Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-3SEL3
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 3 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: znajomość terminologii językoznawczej/literaturoznawczej oraz zaliczenie przedmiotów: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka rosyjskiego-fonetyka, morfologia,składnia, Język SCS, Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do samodzielnej pracy nad rozprawą naukową z wybranej dziedziny językoznawstwa/literaturoznawstwa;

- opanowanie umiejętności formułowania krytycznej analizy i interpretacji materiału źródłowego na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej;

- przygotowanie do pracy nad syntetyczną rozprawą monograficzną z wybranej dziedziny językoznawstwa/literaturoznawstwa;

- wykazanie się umiejętnością stosowania metod badawczych charakterystycznych dla danej dyscypliny naukowej, zbierania, selekcjonowania, klasyfikowania materiałów oraz opracowywania uzyskanych wyników;

- napisanie pracy licencjackiej na wybrany temat.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_33

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne; językoznawstwo/literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok, I st., semestr V i VI

Wymagania wstępne: znajomość terminologii językoznawczej/literaturoznawczej oraz zaliczenie przedmiotów: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka rosyjskiego-fonetyka, morfologia,składnia, Język SCS, Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 h

Metody dydaktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, dyskusja, praca w archiwach i bibliotekach (ekscerpcja materiału źródłowego, kwerendy biblioteczne itp.)

Punkty ECTS: 21

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w seminariach: 30x2 h=60 h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 30x2h= 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie teoretyczne do zajęć: 30x10=300 h (10 ECTS)

Pisanie pracy licencjackiej: 180 h (6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego i uczestnictwo w nim: 30 h (1 ECTS)

Razem: 630 h (21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 h (4 ECTS)

Literatura:

Literatura skorelowana z tematyką prac licencjackich. Powinna uwzględniać pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach językoznawczych/literaturoznawczych.

Ze względu na tematykę seminarium trudno o podział na literaturę podstawową i uzupełniającą.

Literatura uwzględniająca metodykę pisania pracy:

1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? (wskazówki praktyczne), Bydgoszcz 2007.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG7, KA6_WG9, KA6_WK2, KA6_WK3, KA6_UW6, KA6_UW7, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO5 3, KA6_KR1

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego; ocena według kryteriów; praca pisemna; dyplomowa praca licencjacka studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie, ustny egzamin licencjacki.

Student otrzymuje zaliczenie w ocenie w semestrze zimowym oraz letnim na podstawie zaakceptowanych przez promotora poszczególnych części pracy, które zostaną złożone promotorowi zgodnie z ustalonym na seminarium harmonogramem pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Anchimiuk, Anna Romanik
Prowadzący grup: Olga Anchimiuk, Anna Romanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_33

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne; językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok, I st., semestr V i VI

Wymagania wstępne: znajomość terminologii językoznawczej oraz zaliczenie przedmiotów: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka rosyjskiego-fonetyka, morfologia,składnia, Język SCS, Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 h

Metody dydaktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, dyskusja, praca w archiwach i bibliotekach (ekscerpcja materiału źródłowego, kwerendy biblioteczne itp.)

Punkty ECTS: 21

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w seminariach: 30x2 h=60 h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 30x2h= 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie teoretyczne do zajęć: 30x10=300 h (10 ECTS)

Pisanie pracy licencjackiej: 180 h (6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego i uczestnictwo w nim: 30 h (1 ECTS)

Razem: 630 h (21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 h (4 ECTS)

Literatura:

Literatura skorelowana z tematyką prac licencjackich. Powinna uwzględniać pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach językoznawczych.

Ze względu na tematykę seminarium trudno o podział na literaturę podstawową i uzupełniającą.

Literatura uwzględniająca metodykę pisania pracy:

1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? (wskazówki praktyczne), Bydgoszcz 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Romanik
Prowadzący grup: Anna Romanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do samodzielnej pracy nad rozprawą naukową z wybranej dziedziny językoznawstwa/literaturoznawstwa;

- opanowanie umiejętności formułowania krytycznej analizy i interpretacji materiału źródłowego na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej;

- przygotowanie do pracy nad syntetyczną rozprawą monograficzną z wybranej dziedziny językoznawstwa/literaturoznawstwa;

- wykazanie się umiejętnością stosowania metod badawczych charakterystycznych dla danej dyscypliny naukowej, zbierania, selekcjonowania, klasyfikowania materiałów oraz opracowywania uzyskanych wyników;

- napisanie pracy licencjackiej na wybrany temat.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_33

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne; językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok, I st., semestr V i VI

Wymagania wstępne: znajomość terminologii językoznawczej oraz zaliczenie przedmiotów: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka rosyjskiego-fonetyka, morfologia,składnia, Język SCS, Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 h

Metody dydaktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, dyskusja, praca w archiwach i bibliotekach (ekscerpcja materiału źródłowego, kwerendy biblioteczne itp.)

Punkty ECTS: 21

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w seminariach: 30x2 h=60 h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 30x2h= 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie teoretyczne do zajęć: 30x10=300 h (10 ECTS)

Pisanie pracy licencjackiej: 180 h (6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego i uczestnictwo w nim: 30 h (1 ECTS)

Razem: 630 h (21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 h (4 ECTS)

Literatura:

Literatura skorelowana z tematyką prac licencjackich. Powinna uwzględniać pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach językoznawczych.

Ze względu na tematykę seminarium trudno o podział na literaturę podstawową i uzupełniającą.

Literatura uwzględniająca metodykę pisania pracy:

1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? (wskazówki praktyczne), Bydgoszcz 2007.

Uwagi:

Student uzyska zaliczenie przedmiotu, w przypadku, gdy realizuje proces pisania pracy dyplomowej zgodnie z wyznaczonym harmonogramem:

zaliczenie w semestrze zimowym: zgromadzony materiał badawczy, sporządzona wstępna bibliografia, zatwierdzony I rozdział pracy (część teoretyczna)

zaliczenie w semestrze letnim: praca złożona w całości.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do samodzielnej pracy nad rozprawą naukową z wybranej dziedziny językoznawstwa/literaturoznawstwa;

- opanowanie umiejętności formułowania krytycznej analizy i interpretacji materiału źródłowego na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej;

- przygotowanie do pracy nad syntetyczną rozprawą monograficzną z wybranej dziedziny językoznawstwa/literaturoznawstwa;

- wykazanie się umiejętnością stosowania metod badawczych charakterystycznych dla danej dyscypliny naukowej, zbierania, selekcjonowania, klasyfikowania materiałów oraz opracowywania uzyskanych wyników;

- napisanie pracy licencjackiej na wybrany temat.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_33

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne; językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok, I st., semestr V i VI

Wymagania wstępne: znajomość terminologii językoznawczej oraz zaliczenie przedmiotów: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka rosyjskiego-fonetyka, morfologia,składnia, Język SCS, Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 h

Metody dydaktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, dyskusja, praca w archiwach i bibliotekach (ekscerpcja materiału źródłowego, kwerendy biblioteczne itp.)

Punkty ECTS: 21

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w seminariach: 30x2 h=60 h (2 ECTS)

Udział w konsultacjach: 30x2h= 60 h (2 ECTS)

Przygotowanie teoretyczne do zajęć: 30x10=300 h (10 ECTS)

Pisanie pracy licencjackiej: 180 h (6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego i uczestnictwo w nim: 30 h (1 ECTS)

Razem: 630 h (21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 h (4 ECTS)

Literatura:

Literatura skorelowana z tematyką prac licencjackich. Powinna uwzględniać pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach językoznawczych.

Ze względu na tematykę seminarium trudno o podział na literaturę podstawową i uzupełniającą.

Literatura uwzględniająca metodykę pisania pracy:

1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? (wskazówki praktyczne), Bydgoszcz 2007.

Uwagi:

Student uzyska zaliczenie przedmiotu, w przypadku, gdy realizuje proces pisania pracy dyplomowej zgodnie z wyznaczonym harmonogramem:

zaliczenie w semestrze zimowym: zgromadzony materiał badawczy, sporządzona wstępna bibliografia, zatwierdzony I rozdział pracy (część teoretyczna)

zaliczenie w semestrze letnim: praca złożona w całości.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)