Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielokulturowa tradycja w Internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-1WTI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielokulturowa tradycja w Internecie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia dotyczą szeroko pojmowanej tradycji wielokulturowości w Internecie i jej złożonych kontekstów, w tym problemu samego pojęcia wielokulturowości, uprzedzeń i ich przełamywania, komunikowania w sieci itd.

Konwersatorium ma na celu spojrzenie na wielokulturowość zwłaszcza dawnych ziem Polski i Litwy w Internecie z perspektywy antropologiczno-kulturowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą szeroko pojmowanej tradycji wielokulturowości w Internecie i jej złożonych kontekstów, w tym problemu samego pojęcia wielokulturowości, uprzedzeń i ich przełamywania, komunikowania w sieci itd.

Konwersatorium ma na celu spojrzenie na wielokulturowość zwłaszcza dawnych ziem Polski i Litwy w Internecie z perspektywy antropologiczno-kulturowej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok I, semestr 2.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 15 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, elementy wykładu, projekty/prezentacje

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze.

12. Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 8 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 6 godzin,

konsultacje - 1 godzina

Razem: 30 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 15 h – 0,5 punkta ECTS; o charakterze praktycznym: 15 h – 0,5 punkta ECTS.

Literatura:

Błeszyńska, K. (2007): Edukacja międzykulturowa jako obszar refleksji andragogicznej;

T. Aleksander, D. Barwińska (red.): Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych; Radom;

Błeszyńska, K. (2006): Diaspory i enklawy etniczne jako nowy typ środowiska wychowawczego; Pedagogika Społeczna, 3;

Błeszyńska, K. (2006): Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie, Nowa Szkoła, 5(643);

Giddens, A. (2004): Socjologia. Warszawa: PWN;

Hofstede, G. (2000): Kultury i organizacje. Warszawa: PWE;

Wybrane przez studenta lektury odnoszące się do kultury w internecie.

Lewowicki, T.i.in (2000): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: WUŚl.

Matsumoto, D, Juang, L. (2007): Psychologia międzykulturowa; Gdańsk: GWP;

Nikitorowicz J. i.in. (2001): Kultury tradycyjne a kultura globalna. Białystok: Trans Humana.

Price, W, Crapo, R. (2003): Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury

– FP1_W03 – H1A_W03

- ma wiedzę o procesie historycznoliterackim i kulturowoliterackim, zna głównych twórców, tematy oraz prądy literatury i kultury polskiej (w tym najnowszej) oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej (wymienia cechy nowych mediów, rozumie uwarunkowania rozwoju świata społecznego i kultury Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem roli sieci w kształtowaniu się nowych zjawisk kulturowych i literackich; ma podstawową wiedzę nt. funkcjonowania kultury w medium sieciowym)

– FP1_W05 – H1A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (korzysta z rozmaitych źródeł internetowych, zwłaszcza bibliotek cyfrowych i portali specjalistycznych, krytycznie weryfikuje ich zawartość, szuka nowych sposobów pozyskania informacji w sieci)

– FP1_U03 – H1A_U01

- analizuje rozmaite artefakty na płaszczyźnie kulturowo-historycznej, stylistycznej, językowej i kulturowej

– FP1_U02 – H1A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom podczas zajęć z prezentacjami studenckimi, przygotowuje z innymi słuchaczami krótkie prezentacje ustne na wybrany temat)

– FP1_K02 – H1A_K02

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego (zdaje sobie sprawę z siły oddziaływania Internetu również jako medium pozwalającego kultywować i upowszechniać zabytki kultury – lokalnej, narodowej, ogólnoludzkiej, jest świadom konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego, przede wszystkich tych jego wytworów, które są publikowane w sieci)

– FP1_K05 – H1A_K05

- uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego, korzystając z różnych mediów

– FP1_K06 – H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne; aktywność na zajęciach, zadania praktyczne typu projekty, prezentace, referaty

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona niebecność na 2 godzinach zajęć (1 spotkanie w semestrze). Powody większej liczby nieobecności należy udokumentować (zwolnienie lekarskie itp.), a opanowanie materiału wykazać podczas konsultacji po uzgodnieniu z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problemów i potrzeb edukacyjnych wynikających z globalnych migracji i wyłaniania się społeczeństw wielokulturowych. W trakcie zajęć omawiane będą: wielokulturowość jako zjawisko społeczne, uwarunkowania modeli i sposobów funkcjonowania społeczności wielokulturowych, rola edukacji w kształtowaniu oblicza tych społeczeństw, nadrzędna rola internetu. Ogólne rozważania nad relacjami międzykulturowymi zostają uzupełnione charakterystyką wybranych kręgów kulturowych. Cykl wykładów zamykają rozważania nad oświatą w społeczeństwie globalnym i wielokulturowym w dobie internetu.

Pełny opis:

Prezentowany cykl zajęć składa się z sześciu części. Pierwsza z nich poświęcona jest analizie teoretycznego statusu edukacji międzykulturowej oraz jej relacjom z innymi dyscyplinami. Przedmiotem zainteresowania czynione są tu: zakres zainteresowania i specyfika edukacji międzykulturowej, interdyscyplinarność, relacje pomiędzy edukacją międzykulturową a edukacją wielokulturową, edukacją europejska, regionalna, globalna. W drugiej części wykładów omawiane są społeczne i polityczne uwarunkowania idei wielokulturowości, procesów formowania się społeczeństw wielokulturowych, procesów migracji i globalizacji, zjawiska miasta globalnego oraz specyfiki problemów imigrantów i uchodźców, powstawania i rozwoju społeczności transnarodowych oraz relacji międzykulturowych. W części trzeciej omawiany jest fenomen kultury, istota zróżnicowania kulturowego, problematyka uniwersalizmu i partykularyzmu kulturowego, rola czynników kulturowych w kształtowaniu funkcjonowania psychicznego i społecznego jednostek i zbiorowości społecznych, jak również specyfika pogranicza kulturowego. Część czwarta omawia psychologiczne problemy i modele procesów akulturacji, rozwoju kompetencji międzykulturowych oraz kontaktów z przedstawicielami innych kultur. W części piątej podejmowane są analizy wybranych kręgów kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem cywilizacji Wschodniego i Zachodniego Chrześcijaństwa, Islamu oraz kultur Dalekiego Wschodu. Część szósta i ostatnia koncentruje się natomiast na zakreśleniu powinności oświaty wobec społeczeństw zróżnicowanych kulturowo i/lub pokonfliktowych, wykorzystywania sztuki jako pomostu między kulturami, możliwości dialogu międzykulturowego, uwrażliwiania kulturowego i kształtowania kompetencji międzykulturowych, wielokulturowości w pracy placówki oświatowej, zwalczania rasizmu i uprzedzeń etnicznych.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (15 godz.) – 1 ECTS

ŁĄCZNIE 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (15 godz.; 1 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (15 godz.; 1 ECTS)

Literatura:

Błeszyńska, K. (2007): Edukacja międzykulturowa jako obszar refleksji andragogicznej;

T. Aleksander, D. Barwińska (red.): Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych; Radom;

Błeszyńska, K. (2006): Diaspory i enklawy etniczne jako nowy typ środowiska wychowawczego; Pedagogika Społeczna, 3;

Błeszyńska, K. (2006): Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie, Nowa Szkoła, 5(643);

Giddens, A. (2004): Socjologia. Warszawa: PWN;

Hofstede, G. (2000): Kultury i organizacje. Warszawa: PWE;

Wybrane przez studenta lektury odnoszące się do kultury w internecie.

Lewowicki, T.i.in (2000): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: WUŚl.

Matsumoto, D, Juang, L. (2007): Psychologia międzykulturowa; Gdańsk: GWP;

Nikitorowicz J. i.in. (2001): Kultury tradycyjne a kultura globalna. Białystok: Trans Humana.

Price, W, Crapo, R. (2003): Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piechota
Prowadzący grup: Dariusz Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą szeroko pojmowanej tradycji wielokulturowości w Internecie i jej złożonych kontekstów, w tym problemu samego pojęcia wielokulturowości, uprzedzeń i ich przełamywania, komunikowania w sieci itd.

Konwersatorium ma na celu spojrzenie na wielokulturowość zwłaszcza dawnych ziem Polski i Litwy w Internecie z perspektywy antropologiczno-kulturowej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok I, semestr 2.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 15 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, elementy wykładu, projekty/prezentacje

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

12. Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 8 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 6 godzin,

konsultacje - 1 godzina

Razem: 30 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 15 h – 0,5 punkta ECTS; o charakterze praktycznym: 15 h – 0,5 punkta ECTS.

Literatura:

Błeszyńska, K. (2007): Edukacja międzykulturowa jako obszar refleksji andragogicznej;

T. Aleksander, D. Barwińska (red.): Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych; Radom;

Błeszyńska, K. (2006): Diaspory i enklawy etniczne jako nowy typ środowiska wychowawczego; Pedagogika Społeczna, 3;

Błeszyńska, K. (2006): Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie, Nowa Szkoła, 5(643);

Giddens, A. (2004): Socjologia. Warszawa: PWN;

Hofstede, G. (2000): Kultury i organizacje. Warszawa: PWE;

Wybrane przez studenta lektury odnoszące się do kultury w internecie.

Lewowicki, T.i.in (2000): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: WUŚl.

Matsumoto, D, Juang, L. (2007): Psychologia międzykulturowa; Gdańsk: GWP;

Nikitorowicz J. i.in. (2001): Kultury tradycyjne a kultura globalna. Białystok: Trans Humana.

Price, W, Crapo, R. (2003): Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piechota
Prowadzący grup: Dariusz Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą szeroko pojmowanej tradycji wielokulturowości w Internecie i jej złożonych kontekstów, w tym problemu samego pojęcia wielokulturowości, uprzedzeń i ich przełamywania, komunikowania w sieci itd.

Konwersatorium ma na celu spojrzenie na wielokulturowość zwłaszcza dawnych ziem Polski i Litwy w Internecie z perspektywy antropologiczno-kulturowej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok I, semestr 2.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: specjalność dziennikarstwo cyfrowe (moduł 28).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 15 h

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, elementy wykładu, projekty/prezentacje

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

12. Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 8 h

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 6 godzin,

konsultacje - 1 godzina

Razem: 30 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 15 h – 0,5 punkta ECTS; o charakterze praktycznym: 15 h – 0,5 punkta ECTS.

Literatura:

Błeszyńska, K. (2007): Edukacja międzykulturowa jako obszar refleksji andragogicznej;

T. Aleksander, D. Barwińska (red.): Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych; Radom;

Błeszyńska, K. (2006): Diaspory i enklawy etniczne jako nowy typ środowiska wychowawczego; Pedagogika Społeczna, 3;

Błeszyńska, K. (2006): Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie, Nowa Szkoła, 5(643);

Giddens, A. (2004): Socjologia. Warszawa: PWN;

Hofstede, G. (2000): Kultury i organizacje. Warszawa: PWE;

Wybrane przez studenta lektury odnoszące się do kultury w internecie.

Lewowicki, T.i.in (2000): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: WUŚl.

Matsumoto, D, Juang, L. (2007): Psychologia międzykulturowa; Gdańsk: GWP;

Nikitorowicz J. i.in. (2001): Kultury tradycyjne a kultura globalna. Białystok: Trans Humana.

Price, W, Crapo, R. (2003): Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.