Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Promocja w nowych mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-2PNM
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja w nowych mediach
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest rozwijanie świadomości co do wpływu cyfryzacji na sposób funkcjonowania literatury, zmianę relacji między wydawcą a pisarzem, pisarzem a dziełem, dziełem a czytelnikiem, pisarzem a czytelnikiem oraz zapoznanie studentów z ogólną wiedzą na temat narzędzi marketingowych używanych w promocji literatury, zwłaszcza promocji w sieci.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące sposobów promowania literatury w sieci oraz wpływu kultury cyfrowej na życie literackie.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapozna się z następującymi zagadnieniami:

1. Literatura/książka jako towar (we wczesnej i współczesnej fazie kapitalizmu).

Definicja marketingu i narzędzia marketingowe.

2. Obecność pisarza w sieci. Pisarz jako marka (strony internetowe pisarzy i inne formy ich obecności w sieci: Twitter, Instagram, FB). Pisarz-celebryta.

3. Promocja wydawnictw w sieci.

4. Nagrody literackie (od Nobla do nagród lokalnych).

5. Festiwale literackie i inne eventy.

6. Blogi i vlogi literackie.

7. Turystyka literacka.

8. Trailer - jako forma promocji literatury.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

D. Antonik, Autor jako marka, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, https://rcin.org.pl/Content/48373/WA248_65752_P-I-2524_antonik-autor.pdf [również w książce tegoż: Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2014;

M. Lachman, Kim jest dziś pisarz w (pop)kulturze, „Konteksty Kultury” 2019, t. 16, z. 1.

M. Maryl, Kim jest pisarz (w internecie)?, „Teksty Drugie” 2012, nr 6; http://rcin.org.pl/Content/48376/WA248_65753_P-I-2524_maryl-kim.pdf;

A. Ściszka-Bajura, Emanacja natchnienia czy towar? Problemy literatury i jej twórców wobec narodzin wolnego rynku w XIX wieku, „Roczniki Kulturoznawcze” 2016, t. 7, nr 3;

T. Święćkowska, Szlachecka versus kupiecka. Postrzeganie książki i autora na ziemiach polskich w XIX wieku, w: Kultura książki w humanistyce współczesnej, red. B. Koredczuk, K. Augustyn, Wrocław 2018;

Współczesne wyzwania marketingowe, red. Muzahim Al.-Noorachi, Łódź, Warszawa 2014, Cz. I: Wprowadzenie do nauki o marketingu, s. 9-51.

Literatura uzupełniająca:

W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: tegoż, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, przekł. H. Orłowski, Poznań 1996; (zreferuję podczas zajęć)

Andrzej Stasiak, Turystyka literacka i filmowa, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheid, Poznań 2009

Agnieszka Ściszka-Bajura, Emanacja natchnienia czy towar? Problemy literatury i jej twórców wobec narodzin wolnego rynku w XIX wieku, „Roczniki Kulturoznawcze” 2016, t. 7, nr 3;

Efekty uczenia się:

KA7_UWOU1; KA7_KKO2; KA7_KKO3; KA7_KO1; KA7_KOR1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe, brane będą pod uwagę: obecność na zajęciach (1 nieobecność dozwolona, pozostałe należy zaliczyć podczas konsultacji, 4 kolejne nieobecności bez usprawiedliwienia uniemożliwiają zaliczenie przedmiotu), aktywność na zajęciach: uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie zagajeń, praca zaliczeniowa (w formie prezentacji multimedialnej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dąbrowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Dąbrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Książka jako towar w kapitalizmie XIX-wiecznym. Rynek książki w XIX wieku.

2. Definicja marketingu internetowego i narzędzia marketingowe (social media, blogosfera, reklama); marketing internetowy wydawnictw; strategie marketingu internetowego, komunikacja i promocja.

3. Obecność pisarza w sieci. Pisarz jako marka. Strony internetowe pisarzy i inne formy ich obecności w sieci). Pisarz-celebryta.

Casus np. Michał Witkowski, Szczepan Twardoch; Blanka Lipińska.

4. Nagrody literackie - promocja i prestiż. Wisławy Szymborskiej-noblistki życie po życiu. Nagroda im. W. Kazaneckiego.

5. Festiwale literackie i inne eventy popularyzujące literaturę,, np. Festiwal Conrada.

6. Blogi/vlogi książkowe jako fenomen „ery czytelnika” (np. Zaksiążkowane).

7 Turystyka literacka i biograficzna, strony internetowe muzeów literackich (np. Muzeum J. Iwaszkiewicza w Stawisku), oferty biur podróży.

8. Booktrailer (zwiastun książkowy).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

D. Antonik, Autor jako marka, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, https://rcin.org.pl/Content/48373/WA248_65752_P-I-2524_antonik-autor.pdf [również w książce tegoż: Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2014;

D. Antonik, Twórczość literacka w pejzażu medialnym. O społecznym życiu literatury, „Teksty Drugie” 2017, nr 1, https://journals.openedition.org/td/2146

M. Jakubowiak, Autor nie jest niewinny, dwutygodnik.com, 09/ 2015, https://www.dwutygodnik.com/artykul/6097-autor-nie-jest-niewinny.html

Mirosława Łomnicka, Nagrody literackie: znak jakości, popularności czy medal z ziemniaka? https://rynek-ksiazki.pl/czasopisma/nagrody-literackie-znak-jakosci-popularnosci-czy-medal-z-ziemniaka-cz-2/

M. Maryl, Kim jest pisarz (w internecie)?, „Teksty Drugie” 2012, nr 6; http://rcin.org.pl/Content/48376/WA248_65753_P-I-2524_maryl-kim.pdf;

Nagrody literackie, debata, Biuro Literackie.pl;

M. Radecka, Romantyzm i współczesność a nowoczesność.

Perspektywa nagród i konkursów literackich

[tekst przyjęty do druku, udostępniony studentom za zgodą autorki];

M. Raczek, Nagrody literackie: wciąż żywa tradycja, https://kultura.trojmiasto.pl/Nagrody-literackie-wciaz-zywa-tradycja-n137780.html

A. Ściszka-Bajura, Emanacja natchnienia czy towar? Problemy literatury i jej twórców wobec narodzin wolnego rynku w XIX wieku, „Roczniki Kulturoznawcze” 2016, t. 7, nr 3;

T. Święćkowska, Szlachecka versus kupiecka. Postrzeganie książki i autora na ziemiach polskich w XIX wieku, w: Kultura książki w humanistyce współczesnej, red. B. Koredczuk, K. Augustyn, Wrocław 2018;

Literatura uzupełniająca:

K. Kasperek, Książki celebrytów, czyli pisarze, gwiazdy i literatura, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, https://www.academia.edu/37549764/Ksi%C4%85%C5%BCki_celebryt%C3%B3w_czyli_pisarze_gwiazdy_i_literatura;

Magdalena Lachman, Kim jest dziś pisarz w (pop)kulturze, „Konteksty Kultury” 2019, t. 16, z. 1;

J. M. Roszak, Grzegorz Godlewski, Zgromadzone z braku wieczności. Muzea literackie w ofercie turystycznej Lubelszczyzny„Turystyka Kulturowa” 2015, t. 12;

A. Stasiak, Turystyka literacka i filmowa, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheid, Poznań 2009

http://turyzm.edu.pl/files/stasiak/TURYSTYKA%20LITERACKA%20I%20FILMOWA.pdf;

K. Z. Szymańska, Muzea literackie w Polsce. Rekonesans, „Prace Naukowe” 1994, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1994-t4/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1994-t4-s187-207/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1994-t4-s187-207.pdf

C. Rosiński, Zwiastun książkowy, "Forum Poetyki" jesień 2016

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Książka jako towar w kapitalizmie XIX-wiecznym. Rynek książki w XIX wieku.

2. Definicja marketingu internetowego i narzędzia marketingowe (social media, blogosfera, reklama); marketing internetowy wydawnictw; strategie marketingu internetowego, komunikacja i promocja.

3. Obecność pisarza w sieci. Pisarz jako marka. Strony internetowe pisarzy i inne formy ich obecności w sieci). Pisarz-celebryta.

Casus np. Michał Witkowski, Szczepan Twardoch; Blanka Lipińska.

4. Nagrody literackie - promocja i prestiż. Wisławy Szymborskiej-noblistki życie po życiu. Nagroda im. W. Kazaneckiego.

5. Festiwale literackie i inne eventy popularyzujące literaturę,, np. Festiwal Conrada.

6. Blogi/vlogi książkowe jako fenomen „ery czytelnika” (np. Zaksiążkowane).

7 Turystyka literacka i biograficzna, strony internetowe muzeów literackich (np. Muzeum J. Iwaszkiewicza w Stawisku), oferty biur podróży.

8. Booktrailer (zwiastun książkowy).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

D. Antonik, Autor jako marka, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, https://rcin.org.pl/Content/48373/WA248_65752_P-I-2524_antonik-autor.pdf [również w książce tegoż: Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2014;

D. Antonik, Twórczość literacka w pejzażu medialnym. O społecznym życiu literatury, „Teksty Drugie” 2017, nr 1, https://journals.openedition.org/td/2146

M. Jakubowiak, Autor nie jest niewinny, dwutygodnik.com, 09/ 2015, https://www.dwutygodnik.com/artykul/6097-autor-nie-jest-niewinny.html

Mirosława Łomnicka, Nagrody literackie: znak jakości, popularności czy medal z ziemniaka? https://rynek-ksiazki.pl/czasopisma/nagrody-literackie-znak-jakosci-popularnosci-czy-medal-z-ziemniaka-cz-2/

M. Maryl, Kim jest pisarz (w internecie)?, „Teksty Drugie” 2012, nr 6; http://rcin.org.pl/Content/48376/WA248_65753_P-I-2524_maryl-kim.pdf;

Nagrody literackie, debata, Biuro Literackie.pl;

M. Radecka, Romantyzm i współczesność a nowoczesność.

Perspektywa nagród i konkursów literackich

[tekst przyjęty do druku, udostępniony studentom za zgodą autorki];

M. Raczek, Nagrody literackie: wciąż żywa tradycja, https://kultura.trojmiasto.pl/Nagrody-literackie-wciaz-zywa-tradycja-n137780.html

A. Ściszka-Bajura, Emanacja natchnienia czy towar? Problemy literatury i jej twórców wobec narodzin wolnego rynku w XIX wieku, „Roczniki Kulturoznawcze” 2016, t. 7, nr 3;

T. Święćkowska, Szlachecka versus kupiecka. Postrzeganie książki i autora na ziemiach polskich w XIX wieku, w: Kultura książki w humanistyce współczesnej, red. B. Koredczuk, K. Augustyn, Wrocław 2018;

Literatura uzupełniająca:

K. Kasperek, Książki celebrytów, czyli pisarze, gwiazdy i literatura, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, https://www.academia.edu/37549764/Ksi%C4%85%C5%BCki_celebryt%C3%B3w_czyli_pisarze_gwiazdy_i_literatura;

Magdalena Lachman, Kim jest dziś pisarz w (pop)kulturze, „Konteksty Kultury” 2019, t. 16, z. 1;

J. M. Roszak, Grzegorz Godlewski, Zgromadzone z braku wieczności. Muzea literackie w ofercie turystycznej Lubelszczyzny„Turystyka Kulturowa” 2015, t. 12;

A. Stasiak, Turystyka literacka i filmowa, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheid, Poznań 2009

http://turyzm.edu.pl/files/stasiak/TURYSTYKA%20LITERACKA%20I%20FILMOWA.pdf;

K. Z. Szymańska, Muzea literackie w Polsce. Rekonesans, „Prace Naukowe” 1994, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1994-t4/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1994-t4-s187-207/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r1994-t4-s187-207.pdf

C. Rosiński, Zwiastun książkowy, "Forum Poetyki" jesień 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)