Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura i dyskurs publiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PN2-2LDP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura i dyskurs publiczny
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska nauczycielska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Filologia polska nauczycielska 2 rok sem. letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przybliżenie studentom wybranych tekstów literatury światowej, które odpowiadają na ważne i trudne problemy współczesności.

Studenci powinni mieć wiedzę historycznoliteracką i teoretycznoliteracką, znać historię Polski i Europy, używać narzędzi potrzebnych do analizy tekstu literackiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Proponowane lektury mają zaprezentować spectrum sposobów, w jaki literatura określa, pyta i odpowiada na wielkie i kontrowersyjne problemy współczesności. Myślenie obejmie wiek XX i XXI, a pytania dotyczyć będą europejskiego kręgu kulturowego. Wybrane do omówienia teksty to arcydzieła literatury światowej.

1.Wprowadzenie. Idea Europy i jej kryzys.

2. Kolonializm, niewolnictwo.

3. Totalitaryzm.

4. II wojna światowa. Holokaust.

5. Inny: kobieta, inny: nieheteronormatywny.

6. Globalizacja, wielokulturowość.

7. Wielkie epidemie.

8. Podsumowanie, zakończenie. Co dalej z Europą?

Pełny opis:

Profil studiów: polonistyka nauczycielska

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne/literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok 2. stopnia, semestr I

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatorium - 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji: aktywność na zajęciach, systematyczność pracy, udział w dyskusjach, przygotowanie prezentacji.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godzin

udział w zajęciach: 30 godz.

samodzielne lektury: 20 godzin

przygotowanie do zajęć: 10 godzin

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz. godz. (5 ECTS),

praca indywidualna 30 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Mann, "Czarodziejska góra" t. 1 (1924)

- E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian" (1929)

- W. Faulkner, "Światłość w sierpniu" (1932)

- M. Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata" (1940, wyd. 1966)

- G. Genet, "Dziennik złodzieja" (1949)

- M. Atwood, "Opowieści podręcznej" (1985)

- G. G. Marquez, "Miłość w czasach zarazy" (1985

- I. Amiel, "Osmaleni" (1999)

- Z. Smith, "Białe zęby" (2000)

Literatura uzupełniająca:

- M. Weber, Osobliwości kultury zachodniej, w: tegoż: Szkice z socjologii religii, przeł. K. Sowa, Warszawa 1984.

- J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa 1993.

- A. Leszczyński, Skok w nowoczesności: polityka wzrostu w krajach peryferyjnych. 1943-1989, Warszawa 2013

- J. Wojtczak, Jak zdobyto Dziki Zachód. Prawdziwa historia amerykańskiego pogranicza, Warszawa 2016.

- H. Arendt, Korzenie totalitaryzm, przeł. D. Grinberg, Warszawa 1989.

- C. Miłosz, Zniewolony umysł, Paryż 1953.

-G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak Warszawa 2008.

- V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, przeł. A. Wolnicka, Warszawa 2018.

- Odmieńcy, wyb. oprac. i red. M. Janion, Z. Majchrowski, Gdańsk, 1982 (tu: eseje G. Bataille’a i M. Foucaulta), można też korzystać z późniejszych tłumaczeń ich tekstów.

- E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, przeł. K. Choiński, Warszawa 1998.

- Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000.

- J. Steward, Mosty zamiast murów, Warszawa 2002

- J. Brach – Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice badań;

2) zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania tekstów literackich;

3) posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach tekstów;

3) zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: KA7_WG1 KA7_WG2 KA7_WK2

Umiejętności:

1) formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji oraz prowadzi dyskusję;

2) analizuje ii kontekstowo interpretuje teksty literackie z uwzględnieniem aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego;

3) formułuje syntetyczne wypowiedzi pisemne i ustne z wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych autorów z użyciem argumentacji i specjalistycznej terminologii;

4) Potrafi wykorzystać źródła w indywidualnej pracy analityczno- interpretacyjnej.

5) Posiada umiejętność porozumiewania się z niespecjalistami i przedstawicielami nauk pokrewnych.

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_UWKOU1 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 , KA7_UWOU1

Kompetencje:

1) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

2) określa priorytety służące realizacji zadania badawczego

3) dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki badawczej;

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_ KOR2 KA7_ KKO1 KA7_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Możliwa jedna nieobecność. Przygotowanie jednej prezentacji (referatu) na wybrany temat. Przeczytanie lektur z listy lektur obowiązkowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska
Prowadzący grup: Kamila Budrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Proponowane lektury mają zaprezentować spectrum sposobów, w jaki literatura określa, pyta i odpowiada na wielkie i kontrowersyjne problemy współczesności. Myślenie obejmie wiek XX i XXI, a pytania dotyczyć będą europejskiego kręgu kulturowego. Wybrane do omówienia teksty to arcydzieła literatury światowej.

1.Wprowadzenie. Idea Europy i jej kryzys.

2. Kolonializm, niewolnictwo.

3. Totalitaryzm.

4. II wojna światowa. Holokaust.

5. Inny: kobieta, inny: nieheteronormatywny.

6. Globalizacja, wielokulturowość.

7. Wielkie epidemie.

8. Podsumowanie, zakończenie. Co dalej z Europą?

Pełny opis:

Profil studiów: polonistyka nauczycielska

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne/literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok 2. stopnia, semestr I

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatorium - 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji: aktywność na zajęciach, systematyczność pracy, udział w dyskusjach, przygotowanie prezentacji.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godzin

udział w zajęciach: 30 godz.

samodzielne lektury: 20 godzin

przygotowanie do zajęć: 10 godzin

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz. godz. (5 ECTS),

praca indywidualna 30 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Mann, "Czarodziejska góra" t. 1 (1924)

- E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian" (1929)

- W. Faulkner, "Światłość w sierpniu" (1932)

- M. Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata" (1940, wyd. 1966)

- G. Genet, "Dziennik złodzieja" (1949)

- M. Atwood, "Opowieści podręcznej" (1985)

- G. G. Marquez, "Miłość w czasach zarazy" (1985

- I. Amiel, "Osmaleni" (1999)

- Z. Smith, "Białe zęby" (2000)

Literatura uzupełniająca:

- M. Weber, Osobliwości kultury zachodniej, w: tegoż: Szkice z socjologii religii, przeł. K. Sowa, Warszawa 1984.

- J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa 1993.

- A. Leszczyński, Skok w nowoczesności: polityka wzrostu w krajach peryferyjnych. 1943-1989, Warszawa 2013

- J. Wojtczak, Jak zdobyto Dziki Zachód. Prawdziwa historia amerykańskiego pogranicza, Warszawa 2016.

- H. Arendt, Korzenie totalitaryzm, przeł. D. Grinberg, Warszawa 1989.

- C. Miłosz, Zniewolony umysł, Paryż 1953.

-G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak Warszawa 2008.

- V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, przeł. A. Wolnicka, Warszawa 2018.

- Odmieńcy, wyb. oprac. i red. M. Janion, Z. Majchrowski, Gdańsk, 1982 (tu: eseje G. Bataille’a i M. Foucaulta), można też korzystać z późniejszych tłumaczeń ich tekstów.

- E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, przeł. K. Choiński, Warszawa 1998.

- Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000.

- J. Steward, Mosty zamiast murów, Warszawa 2002

- J. Brach – Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1993.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Proponowane lektury mają zaprezentować spectrum sposobów, w jaki literatura określa, pyta i odpowiada na wielkie i kontrowersyjne problemy współczesności. Myślenie obejmie wiek XX i XXI, a pytania dotyczyć będą europejskiego kręgu kulturowego. Wybrane do omówienia teksty to arcydzieła literatury światowej.

1.Wprowadzenie. Idea Europy i jej kryzys.

2. Kolonializm, niewolnictwo.

3. Totalitaryzm.

4. II wojna światowa. Holokaust.

5. Inny: kobieta, inny: nieheteronormatywny.

6. Globalizacja, wielokulturowość.

7. Wielkie epidemie.

8. Podsumowanie, zakończenie. Co dalej z Europą?

Pełny opis:

Profil studiów: polonistyka nauczycielska

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne/literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok 2. stopnia, semestr I

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

konwersatorium - 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji: aktywność na zajęciach, systematyczność pracy, udział w dyskusjach, przygotowanie prezentacji.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godzin

udział w zajęciach: 30 godz.

samodzielne lektury: 20 godzin

przygotowanie do zajęć: 10 godzin

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz. godz. (5 ECTS),

praca indywidualna 30 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Mann, "Czarodziejska góra" t. 1 (1924)

- E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian" (1929)

- W. Faulkner, "Światłość w sierpniu" (1932)

- M. Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata" (1940, wyd. 1966)

- G. Genet, "Dziennik złodzieja" (1949)

- M. Atwood, "Opowieści podręcznej" (1985)

- G. G. Marquez, "Miłość w czasach zarazy" (1985

- I. Amiel, "Osmaleni" (1999)

- Z. Smith, "Białe zęby" (2000)

Literatura uzupełniająca:

- M. Weber, Osobliwości kultury zachodniej, w: tegoż: Szkice z socjologii religii, przeł. K. Sowa, Warszawa 1984.

- J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa 1993.

- A. Leszczyński, Skok w nowoczesności: polityka wzrostu w krajach peryferyjnych. 1943-1989, Warszawa 2013

- J. Wojtczak, Jak zdobyto Dziki Zachód. Prawdziwa historia amerykańskiego pogranicza, Warszawa 2016.

- H. Arendt, Korzenie totalitaryzm, przeł. D. Grinberg, Warszawa 1989.

- C. Miłosz, Zniewolony umysł, Paryż 1953.

-G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak Warszawa 2008.

- V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, przeł. A. Wolnicka, Warszawa 2018.

- Odmieńcy, wyb. oprac. i red. M. Janion, Z. Majchrowski, Gdańsk, 1982 (tu: eseje G. Bataille’a i M. Foucaulta), można też korzystać z późniejszych tłumaczeń ich tekstów.

- E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, przeł. K. Choiński, Warszawa 1998.

- Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000.

- J. Steward, Mosty zamiast murów, Warszawa 2002

- J. Brach – Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1993.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)