Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy leksykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RM1-1PLE
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy leksykologii
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: a
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz leksykologii języka polskiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z budową systemu leksykalnego oraz podstawami frazeologii i leksykografii języka rosyjskiego. Ponadto realizowane treści programowe powinny zapewnić znajomość warsztatu terminologicznego z zakresu badań nad leksyką. Ważne jest uświadomienie istnienia i miejsca w systemie leksykalnym chociażby takich elementarnych dla niego zjawisk, jak: synonimia, polisemia, homonimia, antonimia, leksyka rodzima i obca. Ma to umożliwić wykształcenie umiejętności samodzielnego rozpoznawania, analitycznego opisu i systematyzacji osobliwości, jak również prawidłowości systemu leksykalnego. Jednocześnie powinno wyposażyć w teoretyczne podstawy niezbędne do studiowania treści z dziedziny szeroko pojmowanego językoznawstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia dzienne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok 1 st., semestr II

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów: Wstęp do językoznawstwa, podstawowe wiadomości z zakresu leksykologii języka polskiego

Liczba godzin: 30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15x2 godz. = 30 godz.

Uczestnictwo w konsultacjach: 15x1 godz.=15 godz. (0,5 ECTS)

Przygotowanie do zajęć (przygotowanie teoretyczne dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć : 15x2,5 godz. = 37,5 godz. (1,25 ECTS)

Razem: 82,5 godz. (3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz. (1,5 ECTS)

Literatura:

1. Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н., Фразеология и паремиология, Москва 2009.

2. Крысин Л.П., Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография, Москва 2007.

3. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А., Краткий справочник по современному русскому языку, Москва 1995.

4. Кузьмина Н.А., Современный русский язык. Лексикология. Теория, тренинг, контроль. Учебное пособие, Москва 2011.

5. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В двух частях. Часть I, под ред. Е.И. Дибровой, Москва 2002.

6. Современный русский язык. Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис, под общ. ред. Л.А. Новикова, Санкт-Петербург 1999.

7. Фомина М.И., Современный русский язык. Лексикология, Москва 1983.

8. Шанский Н.М., Лексикология современного русского языка, Москва 2009.

1. Bielanin A., Bobran M.,Современный русский языкa. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Лексика, Ćwiczenia z komentarzem. Część I, Rzeszów 1997.

2. Piasecka A., Rosyjska frazeologia i frazeografia. Skrypt z ćwiczeniami do nauki języka rosyjskiego dla studentów filologii rosyjskiej, Łódź 2012.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań językoznawczych z zakresu leksykologii (KP6_WG4)

- zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji (KP6_WG9)

- potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy, dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i leksykologii (KP6_UW1)

- potrafi planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole (KP6_UO1)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)