Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreatywność i współpraca w środowisku cyfrowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-1KWSC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kreatywność i współpraca w środowisku cyfrowym
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Na zajęciach poruszone zostaną zagadnienia związane z kreatywnością i współpracą w środowisku cyfrowym. Omówione zostaną: specyfika dziennikarstwa internetowego i komunikowania się w Internecie, rola dostępnych w Sieci baz danych, narzędzia służące do pozyskiwania i publikowania informacji oraz podstawy etyki dziennikarskiej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie możliwości pozyskiwania i dzielenia się informacjami oraz znaczenia technologii informatycznych w pracy filologa.

1. Specyfika pracy w nowych mediach.

2. Internet – struktura i cechy sieci. Komunikowanie się w Sieci.

3. Środowisko cyfrowe jako pole pracy badacza i popularyzatora literatury.

4. Media społeczne – potencjał i ograniczenia/niebezpieczeństwa.

5. Realizacja projektów zaliczeniowych: warsztaty przygotowawcze.

6. Sztuka w Internecie: wirtualne galerie i muzea.

6. Internet a kształtowanie się kultury literackiej.

7. Biblioteki oraz archiwa cyfrowe i portale poświęcone literaturze.

8. Planowanie tematyki projektów zaliczeniowych i struktury.

9. Dziedzictwo historyczne i wielokulturowość w Sieci.

10. Internet i prawo.

11. Cykulacja wiedzy: Wikipedia i Youtube

12. Subkultury w sieci i portale tematyczne (wybrane przykłady).

13. Nowe praktyki kulturowe w sieci – blogi i vlogi.

14.-15. Prezentacje, omówienie i ocena studenckich projektów.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 5.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj zajęć: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 30 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalne są w sumie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

12. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 70 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godzin,

konsultacje - 2 godziny

Razem: 112 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 32 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym: 80 h - 3 punkty ECTS.

Literatura:

M. Adamiec, Dzieło literackie w Sieci: pomysły, hipotezy i interpretacje, Gdańsk 2005.

M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo (dowolne wydanie) (część 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16).

e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.

e-polonistyka. 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.

M. Kaźmierczak, Użytkownik, nadawca, odbiorca w Web 2.0., -„Teksty Drugie” 2012, nr 6.

Maryl M. , Życie literackie w sieci, Warszawa 2015.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007 (rozdziały 6, 8 i 11).

Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2005.

Radomski A., Humanistyka w świecie informacjonalizmu, Lublin 2014.

Wimmer P., Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012

Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy, prądy literatury polskiej oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej i regionalnej (ma podstawową wiedzę o specyfice literatury w Sieci na tle procesu historycznoliterackiego ze szczególnym uwzględnieniem metod współpracy – również artystycznej i literackiej – w środowisku cyfrowym)

– P6S_WG–KA6_WG2

- posiada wiedzę o budowie, sposobie istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego (rozumie związki między dziełem literackim a nowymi technologiami, zna specyfikę funkcjonowania dzieła literackiego w Internecie, zna bazy danych zawierające teksty literackie i naukowe)

– P6S_WGK–KA6_WGK1

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (wyszukuje, selekcjonuje i ocenia informacje uzyskane z internetowych baz danych, archiwów i bibliotek cyfrowych)

– P6S_UWO–KA6_UWO1

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (przygotowuje projekt, w którym demonstruje samodzielność w poruszaniu się po różnych opracowaniach i źródłach, oraz umiejętność krytycznej refleksji nad nimi)

P6S_UUO–KA6_UUO1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (nabywa nawyku krytycznej refleksji nad mediami cyfrowymi)

– P6S_KKO–KA6_KKO1

- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom podczas przygotowywania projektów studenckich i po ich prezentacji)

– P6S_KOR–KA6_KOR1

– postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

– P6S_KKOR–KA6_KKOR1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, przygotowania do ćwiczeń, a także wykonania projektu;

w związku z pandemią i nauczaniem zdalnym zmieniono powyższą formę zaliczenia na pisemną - wykonanie prezentacji, pracy pisemnej, mapy myśli, referatu - w wyborze studenta; prace przesłane przez USOS mail

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, ukazanie możliwości pozyskiwania i dzielenia się informacjami oraz znaczenia technologii informatycznych w pracy filologa.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 5.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 30 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalne są w sumie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

12. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 30 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej (projektu) - 20 godzin,

konsultacje - 2 godziny

Razem: 82 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 32 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym: 50 h - 3 punkty ECTS.

Zaliczenie na ocenę.

Na zajęciach poruszone zostaną zagadnienia związane z kreatywnością i współpracą w środowisku cyfrowym. Omówione zostaną: specyfika dziennikarstwa internetowego i komunikowania się w Internecie, rola dostępnych w Sieci baz danych, narzędzia służące do pozyskiwania i publikowania informacji oraz podstawy etyki dziennikarskiej.

Literatura:

M. Adamiec, Dzieło literackie w Sieci: pomysły, hipotezy i interpretacje, Gdańsk 2005.

M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo (dowolne wydanie) (część 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16).

e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.

e-polonistyka. 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.

M. Kaźmierczak, Użytkownik, nadawca, odbiorca w Web 2.0., -„Teksty Drugie” 2012, nr 6.

Maryl M. , Życie literackie w sieci, Warszawa 2015.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007 (rozdziały 6, 8 i 11).

Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2005.

Radomski A., Humanistyka w świecie informacjonalizmu, Lublin 2014.

Wimmer P., Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012

Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Leś, Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Mariusz Leś, Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, ukazanie możliwości pozyskiwania i dzielenia się informacjami oraz znaczenia technologii informatycznych w pracy filologa.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 5.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 30 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalne są w sumie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

12. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 30 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej (projektu) - 20 godzin,

konsultacje - 2 godziny

Razem: 82 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 32 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym: 50 h - 3 punkty ECTS.

Zaliczenie na ocenę.

Na zajęciach poruszone zostaną zagadnienia związane z kreatywnością i współpracą w środowisku cyfrowym. Omówione zostaną: specyfika dziennikarstwa internetowego i komunikowania się w Internecie, rola dostępnych w Sieci baz danych, narzędzia służące do pozyskiwania i publikowania informacji oraz podstawy etyki dziennikarskiej.

Literatura:

M. Adamiec, Dzieło literackie w Sieci: pomysły, hipotezy i interpretacje, Gdańsk 2005.

M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo (dowolne wydanie) (część 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16).

e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.

e-polonistyka. 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.

M. Kaźmierczak, Użytkownik, nadawca, odbiorca w Web 2.0., -„Teksty Drugie” 2012, nr 6.

Maryl M. , Życie literackie w sieci, Warszawa 2015.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007 (rozdziały 6, 8 i 11).

Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2005.

Radomski A., Humanistyka w świecie informacjonalizmu, Lublin 2014.

Wimmer P., Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012

Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Leś, Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Mariusz Leś, Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, ukazanie możliwości pozyskiwania i dzielenia się informacjami oraz znaczenia technologii informatycznych w pracy filologa.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 5.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 30 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalne są w sumie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

12. Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 30 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej (projektu) - 20 godzin,

konsultacje - 2 godziny

Razem: 82 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 32 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym: 50 h - 3 punkty ECTS.

Zaliczenie na ocenę.

Na zajęciach poruszone zostaną zagadnienia związane z kreatywnością i współpracą w środowisku cyfrowym. Omówione zostaną: specyfika dziennikarstwa internetowego i komunikowania się w Internecie, rola dostępnych w Sieci baz danych, narzędzia służące do pozyskiwania i publikowania informacji oraz podstawy etyki dziennikarskiej.

Literatura:

M. Adamiec, Dzieło literackie w Sieci: pomysły, hipotezy i interpretacje, Gdańsk 2005.

M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo (dowolne wydanie) (część 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16).

e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.

e-polonistyka. 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.

M. Kaźmierczak, Użytkownik, nadawca, odbiorca w Web 2.0., -„Teksty Drugie” 2012, nr 6.

Maryl M. , Życie literackie w sieci, Warszawa 2015.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007 (rozdziały 6, 8 i 11).

Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2005.

Radomski A., Humanistyka w świecie informacjonalizmu, Lublin 2014.

Wimmer P., Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012

Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.