Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy tekstologii i edytorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-1PTE
Kod Erasmus / ISCED: 09.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy tekstologii i edytorstwa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma być wprowadzeniem w arkana sztuki edytorskiej i stanowić teoretyczną podstawę niezbędną do uczestniczenia w zajęciach praktycznych z zakresu krytycznej edycji tekstów literackich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią edytorstwa, wypracowanymi przez edytorów metodami pracy nad edycją krytyczną tekstu literackiego, podstawowymi terminami z zakresu edytorstwa naukowego i wzorcowymi wydaniami krytycznymi literatury polskiej.

Zakres tematów:

1. Uwagi wstępne, podstawowe terminy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego, zarys historii edytorstwa naukowego w Polsce.

2. Klasyfikacja wydań i ich zawartość.

3. Edycja krytyczna i jej odmiany.

4. Brzmienie tekstu.

5. Modernizacja tekstu.

6. Aparat krytyczny.

7. Omówienie wybranych edycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot specjalizacyjny

Rodzaj przedmiotu: – przedmiot kształcenia specjalizacyjnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne i społeczne – filologia polska

Rok studiów: II rok II stopnia, II semestr, 15 godzin wykładu

Wymagania wstępne: znajomość historii literatury polskiej na poziomie studiów I stopnia

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: udział w wykładzie, przygotowanie opisu edycji różnego typu; egzamin pisemny

Metody praktyczne: pokaz, projekt

Zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładzie – 15 godzin

- konsultacje – 5 godzin

- przygotowanie do zajęć – 15 godzin

- praca własna, przygotowanie do egzaminu pisemnego – 15 godzin

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 15 godzin, - 0,5 p.

- niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godzin – 1,5 p.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać wspólczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

Pelc J., Teoria edytorstwa w konfrontacji z praktyką. Podstawy krytycznego wydania w teorii oraz w praktyce edytorów literackich tekstów polskich z XVI i XVII wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 12.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978 (lub inne wydanie).

Klemensiewicz-Bajerowa I., Modernizacja pisowni w tekstach z pierwszej połowy XIX wieku, „Pamiętnik Literacki“ 1957, z. 3.

Markiewicz H., Kto jest autorem?... Przygody polskich filologów, Kraków 2005.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1980.

Trzynadlowski J., Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983 lub inne wydanie.

Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. Maria Renata Mayenowa przy współudziale Zofii Florczak, przykłady oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1955.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą historii edytorstwa naukowego w Europie i Polsce. Potrafi klasyfikować wydania ze względu na ich zawartość. Zna metody pracy nad edycją krytyczną tekstu literackiego. Posługuje się podstawowymi terminami i pojęciami związanymi z tekstologią i edytorstwem naukowym.

Wiedza:

1) Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice badań;

2) zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania tekstów literackich;

3) posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach tekstów;

3) zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: KA7_WG1 KA7_WG2 KA7_WK2

Umiejętności:

1) formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji oraz prowadzi dyskusję;

2) analizuje ii kontekstowo interpretuje teksty literackie z uwzględnieniem aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego;

3) formułuje syntetyczne wypowiedzi pisemne i ustne z wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych autorów z użyciem argumentacji i specjalistycznej terminologii;

4) Potrafi wykorzystać źródła w indywidualnej pracy analityczno- interpretacyjnej.

5) Posiada umiejętność porozumiewania się z niespecjalistami i przedstawicielami nauk pokrewnych.

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_UWKOU1 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 , KA7_UWOU1

Kompetencje:

1) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

2) określa priorytety służące realizacji zadania badawczego

3) dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki badawczej;

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_ KOR2 KA7_ KKO1 KA7_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz wyniku testu sprawdzającego.

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą historii edytorstwa naukowego w Europie i Polsce. Potrafi klasyfikować wydania ze względu na ich zawartość. Zna metody pracy nad edycją krytyczną tekstu literackiego. Posługuje się podstawowymi terminami i pojęciami związanymi z tekstologią i edytorstwem naukowym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kościewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kościewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historia polskiego edytorstwa, wypracowanymi przez edytorów polskich metodami pracy nad edycją krytyczną tekstu literackiego, podstawowymi terminami z zakresu edytorstwa naukowego i wzorcowymi wydaniami krytycznymi literatury polskiej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Uwagi wstępne, podstawowe terminy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego, zarys historii edytorstwa naukowego w Polsce.

2. Klasyfikacja wydań i ich zawartość.

3. Edycja krytyczna i jej odmiany.

4. Brzmienie tekstu.

5. Modernizacja tekstu.

6. Aparat krytyczny.

7. Omówienie wybranych edycji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać wspólczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

Pelc J., Teoria edytorstwa w konfrontacji z praktyką. Podstawy krytycznego wydania w teorii oraz w praktyce edytorów literackich tekstów polskich z XVI i XVII wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 12.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978 (lub inne wydanie).

Klemensiewicz-Bajerowa I., Modernizacja pisowni w tekstach z pierwszej połowy XIX wieku, „Pamiętnik Literacki“ 1957, z. 3.

Markiewicz H., Kto jest autorem?... Przygody polskich filologów, Kraków 2005.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1980.

Trzynadlowski J., Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983 lub inne wydanie.

Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. Maria Renata Mayenowa przy współudziale Zofii Florczak, przykłady oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1955.

Uwagi:

Temat "Omówienie wybranych edycji" realizowany jest w bibliotece uniwersyteckiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska
Prowadzący grup: Kamila Budrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historia polskiego edytorstwa, wypracowanymi przez edytorów polskich metodami pracy nad edycją krytyczną tekstu literackiego, podstawowymi terminami z zakresu edytorstwa naukowego i wzorcowymi wydaniami krytycznymi literatury polskiej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Uwagi wstępne, podstawowe terminy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego, zarys historii edytorstwa naukowego w Polsce.

2. Klasyfikacja wydań i ich zawartość.

3. Edycja krytyczna i jej odmiany.

4. Brzmienie tekstu.

5. Modernizacja tekstu.

6. Aparat krytyczny.

7. Omówienie wybranych edycji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać wspólczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

Pelc J., Teoria edytorstwa w konfrontacji z praktyką. Podstawy krytycznego wydania w teorii oraz w praktyce edytorów literackich tekstów polskich z XVI i XVII wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 12.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978 (lub inne wydanie).

Klemensiewicz-Bajerowa I., Modernizacja pisowni w tekstach z pierwszej połowy XIX wieku, „Pamiętnik Literacki“ 1957, z. 3.

Markiewicz H., Kto jest autorem?... Przygody polskich filologów, Kraków 2005.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1980.

Trzynadlowski J., Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983 lub inne wydanie.

Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. Maria Renata Mayenowa przy współudziale Zofii Florczak, przykłady oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1955.

Uwagi:

Temat "Omówienie wybranych edycji" realizowany jest w bibliotece uniwersyteckiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska
Prowadzący grup: Kamila Budrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historia polskiego edytorstwa, wypracowanymi przez edytorów polskich metodami pracy nad edycją krytyczną tekstu literackiego, podstawowymi terminami z zakresu edytorstwa naukowego i wzorcowymi wydaniami krytycznymi literatury polskiej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Uwagi wstępne, podstawowe terminy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego, zarys historii edytorstwa naukowego w Polsce.

2. Klasyfikacja wydań i ich zawartość.

3. Edycja krytyczna i jej odmiany.

4. Brzmienie tekstu.

5. Modernizacja tekstu.

6. Aparat krytyczny.

7. Omówienie wybranych edycji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać wspólczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

Pelc J., Teoria edytorstwa w konfrontacji z praktyką. Podstawy krytycznego wydania w teorii oraz w praktyce edytorów literackich tekstów polskich z XVI i XVII wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 12.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978 (lub inne wydanie).

Klemensiewicz-Bajerowa I., Modernizacja pisowni w tekstach z pierwszej połowy XIX wieku, „Pamiętnik Literacki“ 1957, z. 3.

Markiewicz H., Kto jest autorem?... Przygody polskich filologów, Kraków 2005.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1980.

Trzynadlowski J., Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983 lub inne wydanie.

Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. Maria Renata Mayenowa przy współudziale Zofii Florczak, przykłady oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1955.

Uwagi:

Temat "Omówienie wybranych edycji" realizowany jest w bibliotece uniwersyteckiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historia polskiego edytorstwa, wypracowanymi przez edytorów polskich metodami pracy nad edycją krytyczną tekstu literackiego, podstawowymi terminami z zakresu edytorstwa naukowego i wzorcowymi wydaniami krytycznymi literatury polskiej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Uwagi wstępne, podstawowe terminy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego, zarys historii edytorstwa naukowego w Polsce.

2. Klasyfikacja wydań i ich zawartość.

3. Edycja krytyczna i jej odmiany.

4. Brzmienie tekstu.

5. Modernizacja tekstu.

6. Aparat krytyczny.

7. Omówienie wybranych edycji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać wspólczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

Pelc J., Teoria edytorstwa w konfrontacji z praktyką. Podstawy krytycznego wydania w teorii oraz w praktyce edytorów literackich tekstów polskich z XVI i XVII wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 12.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978 (lub inne wydanie).

Klemensiewicz-Bajerowa I., Modernizacja pisowni w tekstach z pierwszej połowy XIX wieku, „Pamiętnik Literacki“ 1957, z. 3.

Markiewicz H., Kto jest autorem?... Przygody polskich filologów, Kraków 2005.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1980.

Trzynadlowski J., Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983 lub inne wydanie.

Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. Maria Renata Mayenowa przy współudziale Zofii Florczak, przykłady oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1955.

Uwagi:

Temat "Omówienie wybranych edycji" realizowany jest w bibliotece uniwersyteckiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)