Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RS1-3SEL1
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska-ze znajomością języka rosyjskiego 3 rok sem.letni 1 stopien
Filologia rosyjska-ze znajomością języka rosyjskiego 3 rok sem.zimowy 1 stopien
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pogłębione poznanie procesu historycznoliterackiego i wiedzy teoretycznej pod kątem obranego tematu pracy licencjackiej. Poznanie najwartościowszych osiągnięć literatury kierunkowej, krytycznych opracowań i monografii, które mają istotne znaczenie dla ogólnego rozwoju kulturalnego absolwenta, kształtowanie jego sfery pojęciowej oraz jego ideałów i wartości moralnych. Kształcenie umiejętności korzystania z przypisów i bibliografii do opracowań, samodzielną wypowiedź o tekście.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_34

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok studiów stacjonarnych I stopnia semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Punkty ECTS: 21 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w ćwiczeniach: 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć 120h (4 ETCS)

Udział w konsultacjach 60h (2 ETCS)

Praca własna studenta 380h (13 ETCS)

Razem: 620h (co odpowiada 21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 120h (co odpowiada 4 ECTS)

Literatura:

I. Literatura obowiązkowa

1. Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

2. Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

3. История русской литературы в четырех томах. Ленинград 1980—1983.

4. Современная русская литература. 1950—1990-е годы Москва 2003.

5. Литературная энциклопедия терминов и понятий, Москва 2001.

II.Literatura pomocnicza

1. Дмитрий Лихачев, Великое наследие. Классические произведения литературы древней Руси, Москва 1975.

2. Г. Поспелов, История русской литературы ХХ века, в 2 томах, Москва 1962.

3. Н. Наседкин, Достоевский. Энциклопедия, Москва 2003.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych; K_W01; H1A_W01;

- zna treść, formę i funkcję podstawowej terminologii z zakresu literaturoznawstwa i wiedzy obszarze kulturowym języka; K_W04; H1A_W02;

-zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów literackich ; K_W10; H1A_W07;

W zakresie umiejętności:

-umie indywidualnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności analityczno-badawcze oraz samodzielnie podejmować działania: K_U05; H2A_U03;

- potrafi łączyć wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych w celu rozwiązywania skomplikowanych sytuacji; K_U06; H2A_U04;

- umie merytorycznie argumentować, wykorzystując własne sądy, poglądy i stanowiska innych autorów, formułować wnioski i dokonywać podsumowań; K_U08; H2A_U06;

W zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się; K_K01; H1A_K01.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego, wypowiedzi ustne studenta, praca licencjacka.

Metody i kryteria oceniania:

obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego,

wypowiedzi ustne studenta, praca licencjacka

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sakowicz
Prowadzący grup: Halina Twaranowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sakowicz
Prowadzący grup: Anna Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z zakresu literaturoznawstwa ma za zadanie ugruntować wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy licencjackiej z zakresu podjętej problematyki.

Pogłębione poznanie procesu historycznoliterackiego i wiedzy teoretycznej pod kątem obranego tematu pracy licencjackiej. Poznanie najwartościowszych osiągnięć literatury kierunkowej, krytycznych opracowań i monografii, które mają istotne znaczenie dla ogólnego rozwoju kulturalnego absolwenta, kształtowanie jego sfery pojęciowej oraz jego ideałów i wartości moralnych. Kształcenie umiejętności korzystania z przypisów i bibliografii do opracowań, samodzielną wypowiedź o tekście.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_34

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok studiów stacjonarnych I stopnia semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Punkty ECTS: 21 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w ćwiczeniach: 30x2h= 60h (2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć 120h (4 ETCS)

Udział w konsultacjach 60h (2 ETCS)

Praca własna studenta 380h (13 ETCS)

Razem: 620h (co odpowiada 21 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 120h (co odpowiada 4 ECTS)

Literatura:

Literatura szczegółowa

I.Literatura obowiązkowa

1. Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

2. Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

3. История русской литературы в четырех томах. Ленинград 1980—1983.

4. Современная русская литература. 1950—1990-е годы Москва 2003.

5. Литературная энциклопедия терминов и понятий, Москва 2001.

II.Literatura pomocnicza

1. Дмитрий Лихачев, Великое наследие. Классические произведения литературы древней Руси, Москва 1975.

2. Г. Поспелов, История русской литературы ХХ века, в 2 томах, Москва 1962.

3. Н. Наседкин, Достоевский. Энциклопедия, Москва 2003.

III. Literatura uwzględniająca metodykę pisania pracy:

1. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. T.T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005.

3. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 1997.

4. К.С. Бурдин, П.В. Веселов, Как оформить научную работу?, Москва 1973.

5. Ю.А. Владимиров, Как написать дипломную работу?, Москва 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)