Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-1PNR
Kod Erasmus / ISCED: 09.021 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego (ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne) koncentruje się na funkcjonalnym opanowaniu wybranych zjawisk dotyczących systemu gramatycznego i ortograficznego języka rosyjskiego. Celem zajęć jest wprowadzenie zagadnień z gramatyki, ortografii w oparciu o zestaw ćwiczeń, które mają służyć ukształtowaniu kompetencji komunikacyjnej studentów, polegającej na właściwym użyciu form gramatycznych, ortograficznych - podstawowe założenie: rozwijanie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej z praktycznym użyciem form i struktur gramatycznych, rozwijanie nawyków ortograficznych i interpunkcyjnych. Celem zajęć jest także przeciwdziałanie błędom gramatycznym, zachodzącym na styku języka polskiego i rosyjskiego, kształtowanie umiejętności wyjaśniania wybranych zjawisk gramatycznych, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki; rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu, dyskusji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

I Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek i spółgłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

II Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych; odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik (stopniowanie przymiotników), zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, zaimek zwrotny), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych: "один, два, три, четыре, пять, шесть"; użycie zwrotu "друг друга, друг о друге".

III Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.).

IV Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom-mieszkanie, uczelnia wyższa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 1: MK_1.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 1 i 2.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i gramatyki rosyjskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 180 godz. rocznie (laboratorium + egzamin).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, egzamin.

Punkty ECTS: 12.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach (laboratorium): 180 h (7,2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 50 h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 45 h (1,8 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 25 (1 ECTS)

Razem: 300 (12 ECTS).

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 180+50=230, punkty ECTS: 9,2

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 180+50+45+25=300, punkty ECTS: 12.

Literatura:

S. Chwatow, R. Hajczuk, Русский язык в бизнесе, Warszawa 2000.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... 1, Poznań 2012.

I. Danecka, Как дела? 3: Добро пожаловать в Россию!, Warszawa 1998.

J. Dobrowolski, 350 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, J. Ząbkowska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1, Warszawa 1987.

H. Granatowska, Как дела? 3: В мире прекрасного, Warszawa 1998.

R. Hajczuk, Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002.

M. Jahn, L. Korycińska, Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa-Kraków 1996.

I. Kabyszewa, K. Kusal, H. Orschel, E. Wedel, Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Warszawa 2004.

А.И. Кайдалова, И.К. Калинина, Современная русская орфография, Москва 1983.

О.И. Кирьян, А.В. Шевцова, Читаем по-русски. Сборник текстов для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев подготовительного отделения ДМО, Сумы 2009.

О.А. Климкович, И.Я. Кураш, Разговорный русский язык: тексты для чтения и обсуждения, ч. 1, Витебск 2013.

N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Katowice 2014.

E. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów filologów I roku studiów, Białystok 2006 (wybrane teksty, wybrane ćwiczenia).

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium. Gramatyka - ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

Народные праздники на Руси, сост. С.А. Михайлов, Москва 2004.

S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, cz. 1, Ortografia, Wrocław 1994.

A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. 1, Warszawa 1997.

И.М. Пулькина, Е.Б. Захава-Некрасова, Учебник русского языка для студентов-иностранцев, Москва 1968.

J. Rieger, E. Rieger, Słownik tematyczny rosyjsko-polski, Warszawa 2003.

Д.Э. Розенталь, Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, Москва 1999.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография. Пунктуация, Москва 1999, 2003.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова, Современный русский язык, Москва 1999.

M. Runowska, Rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 2011.

Русская грамматика для начинающих: глагол. Учебное пособие, Екатеринбург 2008.

Сборник материалов для подготовки к экзаменам по русскому языку, сост. В.Г. Бехтина, Р.П. Кадырко, Минск 1999.

R. Skiba, M. Szczepaniak, Деловая речь, cz. 2a, 2b, Warszawa 1998.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Poznań 2004, cz. 2.

Sz. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 1999.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2000.

М.Т. Тверитинова, Т.Г. Трофимова, Для тех, кто хочет знать больше и говорить лучше, Москва 2001.

Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева, Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2000.

I. Wierieszczagina, Давайте поговорим...Teksty z życia codziennego z dialogami, Warszawa 1998.

В.И. Заика, Г.Н. Гиржева, Орфография и пунктуация. Правила и практикум. Учебное пособие, Москва 2011.

Т.С. Власова, Е.В. Катина, М.А. Шеина, Русский как иностранный. Учебное пособие для иностранных студентов, Санкт-Петербург 2018.

Wybrane źródła internetowe: tablice, ćwiczenia, testy, teksty.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest nauczanie języka rosyjskiego poprzez realizowanie wszystkich sprawności językowych, tzn. mówienia (wraz z opanowaniem prawidłowej wymowy), pisania, rozumienia ze słuchu, czytania. W efekcie student ma być przygotowany do podejmowania różnorodnych zadań językowych (tłumaczenie, kontakty z cudzoziemcami, oglądanie telewizji, czytanie prasy i literatury, itd.). Student, który zaliczył przedmiot:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (streszczenie, opis, opowiadanie, w tym także tłumaczenie w formie pisemnej) z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UW7).

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4) .

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim, co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (KA6_WG4, KA6_WG5).

4. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (potrafi więc planować i organizować zarówno pracę indywidualną jak i pracę w zespole) (KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4) .

5. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5).

6. Samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę (KA6_WG2, KA6_WG5, KA6_UW2, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna).

Ocena semestralna wystawiona na podstawie ocen uzyskanych przez studenta w semestrze - odpowiednio: zimowym i letnim.

Egzamin - letnia sesja egzaminacyjna. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym i letnim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Biegluk-Leś, Katarzyna Grabowska, Ewa Pańkowska
Prowadzący grup: Weronika Biegluk-Leś, Katarzyna Grabowska, Ewa Pańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

I Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek i spółgłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

II Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych; odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik (stopniowanie przymiotników), zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych: "один, два, три, четыре, пять, шесть"; użycie zwrotu "друг друга, друг о друге".

III Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.).

IV Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom-mieszkanie, uczelnia wyższa, biblioteka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 1: MK_1.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 1 i 2.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i gramatyki rosyjskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 180 godz. rocznie (laboratorium + egzamin).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, egzamin.

Punkty ECTS: 12.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach (laboratorium): 180 h (7,2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 50 h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 45 h (1,8 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 25 (1 ECTS)

Razem: 300 (12 ECTS).

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 180+50=230, punkty ECTS: 9,2

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 180+50+45+25=300, punkty ECTS: 12.

Literatura:

E. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów filologów I roku studiów, Białystok 2006 (wybrane teksty, wybrane ćwiczenia).

N. Kowalska, L. Krawczyk, Z. Zaroń, Ćwiczenia z gramatyki opisowej jęyka rosyjskiego, Warszawa 1974.

S. Chwatow, R. Hajczuk, Русский язык в бизнесе, Warszawa 2000.

А.И. Кайдалова, И.К. Калинина, Современная русская орфография, Москва 1983.

N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

Народные праздники на Руси, сост. С.А. Михайлов, Москва 2004.

S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, cz. 1, Ortografia, Wrocław 1994.

A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. 1, Warszawa 1997.

И.М. Пулькина, Е.Б. Захава-Некрасова, Учебник русского языка для студентов-иностранцев, Москва 1968.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография. Пунктуация, Москва 1999, 2003.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова, Современный русский язык, Москва 1999.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 1999.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2000.

М.Т. Тверитинова, Т.Г. Трофимова, Для тех, кто хочет знать больше и говорить лучше, Москва 2001.

Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева, Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2000.

В.И. Заика, Г.Н. Гиржева, Орфография и пунктуация. Правила и практикум. Учебное пособие, Москва 2011.

Wybrane źródła internetowe: tablice, ćwiczenia, testy, teksty.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

I Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek i spółgłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

II Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych; odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik (stopniowanie przymiotników), zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych: "один, два, три, четыре, пять, шесть"; użycie zwrotu "друг друга, друг о друге".

III Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.).

IV Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom-mieszkanie, uczelnia wyższa, biblioteka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 1: MK_1.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok, semestr 1 i 2.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu gramatyki polskiej i gramatyki rosyjskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 180 godz. rocznie (laboratorium + egzamin).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, egzamin.

Punkty ECTS: 12.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach (laboratorium): 180 h (7,2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 50 h (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 45 h (1,8 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 25 (1 ECTS)

Razem: 300 (12 ECTS).

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 180+50=230, punkty ECTS: 9,2

- o charakterze praktycznym - liczba godzin: 180+50+45+25=300, punkty ECTS: 12.

Literatura:

E. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów filologów I roku studiów, Białystok 2006 (wybrane teksty, wybrane ćwiczenia).

N. Kowalska, L. Krawczyk, Z. Zaroń, Ćwiczenia z gramatyki opisowej jęyka rosyjskiego, Warszawa 1974.

S. Chwatow, R. Hajczuk, Русский язык в бизнесе, Warszawa 2000.

А.И. Кайдалова, И.К. Калинина, Современная русская орфография, Москва 1983.

N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

Народные праздники на Руси, сост. С.А. Михайлов, Москва 2004.

S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, cz. 1, Ortografia, Wrocław 1994.

A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. 1, Warszawa 1997.

И.М. Пулькина, Е.Б. Захава-Некрасова, Учебник русского языка для студентов-иностранцев, Москва 1968.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография. Пунктуация, Москва 1999, 2003.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова, Современный русский язык, Москва 1999.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 1999.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2000.

М.Т. Тверитинова, Т.Г. Трофимова, Для тех, кто хочет знать больше и говорить лучше, Москва 2001.

Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева, Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2000.

В.И. Заика, Г.Н. Гиржева, Орфография и пунктуация. Правила и практикум. Учебное пособие, Москва 2011.

Wybrane źródła internetowe: tablice, ćwiczenia, testy, teksty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)