Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RS1-3GKT
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska-ze znajomością języka rosyjskiego 3 rok sem.letni 1 stopien
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiadanie wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych w zakresie wybranej specjalności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studiujących z teorią i praktyką badań konfrontatywnych nad językiem rosyjskim i polskim. W toku zajęć studenci uzmysławiają sobie i dokumentują specyfikę przedmiotu wśród pokrewnych dziedzin językoznawczych, takich jak typologia lingwistyczna i językoznawstwo diachroniczne. Uwaga skupiona jest na pojęciach lingwistycznych, zarówno ogólnych, jak i mniej lub bardziej szczegółowych (morfem, fleksja, aspekt, bezokolicznik itp.), aby student utrwalił i pogłębił znajomość metajęzyka (terminologii) i umiał się nim posługiwać w praktyce konwersacyjnej.

Pełny opis:

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Status przedmiotu – obowiązkowy

III rok / semestr 6, studia stacjonarne

Konwersatorium 30 godz.- 2 ECTS

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka rosyjskiego

Metody: dyskusja dydaktyczna, wykład konwersatoryjny, warsztaty grupowe, projekty

Zaliczenie na ocenę na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności i ocen cząstkowych z kolokwiów.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h (1,2 ECTS)

Przygotowanie do ćwiczeń: 5x3h= 15h (0,6 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 5h (0,2 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h (1,2 pkt),

o charakterze praktycznym 0 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1987.

Bartoszewicz A., Wawrzyńczyk J., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 1 – 4, Warszawa 1986.

Bogusławski A., Karolak S., Gramatyka języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1972.

Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska (w 3 tomach); cz. 1: Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia – I. Dulewiczowa; cz. 2: Morfologia ze słowotwórstwem – I. Maryniakowa; cz. 3: Składnia – V. Koseska-Toszewa, Warszawa 1993.

Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny, Kępa 2006.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2002.

Zmarzer W., Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego), Warszawa 1992.

Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980.

Современный русский язык, под ред. П.А. Леканта, Москва 2000.

Pianka W., Tokarz E., Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, t.1, Katowice 2000.

Literatura uzupełniająca:

Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, M. Kucały, Wrocław 1992.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław 1993.

Большой энциклопедический словарь. Языкознание. Pед. В. Н. Ярцева, Москва 1998.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi:

Zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki, morfologii i językoznawstwa kontrastywnego. K_W01, K_W02, K_W13, K_K0102.

Wyjaśnić zadania i kierunki badań kontrastywnych. K_W02, K_W03, K_U03, K_U0403.

Analizować wewnątrz- i międzywyrazowe procesy fonetyczne zachodzące w jednostkach języka polskiego i rosyjskiego. K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W13, K_U02, K_U03, K_U06, K_K0105.

Zdefiniować podstawowe zasady grafiki i ortografii polskiej i rosyjskiej. K_W01, K_W02, K_W10, K_W13, K_U03, K_U0406.

Charakteryzować części mowy pod względem ich kategorii morfologicznych w ujęciu kontrastywnym. K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_U02, K_U03, K_U04.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 6 semestrze.

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze.

Student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo i aktywność podczas zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z kolokwiów, zaliczenie nieobecności (treści zajęć) w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilia Citko
Prowadzący grup: Lilia Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Istota badań konfrontatywnych i ich znaczenie. Porównawcze zestawienie fonemów rosyjskich i polskich i ich wariantów. Akcentuacja rosyjska i polska. Historyczne podstawy odmienności rosyjskiego i polskiego systemu graficznego. Analiza współzależności między systemem graficznym a fonetycznym. Kategorie gramatyczne rzeczowników rosyjskich i polskich. Systemowe różnice w formach fleksyjnych rzeczowników. Źródła odmiennej klasyfikacji typów przymiotników w gramatyce rosyjskiej i polskiej. Rozbieżności w zakresie stopniowania przymiotników. Systemowe różnice w formach fleksyjnych przymiotników. Różnice w tworzeniu poszczególnych typów liczebników w języku rosyjskim i polskim. Charakter odmienności systemowych form przypadków. Rozbieżności w charakterze łączliwości liczebników. Zestawienie typów zaimków w języku rosyjskim i polskim. Różnice w zakresie form zaimków. Kategorie gramatyczne czasownika rosyjskiego i polskiego (osoba, aspekt, strona, czas, tryb – historyczne uwarunkowania powstawania różnic w tworzeniu form trybu oznajmującego, przypuszczającego i rozkazującego). Różnice w systemie imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych w języku rosyjskim i polskim.

Literatura:

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1987.

Bartoszewicz A., Wawrzyńczyk J., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 1 – 4, Warszawa 1986.

Bogusławski A., Karolak S., Gramatyka języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1972.

Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska (w 3 tomach); cz. 1: Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia – I. Dulewiczowa; cz. 2: Morfologia ze słowotwórstwem – I. Maryniakowa; cz. 3: Składnia – V. Koseska-Toszewa, Warszawa 1993.

Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny, Kępa 2006.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2002.

Zmarzer W., Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego), Warszawa 1992.

Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980.

Современный русский язык, под ред. П.А. Леканта, Москва 2000.

Pianka W., Tokarz E., Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, t.1, Katowice 2000.

Literatura uzupełniająca:

Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, M. Kucały, Wrocław 1992.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław 1993.

Большой энциклопедический словарь. Языкознание. Pед. В. Н. Ярцева, Москва 1998.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Istota badań konfrontatywnych i ich znaczenie. Porównawcze zestawienie fonemów rosyjskich i polskich i ich wariantów. Akcentuacja rosyjska i polska. Historyczne podstawy odmienności rosyjskiego i polskiego systemu graficznego. Analiza współzależności między systemem graficznym a fonetycznym. Kategorie gramatyczne rzeczowników rosyjskich i polskich. Systemowe różnice w formach fleksyjnych rzeczowników. Źródła odmiennej klasyfikacji typów przymiotników w gramatyce rosyjskiej i polskiej. Rozbieżności w zakresie stopniowania przymiotników. Systemowe różnice w formach fleksyjnych przymiotników. Różnice w tworzeniu poszczególnych typów liczebników w języku rosyjskim i polskim. Charakter odmienności systemowych form przypadków. Rozbieżności w charakterze łączliwości liczebników. Zestawienie typów zaimków w języku rosyjskim i polskim. Różnice w zakresie form zaimków. Kategorie gramatyczne czasownika rosyjskiego i polskiego (osoba, aspekt, strona, czas, tryb – historyczne uwarunkowania powstawania różnic w tworzeniu form trybu oznajmującego, przypuszczającego i rozkazującego). Różnice w systemie imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych w języku rosyjskim i polskim.

Literatura:

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1987.

Bartoszewicz A., Wawrzyńczyk J., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 1 – 4, Warszawa 1986.

Bogusławski A., Karolak S., Gramatyka języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1972.

Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska (w 3 tomach); cz. 1: Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia – I. Dulewiczowa; cz. 2: Morfologia ze słowotwórstwem – I. Maryniakowa; cz. 3: Składnia – V. Koseska-Toszewa, Warszawa 1993.

Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny, Kępa 2006.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2002.

Zmarzer W., Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego), Warszawa 1992.

Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980.

Современный русский язык, под ред. П.А. Леканта, Москва 2000.

Pianka W., Tokarz E., Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, t.1, Katowice 2000.

Literatura uzupełniająca:

Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, M. Kucały, Wrocław 1992.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław 1993.

Большой энциклопедический словарь. Языкознание. Pед. В. Н. Ярцева, Москва 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)