Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka i fonologia języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-1GOPF
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia języka polskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia stanowią pierwszy przedmiot w module GOJP. Ich celem jest kształtowanie świadomości językowej, pozwalającej zrozumieć powody różnic w opisach tych samych faktów językowych, kształcenie umiejętności analizy zjawisk fonetycznych i fonologicznych oraz ich oceny normatywnej.

Wykład i ćwiczenia mają tę samą problematykę, z tym że na wykładzie student otrzymuje uporządkowaną wiedzę z zakresu treści przedmiotowych w formie podawczej, a na ćwiczeniach, wykorzystując teorię, samodzielnie analizuje zjawiska językowe.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: rok I, semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

14 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, prezentacja, wykład

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie (15 godz.) – 0,5 pkt

udział w ćwiczeniach (30 godz.) – 1pkt

przygotowanie do ćwiczeń (7 godz.) – 0,3 pkt

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (5 godz.) – 0,2 pkt

ŁĄCZNIE 57 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. (2 ECTS)

zajęcia z zakresu nauk podstawowych - 45 godz. (2 ECTS)

zajęcia praktyczne - 30 godz. (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000

2. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007: PWN

Literatura uzupełniająca

1. Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, Warszawa 2007

2. Szpyra-Kozłowska J., Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

3. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii języka polskiego, Toruń 1998

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. Charakteryzuje się znajomością tradycyjnej terminologii językoznawczej w zakresie fonetyki i fonologii języka polskiego. KA6_WG1

W2. Zna założenia różnych sposobów opisu zjawisk fonetycznych i fonologicznych w języku polskim. KA6_WG3

W zakresie umiejętności student:

U1. Umie zanalizować spotkane w tekście zjawiska fonetyczne oraz oddać w piśmie ich specyfikę na poziomie fonicznym. KA6_UWK1

U2. Umie odszukać potrzebne informacje z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego w podręcznikach, słownikach i innych źródłach, opracować je samodzielnie bądź w zespole i przedstawić w wybranej przez siebie formie. KA6_UWO1

W zakresie postaw społecznych student:

K1. Wykazuje wrażliwość na estetyczny aspekt komunikatu mówionego i ma świadomość roli polonisty w pielęgnowaniu ojczystego języka. KA6_KKOR1

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot prowadzony jest z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, prezentacji, konsultacji, metody heurystycznej, dyskusji, ćwiczeń praktycznych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę (po I semestrze) i egzamin (na koniec modułu GOJP, po III semestrze). Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze: ocena z pisemnego kolokwium, aktywność na ćwiczeniach, pomocniczo także zaangażowanie na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk, Diana Saniewska
Prowadzący grup: Elżbieta Awramiuk, Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią pierwszy przedmiot w module GOJP. Ich celem jest kształtowanie świadomości językowej, pozwalającej zrozumieć powody różnic w opisach tych samych faktów językowych, kształcenie umiejętności analizy zjawisk fonetycznych i fonologicznych oraz ich oceny normatywnej.

Wykład i ćwiczenia mają tę samą problematykę, z tym że na wykładzie student otrzymuje uporządkowaną wiedzę z zakresu treści przedmiotowych w formie podawczej, a na ćwiczeniach, wykorzystując teorię, samodzielnie analizuje zjawiska językowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: rok I, semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

14 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, prezentacja, wykład

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie (15 godz.) – 0,5 pkt

udział w ćwiczeniach (30 godz.) – 1pkt

przygotowanie do ćwiczeń (7 godz.) – 0,3 pkt

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (5 godz.) – 0,2 pkt

ŁĄCZNIE 57 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. (2 ECTS)

zajęcia z zakresu nauk podstawowych - 45 godz. (2 ECTS)

zajęcia praktyczne - 30 godz. (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000

2. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007: PWN

Literatura uzupełniająca

1. Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, Warszawa 2007

2. Szpyra-Kozłowska J., Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

3. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii języka polskiego, Toruń 1998

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk, Michał Citko
Prowadzący grup: Elżbieta Awramiuk, Michał Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią pierwszy przedmiot w module GOJP. Ich celem jest kształtowanie świadomości językowej, pozwalającej zrozumieć powody różnic w opisach tych samych faktów językowych, kształcenie umiejętności analizy zjawisk fonetycznych i fonologicznych oraz ich oceny normatywnej.

Wykład i ćwiczenia mają tę samą problematykę, z tym że na wykładzie student otrzymuje uporządkowaną wiedzę z zakresu treści przedmiotowych w formie podawczej, a na ćwiczeniach, wykorzystując teorię, samodzielnie analizuje zjawiska językowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: rok I, semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

14 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, prezentacja, wykład

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie (15 godz.) – 0,5 pkt

udział w ćwiczeniach (30 godz.) – 1pkt

przygotowanie do ćwiczeń (7 godz.) – 0,3 pkt

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (5 godz.) – 0,2 pkt

ŁĄCZNIE 57 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. (2 ECTS)

zajęcia z zakresu nauk podstawowych - 45 godz. (2 ECTS)

zajęcia praktyczne - 30 godz. (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000

2. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007: PWN

Literatura uzupełniająca

1. Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, Warszawa 2007

2. Szpyra-Kozłowska J., Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

3. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii języka polskiego, Toruń 1998

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią pierwszy przedmiot w module GOJP. Ich celem jest kształtowanie świadomości językowej, pozwalającej zrozumieć powody różnic w opisach tych samych faktów językowych, kształcenie umiejętności analizy zjawisk fonetycznych i fonologicznych oraz ich oceny normatywnej.

Wykład i ćwiczenia mają tę samą problematykę, z tym że na wykładzie student otrzymuje uporządkowaną wiedzę z zakresu treści przedmiotowych w formie podawczej, a na ćwiczeniach, wykorzystując teorię, samodzielnie analizuje zjawiska językowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: rok I, semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

14 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, prezentacja, wykład

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie (15 godz.) – 0,5 pkt

udział w ćwiczeniach (30 godz.) – 1pkt

przygotowanie do ćwiczeń (7 godz.) – 0,3 pkt

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (5 godz.) – 0,2 pkt

ŁĄCZNIE 57 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. (2 ECTS)

zajęcia z zakresu nauk podstawowych - 45 godz. (2 ECTS)

zajęcia praktyczne - 30 godz. (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000

2. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007: PWN

Literatura uzupełniająca

1. Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim z ćwiczeniami, Warszawa 2007

2. Szpyra-Kozłowska J., Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

3. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii języka polskiego, Toruń 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)