścia do związków frazeologicznych, pierwsze: frazeologizmy jako zasób jednostek odtwarzalnych, wykorzystywanych w rozmaitych tekstach w postaci kanonicznej, rejestrowanej bądź zmodyfikowanej; drugie: stałe połączenia wyrazowe w procesie kształcenia językowego zarówno w aspekcie poszerzania wiedzy o języku, jak i rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się; kompetencja frazeologiczna jako składnik kompetencji komunikacyjnej.

Uczestnicy rozważają trzy aspekty kształcenia frazeologicznego (komunikacyjny, poznawczy i kulturowy), co pozwala doskonalić umiejętności właściwego posługiwania się związkami frazeologicznymi w procesie komunikacji.

Literatura:

Frazeologia w kształceniu językowym, 2017, red. E. Awramiuk, M. Frąckiewicz, J. Szerszunowicz, Białystok: Wyd. UwB.

Słownik frazeologiczny współczesnego języka, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bąba S., Liberek J., 2002, Wstęp, [w:] Słownik frazeologiczny współczesnego języka, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dziamska-Lenart G., 2007, Rozwój frazeografii polskiej po 1989 roku, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 395-400.

Andrejewicz U., 2015, „Koń się śmieje”, czyli czy istnieją błędy frazeologiczne, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 44-50.

Danielewiczowa M., 2002, Stylistyka, [w:] Nauka o języku polskim w reformowanej szkole, Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, s. 52-65.

Szerszunowicz J., 2011b, Obraz człowieka w polskich, angielskich i włoskich leksykalnych i frazeologicznych jednostkach faunicznych, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Chlebda W., 1996, Frazeologia w reklamie i reklama we frazeologii, „Problemy Frazeologii Europejskiej”, t. 1, red. A. M. Lewicki, Warszawa: Energia, s. 57-68.

Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach: interpretacje lingwistyczne,

Opole: Wydawnictwo UO.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)