Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium "Literatura polska wobec Zagłady"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-3KON15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Literatura polska wobec Zagłady"
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

1. Spotkanie organizacyjne. Wprowadzenie


2. Zagłada. Przegląd wydarzeń z lat 1939-1945: Edelman M., Getto walczy, Warszawa 1945; Buryła S., Mit żydowskiego wojownika, w: tegoż, Tematy (nie)opisane, Kraków 2013.


3. Wiersze z getta warszawskiego oraz obozów koncentracyjnych.


4. Edelman M., Sawicka P., I była miłość w getcie, Wołowiec 2021.


5. Przewrocka-Aderet K., Polanim. Z Polski do Izraela, Wołowiec 2019. Semczyszyn M., Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1944-1947 – kontekst międzynarodowy, „Dzieje Najnowsze” 2018, R. L, s. 95-121.


6. Reszka P.P., Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Warszawa 2019. Buryła S., Pożydowskie; Żydowskie złoto – czym jest?, w: tegoż, Tematy (nie)opisane, Kraków 2013.


7. Miłosz, Cz., Campo di Fiori; Biedny chrześcijanin patrzy na getto [wydanie dowolne]. Błoński J., Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2.


8. Wirtualna wizyta w Żydowskim Instytucie Historycznym i Yad Vashem. Świadkowie i świadectwa Zagłady. Podsumowanie.
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi przykładami utworów literackich poświęconych tematowi Zagłady - ich omówienie i analiza na tle szerszego kontekstu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusje, wykłady, projekty,

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

Adamczyk, Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939-1980), Kraków 2008.

Archiwum Ringelbluma. Antologia, opr. M. Janczewska, J. Leociak, wst. J. Leociak, Wrocław 2019.

Archiwum Ringelbluma. Utwory literackie z getta warszawskiego. Konspiracyjne archiwum getta Warszawy, opr. Agnieszka Żółkiewska, Marek Tuszewicki, t. 26, Warszawa 2017.

Banki L., „Komedia o Holokauście”: gatunek niemożliwy, „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 227-242.

Bańkowska A., Haska A., „…w podziemiach wymienionych domów zakopane są…” Poszukiwania Archiwum Ringelbluma, „Zagłada Żydów” 2016, nr 12, s. 319-333.

Bańkowska A., Nieznani i mniej znani współpracownicy Ringelbluma, czyli co wynika z odczytania księgi kasowej Oneg Szabat, „Kwartalnik Historii Żydów” 2015, nr 4, s. 621-628.

Bauer Y., Powstanie w getcie warszawskim. Nowe spojrzenie, „Zagłada Żydów” 2018, nr 14, s. 25-42.

Błoński J., Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2.

Budrowska K., Inedita związane z tematyką II wojny światowej i Zagłady. Dramat „Bal barbarzyńców (Faszyści)” Alfreda Degala, w: Literatura w graniach prawa (XIX-XX w.), Warszawa 2013, s. 187-200.

Budrowska K., Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX, Warszawa 2013.

Buryła S., Literatura Holokaustu – w poszukiwaniu nowych ujęć i znanych problemów, w: Adlojada. Ekonomia i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015, s. 41-52.

Buryła S., Oblicza Zagłady, „Słupskie Prace Filologiczne” 2005, Seria Filologia Polska 4, s. 157-171.

Buryła S., Tematy (nie)opisane, Kraków 2013;

Buryła S., Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów” 2012, R. 10, s. 131-151.

Buryła S., Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holokaustu, Kraków 2016.

Czajka M., Epsztein T., Nieznany dziennik z getta warszawskiego, „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 1, s. 32-67.

Czapliński P., Poszerzanie pola Zagłady, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 7-16.

Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.

Datner H., Steffen K., Stoll K., To stay or go? Jews in Europe in the immediate aftermath of the Holocaust, „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 2, s. 186-196.

Dreifuss H., „Oni wciąż we mnie żyją”. Izrael Gutman (1923-2013): ocalały z Zagłady uczestnik powstania w getcie warszawskim, historyk żydowski, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. I, s. 259-283.

Engelking B., Tajemnica Hesi. Zapis emocji w świadectwach Zagłady, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. I, s. 168-184.

Engelking B., Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 1994.

Famulska-ciesielska, Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu, Toruń 2008

Finder G.N., Bernard Mark, powstanie w getcie warszawskim i proces Jurgena Stroopa, „Zagłada Żydów” 2017, nr 13, s. 181-202.

Forecki P., Kwietniowe gadanie. Polskie flagi nad gettem, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. II, s. 675-704.

Golczewski F., Po wojnie – całkiem nowy świat?, „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 2, s. 197-204.

Grudzińska-Gross I., Gramatyka milczenia świadków, „Teksty Drugie” 2015, nr 4, s. 280-292.

Haska A., „Dowody i zeznania”. Świadectwa o Zagładzie w pierwszych latach powojennych, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 361-372.

Hilberg, Sprawcy ofiary świadkowie /zagłada żydów 1933-1945

Hirsch M., Spitzer L., The Witness in the Archive: Holocaust Studies/Memory Studies, w: Memory. Histories, Theories, Debates, red. S. Radstone, B. Schwarz, Fordham University Press 2010.

Janicka E., Długi cień Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży.

Janik G., Wokół imaginacji Zagłady, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 165-175.

Kapralski S., Żydzi i zagłada w polskich kulturach pamięci: między antagonizmem i agonem, „Teksty Drugie” 2016, nr 6, s. 346-357.

Keff B., Zapomniane, wyparte. O literackich przedstawieniach Zagłady (Wybrane teksty wydane w Polsce w latach 40. i 50.), „Kwartalnik Historii Żydów” 2015, nr 3, s. 488-513.

Korczak J., Pamiętnik i inne pisma z getta, przypisy opracowała M. Ciesielska, posłowie J. Leociak, Warszawa 2012.

Kowalska-Leder, Niewidoczni świadkowie Zagłady – biedni Polacy patrzą na Polaków, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 324-335.

Koźmińska-Frejlak E., List należy do życia… Listy prywatne jako źródło badań nad Zagładą, „Kwartalnik Historii Żydów” 2014, nr 2, s. 321-340.

Krupiński P., Świadectwo literatury – literatura świadectwa.Zagłada oczyma polskich literaturoznawców, w: Adlojada. Ekonomia i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015, s. 17-24.

Kulesza D., Całość i sens. Ćwiczenia historycznoliterackie, Warszawa 2019.

Kulesza D., Przełom” lata 1944-1948 w literaturze polskiej, „Pamiętnik Literacki” 2006, nr 2, s. 5-29.

Landau-Czajka A., Palestyna na łamach „Małego Przeglądu”, „Kwartalnik Historii Żydów” 2017, nr 1, s. 53-77.

Leociak J., Relacje z getta warszawskiego: między osobowym a bezosobowym sposobem opowiadania, „Pamiętnik Literacki” 1996, nr 87/3, s. 83-111.

Leociak J., Tekst wobec Zagłady, Toruń 2016;

Libionka D., Walka i propaganda. Powstanie w getcie warszawskim z perspektywy polskiego Londynu, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. I, s. 57-95.

Literatura polska na obczyźnie 1940-1960, t. 1-2, red. t. terlecki, Londyn 1965.

Literatura polska wobec Zagłady, red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012

Lyon-Caen J., Michał Borwicz: między Polską a Francją, między literaturą a historią, „Zagłada Żydów” 2017, nr 13, s. 261-274.

Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej, opr. I. Maciejewska, Warszawa 1988.

Nelken H., Pamiętnik z getta w Krakowie, wstęp i przyp. S. Wcisło, przedm. G. Hausner, Toronto 1987.

Nutkiewicz M., Shame, Guilt, and Anguish in Holocaust Survivor Testimony, “The Oral History Review” 2003, nr 1, s. 1-22.

Janicka E., Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży. O nowe kategorie opisu polskiego kontekstu Zagłady, „Teksty Drugie”, 2018, nr 3, s. 131-147.

Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego, red. nauk. K. Radziszewska, E. Wiatr, Łódź 2017.

Puławski A., Polskie państwo podziemne wobec Zagłady, „Kwartalnik Historii Żydów” 2015, nr 2, s. 317-343.

Semczyszyn M., Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1944-1947 – kontekst międzynarodowy, „Dzieje Najnowsze” 2018, R. L, s. 95-121.

Stach S., „Duch czasu wycisnął jednak na tej pracy swe piętno”. Historia Zagłady w badaniach Żydowskiego Instytutu Historycznego w okresie stalinowskim, „Zagłada Żydów” 2017, nr 13, s. 138-159.

Sucharski T., Kilka refleksji nad Literaturą polską wobec Zagłady, czyli jak możliwa jest historia literatury doświadczenia totalitarnego, w: Adlojada. Ekonomia i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015, s. 25-40.

Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad, Białystok 2017.

The Children Accuse, red. Hochberg-Mariańska M., Gruss N., Londyn – Portland 1996.

Tomczok M., „Polecieć tam, gdzie nie ma getta, szopu…” Dziennik Rutki Laskier między nekroestetyką a nekropolityką, „Zagłada Żydów” 2018, nr 14, s. 421-439.

Tych F., Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach, w: tegoż, tegoż Długi cień Zagłady. Szkice historyczne, Warszawa 1999.

Ubertowska A., „Niewidzialne świadectwa”: perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu, „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 214-226.

Ubertowska A., Aporie, skandale, wyrwy w tekście: etyka opowieści o Zagładzie, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 125-139.

Zaremba M., „Ta cała banda żydowska zdechła nareszcie”. Eksterminacja Żydów w listach żołnierzy niemieckich z 1942 r., „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. II, s. 644-664.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów właściwych dla tradycji badawczej w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa;

KA7_UWKOU1 Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielniezebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie.Formułuje i testuje hipotezy związane z mniej i

bardziej złożonymi problemami badawczymi;

KA7_UWKOU1 Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielniezebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie.Formułuje i testuje hipotezy związane z mniej i

bardziej złożonymi problemami badawczymi;

KA7_UWKOU1 Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielniezebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie.Formułuje i testuje hipotezy związane z mniej i

bardziej złożonymi problemami badawczymi;

KA7_UWKOU1Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielniezebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie.Formułuje i testuje hipotezy związane z mniej i

bardziej złożonymi problemami badawczymi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest obecność na zajęciach i czynny w nich udział. Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi przykładami utworów literackich poświęconych tematowi Zagłady - ich omówienie i analiza na tle szerszego kontekstu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusje, wykłady, projekty,

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

Adamczyk, Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939-1980), Kraków 2008.

Archiwum Ringelbluma. Antologia, opr. M. Janczewska, J. Leociak, wst. J. Leociak, Wrocław 2019.

Archiwum Ringelbluma. Utwory literackie z getta warszawskiego. Konspiracyjne archiwum getta Warszawy, opr. Agnieszka Żółkiewska, Marek Tuszewicki, t. 26, Warszawa 2017.

Banki L., „Komedia o Holokauście”: gatunek niemożliwy, „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 227-242.

Bańkowska A., Haska A., „…w podziemiach wymienionych domów zakopane są…” Poszukiwania Archiwum Ringelbluma, „Zagłada Żydów” 2016, nr 12, s. 319-333.

Bańkowska A., Nieznani i mniej znani współpracownicy Ringelbluma, czyli co wynika z odczytania księgi kasowej Oneg Szabat, „Kwartalnik Historii Żydów” 2015, nr 4, s. 621-628.

Bauer Y., Powstanie w getcie warszawskim. Nowe spojrzenie, „Zagłada Żydów” 2018, nr 14, s. 25-42.

Błoński J., Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2.

Budrowska K., Inedita związane z tematyką II wojny światowej i Zagłady. Dramat „Bal barbarzyńców (Faszyści)” Alfreda Degala, w: Literatura w graniach prawa (XIX-XX w.), Warszawa 2013, s. 187-200.

Budrowska K., Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX, Warszawa 2013.

Buryła S., Literatura Holokaustu – w poszukiwaniu nowych ujęć i znanych problemów, w: Adlojada. Ekonomia i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015, s. 41-52.

Buryła S., Oblicza Zagłady, „Słupskie Prace Filologiczne” 2005, Seria Filologia Polska 4, s. 157-171.

Buryła S., Tematy (nie)opisane, Kraków 2013;

Buryła S., Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów” 2012, R. 10, s. 131-151.

Buryła S., Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holokaustu, Kraków 2016.

Czajka M., Epsztein T., Nieznany dziennik z getta warszawskiego, „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 1, s. 32-67.

Czapliński P., Poszerzanie pola Zagłady, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 7-16.

Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.

Datner H., Steffen K., Stoll K., To stay or go? Jews in Europe in the immediate aftermath of the Holocaust, „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 2, s. 186-196.

Dreifuss H., „Oni wciąż we mnie żyją”. Izrael Gutman (1923-2013): ocalały z Zagłady uczestnik powstania w getcie warszawskim, historyk żydowski, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. I, s. 259-283.

Engelking B., Tajemnica Hesi. Zapis emocji w świadectwach Zagłady, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. I, s. 168-184.

Engelking B., Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 1994.

Famulska-ciesielska, Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu, Toruń 2008

Finder G.N., Bernard Mark, powstanie w getcie warszawskim i proces Jurgena Stroopa, „Zagłada Żydów” 2017, nr 13, s. 181-202.

Forecki P., Kwietniowe gadanie. Polskie flagi nad gettem, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. II, s. 675-704.

Golczewski F., Po wojnie – całkiem nowy świat?, „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 2, s. 197-204.

Grudzińska-Gross I., Gramatyka milczenia świadków, „Teksty Drugie” 2015, nr 4, s. 280-292.

Haska A., „Dowody i zeznania”. Świadectwa o Zagładzie w pierwszych latach powojennych, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 361-372.

Hilberg, Sprawcy ofiary świadkowie /zagłada żydów 1933-1945

Hirsch M., Spitzer L., The Witness in the Archive: Holocaust Studies/Memory Studies, w: Memory. Histories, Theories, Debates, red. S. Radstone, B. Schwarz, Fordham University Press 2010.

Janicka E., Długi cień Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży.

Janik G., Wokół imaginacji Zagłady, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 165-175.

Kapralski S., Żydzi i zagłada w polskich kulturach pamięci: między antagonizmem i agonem, „Teksty Drugie” 2016, nr 6, s. 346-357.

Keff B., Zapomniane, wyparte. O literackich przedstawieniach Zagłady (Wybrane teksty wydane w Polsce w latach 40. i 50.), „Kwartalnik Historii Żydów” 2015, nr 3, s. 488-513.

Korczak J., Pamiętnik i inne pisma z getta, przypisy opracowała M. Ciesielska, posłowie J. Leociak, Warszawa 2012.

Kowalska-Leder, Niewidoczni świadkowie Zagłady – biedni Polacy patrzą na Polaków, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 324-335.

Koźmińska-Frejlak E., List należy do życia… Listy prywatne jako źródło badań nad Zagładą, „Kwartalnik Historii Żydów” 2014, nr 2, s. 321-340.

Krupiński P., Świadectwo literatury – literatura świadectwa.Zagłada oczyma polskich literaturoznawców, w: Adlojada. Ekonomia i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015, s. 17-24.

Kulesza D., Całość i sens. Ćwiczenia historycznoliterackie, Warszawa 2019.

Kulesza D., Przełom” lata 1944-1948 w literaturze polskiej, „Pamiętnik Literacki” 2006, nr 2, s. 5-29.

Landau-Czajka A., Palestyna na łamach „Małego Przeglądu”, „Kwartalnik Historii Żydów” 2017, nr 1, s. 53-77.

Leociak J., Relacje z getta warszawskiego: między osobowym a bezosobowym sposobem opowiadania, „Pamiętnik Literacki” 1996, nr 87/3, s. 83-111.

Leociak J., Tekst wobec Zagłady, Toruń 2016;

Libionka D., Walka i propaganda. Powstanie w getcie warszawskim z perspektywy polskiego Londynu, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. I, s. 57-95.

Literatura polska na obczyźnie 1940-1960, t. 1-2, red. t. terlecki, Londyn 1965.

Literatura polska wobec Zagłady, red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012

Lyon-Caen J., Michał Borwicz: między Polską a Francją, między literaturą a historią, „Zagłada Żydów” 2017, nr 13, s. 261-274.

Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej, opr. I. Maciejewska, Warszawa 1988.

Nelken H., Pamiętnik z getta w Krakowie, wstęp i przyp. S. Wcisło, przedm. G. Hausner, Toronto 1987.

Nutkiewicz M., Shame, Guilt, and Anguish in Holocaust Survivor Testimony, “The Oral History Review” 2003, nr 1, s. 1-22.

Janicka E., Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży. O nowe kategorie opisu polskiego kontekstu Zagłady, „Teksty Drugie”, 2018, nr 3, s. 131-147.

Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego, red. nauk. K. Radziszewska, E. Wiatr, Łódź 2017.

Puławski A., Polskie państwo podziemne wobec Zagłady, „Kwartalnik Historii Żydów” 2015, nr 2, s. 317-343.

Semczyszyn M., Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1944-1947 – kontekst międzynarodowy, „Dzieje Najnowsze” 2018, R. L, s. 95-121.

Stach S., „Duch czasu wycisnął jednak na tej pracy swe piętno”. Historia Zagłady w badaniach Żydowskiego Instytutu Historycznego w okresie stalinowskim, „Zagłada Żydów” 2017, nr 13, s. 138-159.

Sucharski T., Kilka refleksji nad Literaturą polską wobec Zagłady, czyli jak możliwa jest historia literatury doświadczenia totalitarnego, w: Adlojada. Ekonomia i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015, s. 25-40.

Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad, Białystok 2017.

The Children Accuse, red. Hochberg-Mariańska M., Gruss N., Londyn – Portland 1996.

Tomczok M., „Polecieć tam, gdzie nie ma getta, szopu…” Dziennik Rutki Laskier między nekroestetyką a nekropolityką, „Zagłada Żydów” 2018, nr 14, s. 421-439.

Tych F., Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach, w: tegoż, tegoż Długi cień Zagłady. Szkice historyczne, Warszawa 1999.

Ubertowska A., „Niewidzialne świadectwa”: perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu, „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 214-226.

Ubertowska A., Aporie, skandale, wyrwy w tekście: etyka opowieści o Zagładzie, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 125-139.

Zaremba M., „Ta cała banda żydowska zdechła nareszcie”. Eksterminacja Żydów w listach żołnierzy niemieckich z 1942 r., „Zagłada Żydów” 2014, nr 10, t. II, s. 644-664.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)