Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-3HJP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka polskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Wiedza i kompetencje z zakresu historii Polski, gramatyki opisowej i historycznej języka polskiego, semantyki i pragmatyki językowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest charakterystyka historii języka jako dziedziny badań lingwistycznych ze szczególnym uwzględnieniem jej metod i źródeł. Ponadto wyróżnienie i charakterystyka poszczególnych etapów w dziejach rozwoju języka polskiego, w tym wskazanie i omówienie czynników, które determinowały ewolucję polszczyzny. Dodatkowo szczegółowe przedstawienie gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych i funkcjonalnych konsekwencji tych oddziaływań, także w płaszczyźnie nazw własnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy; Moduł 21

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina - językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok filologii polskiej Iº, sem. zim. V - wykład (15 h) oraz ćwiczenia (15h), sem. letni VI - ćwiczenia (30h).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15 h wykład, 45 h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: aktywizujące - referaty, wykład interaktywny z udziałem studentów

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach 45 h (1,5 pkt ECTS), udział studenta w wykładzie 15 h (0,5 pkt ECTS), przygotowanie do ćwiczeń 15 h (0,5 pkt ECTS), udział w konsultacjach 10 h (0,5 pkt ECTS),

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 60 h (2 pkt ECTS), zajęcia o charakterze praktycznym 30h (1 pkt ECTS)

Literatura:

I. Bajerowa, Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa 2003.

S. Borawski, Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa 2000.

W. Decyk-Zięba, S. Dubisz, Teksty staropolskie. Analiza i interpretacje, Warszawa 2003.

S. Dubisz, Język. Historia. Kultura, cz. 1,Warszawa 2002,

cz. 2, Warszawa 2007, cz. 3, Warszawa 2012.

Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1974.

T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie. Powstanie. Rozwój, Warszawa 1987.

B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, wyd. 2, Wrocław 1999.

H. Wiśniewska, Polszczyzna przez wieki, Łódź 2009.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, wyd. 3, Wrocław 1999.

Encyklopedia. Polskie nazwy własne, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998.

S. Dubisz, Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku, Warszawa 1985.

Z. Kaleta, Nazwisko w polskiej kulturze, Warszawa 1998.

Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra 2005.

M. Malec, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001.

H. Rybicka, Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976.

S. Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1987.

W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1975.

W. Taszycki, Obrońcy języka polskiego, Wrocław 1953.

S. Urbańczyk, Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław 1979.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej FP1_W01: H1A_W01;H1A_W05; zna podstawową terminologię nauk humanistycznych FP1_W02: H1A_W02; H1A_W03; definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury FP1_W03: H1A_W03; ma podstawową wiedzę z dziejów państwa, gospodarki i kultury narodu polskiego na tle historii Europy i świata, zna wybrane zagadnienia związane z kulturą antyczną FP1_W04: H1A_W03; ma wiedzę z zakresu metod opisu gramatycznego, semantycznego, stylistycznego, językoznawstwa współczesnego oraz historii języka FP1_W07: H1A_W04; ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń FP1_W11: H1A_W09; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego FP1_U03: H1A_U02; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego FP1_U05: H1A_U03; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego FP1_K05: H1A_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład oraz prezentacja multimedialna, ćwiczenia,

dyskusja.

Formy zaliczenia: warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 75%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności, poziomu przygotowania do zajęć. Ocena końcowa: egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sokólska, Anetta Strawińska
Prowadzący grup: Urszula Sokólska, Anetta Strawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest charakterystyka historii języka jako dziedziny badań lingwistycznych ze szczególnym uwzględnieniem jej metod i źródeł. Ponadto wyróżnienie i charakterystyka poszczególnych etapów w dziejach rozwoju języka polskiego, w tym wskazanie i omówienie czynników, które determinowały ewolucję polszczyzny. Dodatkowo szczegółowe przedstawienie gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych i funkcjonalnych konsekwencji tych oddziaływań, także w płaszczyźnie nazw własnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy; Moduł 21

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina - językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok filologii polskiej Iº, sem. zim. V - wykład (15 h) oraz ćwiczenia (15h), sem. letni VI - ćwiczenia (30h).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15 h wykład, 45 h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: aktywizujące - referaty, wykład interaktywny z udziałem studentów

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach 45 h (1,5 pkt ECTS), udział studenta w wykładzie 15 h (0,5 pkt ECTS), przygotowanie do ćwiczeń 15 h (0,5 pkt ECTS), udział w konsultacjach 10 h (0,5 pkt ECTS),

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 60 h (2 pkt ECTS), zajęcia o charakterze praktycznym 30h (1 pkt ECTS)

Literatura:

I. Bajerowa, Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa 2003.

S. Borawski, Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa 2000.

W. Decyk-Zięba, S. Dubisz, Teksty staropolskie. Analiza i interpretacje, Warszawa 2003.

S. Dubisz, Język. Historia. Kultura, cz. 1,Warszawa 2002,

cz. 2, Warszawa 2007, cz. 3, Warszawa 2012.

Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1974.

T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie. Powstanie. Rozwój, Warszawa 1987.

B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, wyd. 2, Wrocław 1999.

H. Wiśniewska, Polszczyzna przez wieki, Łódź 2009.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, wyd. 3, Wrocław 1999.

Encyklopedia. Polskie nazwy własne, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998.

S. Dubisz, Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku, Warszawa 1985.

Z. Kaleta, Nazwisko w polskiej kulturze, Warszawa 1998.

Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra 2005.

M. Malec, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001.

H. Rybicka, Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976.

S. Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1987.

W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1975.

W. Taszycki, Obrońcy języka polskiego, Wrocław 1953.

S. Urbańczyk, Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław 1979.

Uwagi:

W przypadku złagodzenia przepisów dotyczących realizacji procesu dydaktycznego w okresie pandemii dopuszcza się ustne zaliczenie ćwiczeń z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sokólska, Anetta Strawińska
Prowadzący grup: Urszula Sokólska, Anetta Strawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest charakterystyka historii języka jako dziedziny badań lingwistycznych ze szczególnym uwzględnieniem jej metod i źródeł. Ponadto wyróżnienie i charakterystyka poszczególnych etapów w dziejach rozwoju języka polskiego, w tym wskazanie i omówienie czynników, które determinowały ewolucję polszczyzny. Dodatkowo szczegółowe przedstawienie gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych i funkcjonalnych konsekwencji tych oddziaływań, także w płaszczyźnie nazw własnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy; Moduł 21

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina - językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok filologii polskiej Iº, sem. zim. V - wykład (15 h) oraz ćwiczenia (15h), sem. letni VI - ćwiczenia (30h).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15 h wykład, 45 h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: aktywizujące - referaty, wykład interaktywny z udziałem studentów

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach 45 h (1,5 pkt ECTS), udział studenta w wykładzie 15 h (0,5 pkt ECTS), przygotowanie do ćwiczeń 15 h (0,5 pkt ECTS), udział w konsultacjach 10 h (0,5 pkt ECTS),

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 60 h (2 pkt ECTS), zajęcia o charakterze praktycznym 30h (1 pkt ECTS)

Literatura:

I. Bajerowa, Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa 2003.

S. Borawski, Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa 2000.

W. Decyk-Zięba, S. Dubisz, Teksty staropolskie. Analiza i interpretacje, Warszawa 2003.

S. Dubisz, Język. Historia. Kultura, cz. 1,Warszawa 2002,

cz. 2, Warszawa 2007, cz. 3, Warszawa 2012.

Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1974.

T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie. Powstanie. Rozwój, Warszawa 1987.

B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, wyd. 2, Wrocław 1999.

H. Wiśniewska, Polszczyzna przez wieki, Łódź 2009.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, wyd. 3, Wrocław 1999.

Encyklopedia. Polskie nazwy własne, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998.

S. Dubisz, Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku, Warszawa 1985.

Z. Kaleta, Nazwisko w polskiej kulturze, Warszawa 1998.

Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra 2005.

M. Malec, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001.

H. Rybicka, Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976.

S. Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1987.

W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1975.

W. Taszycki, Obrońcy języka polskiego, Wrocław 1953.

S. Urbańczyk, Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław 1979.

Uwagi:

W przypadku złagodzenia przepisów dotyczących realizacji procesu dydaktycznego w okresie pandemii dopuszcza się ustne zaliczenie ćwiczeń z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)