Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RP1-3PRA
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 3 rok sem. letni 1 stopień - podstawy
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 3 rok sem. zimowy 1 stopień - podstawy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Do głównych zadań praktyk zawodowych należy:

a. poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozwijanie umiejętności praktycznego jej

wykorzystywania;

b. poznanie struktury organizacyjnej i mechanizmów funkcjonowania instytucji;

c. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności

organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów itp.;

d. przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;

e. stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe mogą być realizowane w przedsiębiorstwach i spółkach (np. w sektorze turystyczno-hotelarskim, agencjach celnych,

biurach tłumaczeń, agencjach reklamowych i promocyjnych), ośrodkach kultury, placówkach dyplomatycznych, mediach ogólnopolskich i

regionalnych (rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, redakcje czasopism), instytucjach naukowo-badawczych, urzędach administracji

państwowej i samorządowej i innych jednostkach, w których istnieje możliwość zrealizowania założeń programowych praktyk.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w okresie wakacji letnich po drugim roku studiów. Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z

obowiązującymi efektami kształcenia dla kierunku i trwają 4 tygodnie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_34, Moduł 34

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne.

Rok studiów/semestr: III rok, semestr V.

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim w stopniu umożliwiającym podejmowanie czynności zawodowych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 125 h.

Metody dydaktyczne: praktyczne przygotowanie zawodowe, konsultacje.

Punkty ECTS:5

Wymiar: 125 h (w ramach tych godzin uwzględnia się czas na zorganizowanie praktyk, czas odbywania praktyk, bieżące przygotowanie

do nich, omawianie ich przebiegu w trakcie trwania praktyk i po ich odbyciu, opracowywanie dokumentacji bieżącej i rozliczającej praktyki,

konsultacje z opiekunem praktyk z ramienia organizatora praktyk i opiekunem z ramienia UwB, rozliczenie praktyk).

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w praktykach zawodowych: 125 h (5 ECTS)

Udział w konsultacjach: 2 h (0,08 ECTS)

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zaliczenia przedmiotu: 4 h (0,16 ECTS).

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 2 (0,08 ECTS)

-o charakterze praktycznym - liczba godzin: 95h (4,76 ECTS).

Literatura:

Wybrane pozycje literatury z zakresu już zaliczonych przedmiotów w zależności od specyfiki pracy oraz jej organizacji.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją (KA6_WK2),

- zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (KA6_WK3).

Absolwent potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) (KA6_UW6),

- planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole (KA6_UO1),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (KA6_UU1).

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy (KA6_KK1),

- dbałości o dorobek i tradycje zawodu (KA6_KR2),

- wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego (KA6_KO1),

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (KA6_KO2 ).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w ocenie.

Weryfikacja efektów kształcenia:

-wypełniona karta praktyk/opinia pisemna pracodawcy

-sprawozdanie studenta z odbytej praktyki

Podstawę do zaliczenia praktyk stanowi złożenie przez studenta Karty praktyk zawodowych opisującej ich przebieg i osiągnięcia w pracy. Powinna ona zawierać opis zadań przydzielanych praktykantowi i być potwierdzona przez bezpośredniego przełożonego nadzorującego praktyki ze strony organizatora. Opiekun praktyk zawodowych z ramienia jednostki Wydziału na podstawie oceny dokumentacji praktyk określa, czy osiągnięto zamierzone cele praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk, Katarzyna Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Katarzyna Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe mogą być realizowane w przedsiębiorstwach i spółkach (np. w sektorze turystyczno-hotelarskim, agencjach celnych,

biurach tłumaczeń, agencjach reklamowych i promocyjnych), ośrodkach kultury, placówkach dyplomatycznych, mediach ogólnopolskich i

regionalnych (rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, redakcje czasopism), instytucjach naukowo-badawczych, urzędach administracji

państwowej i samorządowej i innych jednostkach, w których istnieje możliwość zrealizowania założeń programowych praktyk.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w okresie wakacji letnich po drugim roku studiów. Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z

obowiązującymi efektami kształcenia dla kierunku i trwają 4 tygodnie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_34, Moduł 34

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne.

Rok studiów/semestr: III rok, semestr V.

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim w stopniu umożliwiającym podejmowanie czynności zawodowych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 125 h.

Metody dydaktyczne: praktyczne przygotowanie zawodowe, konsultacje.

Punkty ECTS:5

Wymiar: 125 h (w ramach tych godzin uwzględnia się czas na zorganizowanie praktyk, czas odbywania praktyk, bieżące przygotowanie

do nich, omawianie ich przebiegu w trakcie trwania praktyk i po ich odbyciu, opracowywanie dokumentacji bieżącej i rozliczającej praktyki,

konsultacje z opiekunem praktyk z ramienia organizatora praktyk i opiekunem z ramienia UwB, rozliczenie praktyk).

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w praktykach zawodowych: 125 h (5 ECTS)

Udział w konsultacjach: 2 h (0,08 ECTS)

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zaliczenia przedmiotu: 4 h (0,16 ECTS).

Wnioski ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin: 2 (0,08 ECTS)

-o charakterze praktycznym - liczba godzin: 95h (4,76 ECTS).

Literatura:

Wybrane pozycje literatury z zakresu już zaliczonych przedmiotów w zależności od specyfiki pracy oraz jej organizacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Katarzyna Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)