Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i realia Rosji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RM1-1KIR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i realia Rosji
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: a
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z realiami i kulturą Rosji rozumianą jako ogół materialnego i duchowego dorobku społeczeństwa rosyjskiego. W centrum zainteresowania kursu są m.in. następujące kwestie:

- realioznawstwo/ krajoznawstwo Rosji (symbole, charakterystyka geograficzna, ustrój, struktura administracyjna, religia),

- sztuka (malarstwo, teatr, muzyka, film, moda),

- tradycje i święta (państwowe, świeckie i religijne),

- strój ludowy,

- kulinaria,

- mentalność Rosjan,

- wybitne postacie świata nauki, sportu, polityki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_8

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych I stopnia semestr II

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauki o kulturze na poziomie minimum szkoły średniej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

konwersatorium: 30 godz.

Metody dydaktyczne: metody podające, aktywizujące

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30x1h= 30h (1 ETCS)

Przygotowanie do zajęć: 24 x 1h= 24 h (0,8 ETCS)

Udział w konsultacjach: 3h (0,1 ETCS)

Projekty: 18h (0,6 ETCS)

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim: 15h (0,5 ETCS)

Razem: 90h (co odpowiada 3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 (1,2 ECTS)

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- uwarunkowania historyczno-kulturowe danego obszaru językowego KP6_WG11,

Absolwent potrafi:

- przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym KP6_UW4,

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KP6_UW6,

- brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich KP6_UK4,

- planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole KP6_UO1,

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

KP6_UU1

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy KP6_KK1,

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy KP6_KO2,

- tworzenia płaszczyzn tolerancji i współpracy w warunkach komunikacji wielokulturowej i zróżnicowanego religijnie społeczeństwa KP6_KO4,

- uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach KP6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, udział w dyskusjach (aktywność na zajęciach odnotowywana każdorazowo), realizacja zadania projektowego, zaliczenie pisemne (test) na ocenę na koniec II semestru.

Nieobecności:

Student (na pierwszych zajęciach, na których pojawi się po absencji) jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności i ustalenia z prowadzącym terminu zaliczenia treści omawianych na zajęciach, w których nie mógł uczestniczyć.

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu (w przypadku nieobecności poniżej 30%) student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności w ramach konsultacji.

Dopuszczalna jedna nieobecność bez konieczności odpracowania.

Student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)