Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań literaturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1MBL
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań literaturoznawczych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami i metodologiami literaturoznawczymi. Poszerzenie wiedzy studentów o analizie dzieła literackiego w oglądzie historycznym i teoretycznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiana jest metodologia badań literaturoznawczych od czasów starożytnych do nowoczesności. Prezentowane są najważniejsze szkoły literaturoznawcze. Studenci nabywają umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce interpretacji dzieł literackich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_6

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, semestr I, studia II stopnia, konwersatorium - 45 h.

Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające: Wstęp do literaturoznawstwa)

Metody dydaktyczne (konsultacje, warsztaty grupowe)

Punkty ECTS - 4

Udział w zajęciach - 45 h (1,8 ECTS)

Samodzielne studiowanie literatury - 15 h (0,6 ECTS)

Udział w konsultacjach - 30 h (1,2 ECTS)

Przygotowanie się do zaliczenia ustnego lub testu kontrolnego 10 h (0,4 ECTS)

razem 100 h (odpowiada 4 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe. Nakład pracy studenta związany z zajęciami, wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 3 ECTS.

Literatura:

1. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

2. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2007.

3. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.

4. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Warszawa 1965.

5. Współczesne teorie badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 1-3, Warszawa 1971-1973.

6. Академические школы в русском литературоведении, АН СССР, Москва 1975.

7. Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970.

8. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.

9. Komparatystyka dla humanistów, red. nauk. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

10. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego i in., Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu współczesnych badań literackich (K_W01)

2. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych (K_W05)

3. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę o współczesnych dokonaniach z zakresu metodologii badań literackich i poszerzać umiejętności badawcze, zmierzające do praktycznego wykorzystania w związku z własną karierą zawodową (K_U05)

4. Potrafi merytorycznie argumentować, wykorzystując własne poglądy oraz opcje innych autorów (K_U08)

5. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim (K_U12)

6. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować innych i pracować w grupie (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, konsultacje, warsztaty grupowe.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliia Maliutina
Prowadzący grup: Nataliia Maliutina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiana jest metodologia badań literaturoznawczych od czasów starożytnych do nowoczesności. Prezentowane są najważniejsze szkoły literaturoznawcze. Studenci nabywają umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce interpretacji dzieł literackich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_6

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, semestr I, studia II stopnia, konwersatorium - 45 h,

Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające: Wstęp do literaturoznawstwa)

Metody dydaktyczne (konsultacje, warsztaty grupowe)

Punkty ECTS - 4

Udział w zajęciach - 45 h (1,8 ECTS)

Samodzielne studiowanie literatury - 15 h (1,6 ECTS)

Udział w konsultacjach - 30 h (1.2 ECTS)

Przygotowanie się do zaliczenia ustnego lub testu kontrolnego 10 h (1,4 ECTS)

razem - 100 h (odpowiada 4 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe. Nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 3 ECTS

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań literackich, nauczanie praktycznych umiejętności interpretacji tekstów literackich i zjawisk kulturowych. Część dyskursywna przedmiotu jest oparta na następujących zagadnieniach:

1. Teoria literatury i historia literatury. Podstawowe kategorie teoretyczne.

2. Fenomenologia literatury.

3. Formalizm rosyjski.

4. Metodologia psychoanalityczna.

5. Strukturalizm.

6. Semiotyka.

7. Hermeneutyka.

8. Badania genderowe.

9. Postkolonializm.

10. Komparatystyka klasyczna.

11. Komparatystyka nowoczesna.

Literatura:

Podstawowa literatura:

1. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

2. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.

3. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Warszawa 1986.

4. Współczesne teorie badań literackich za granicą. Antologia, opr. H. Markiewicz, t. 1-3, Warszawa 1971-1973.

5. Академические школы в русском литературоведении, АН СССР, Москва 1975.

6. Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970.

7. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.

8. Komparatystyka dla humanistów, red. nauk. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

9. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Baranov
Prowadzący grup: Andrey Baranov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiana jest metodologia badań literaturoznawczych od czasów starożytnych do nowoczesności. Prezentowane są najważniejsze szkoły literaturoznawcze. Studenci nabywają umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce interpretacji dzieł literackich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_6

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, semestr I, studia II stopnia, konwersatorium - 45 h,

Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające: Wstęp do literaturoznawstwa)

Metody dydaktyczne (konsultacje, warsztaty grupowe)

Punkty ECTS - 4

Udział w zajęciach - 45 h (1,8 ECTS)

Samodzielne studiowanie literatury - 15 h (1,6 ECTS)

Udział w konsultacjach - 30 h (1.2 ECTS)

Przygotowanie się do zaliczenia ustnego lub testu kontrolnego 10 h (1,4 ECTS)

razem - 100 h (odpowiada 4 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe. Nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 3 ECTS

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań literackich, nauczanie praktycznych umiejętności interpretacji tekstów literackich i zjawisk kulturowych. Część dyskursywna przedmiotu jest oparta na następujących zagadnieniach:

1. Teoria literatury i historia literatury. Podstawowe kategorie teoretyczne.

2. Fenomenologia literatury.

3. Formalizm rosyjski.

4. Metodologia psychoanalityczna.

5. Strukturalizm.

6. Semiotyka.

7. Hermeneutyka.

8. Badania genderowe.

9. Postkolonializm.

10. Komparatystyka klasyczna.

11. Komparatystyka nowoczesna.

Literatura:

Podstawowa literatura:

1. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

2. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.

3. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Warszawa 1986.

4. Współczesne teorie badań literackich za granicą. Antologia, opr. H. Markiewicz, t. 1-3, Warszawa 1971-1973.

5. Академические школы в русском литературоведении, АН СССР, Москва 1975.

6. Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970.

7. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.

8. Komparatystyka dla humanistów, red. nauk. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

9. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiana jest metodologia badań literaturoznawczych od czasów starożytnych do nowoczesności. Prezentowane są najważniejsze szkoły literaturoznawcze. Studenci nabywają umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce interpretacji dzieł literackich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_6

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, semestr I, studia II stopnia, konwersatorium - 45 h,

Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające: Wstęp do literaturoznawstwa)

Metody dydaktyczne (konsultacje, warsztaty grupowe)

Punkty ECTS - 4

Udział w zajęciach - 45 h (1,8 ECTS)

Samodzielne studiowanie literatury - 15 h (1,6 ECTS)

Udział w konsultacjach - 30 h (1.2 ECTS)

Przygotowanie się do zaliczenia ustnego lub testu kontrolnego 10 h (1,4 ECTS)

razem - 100 h (odpowiada 4 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe. Nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 3 ECTS

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań literackich, nauczanie praktycznych umiejętności interpretacji tekstów literackich i zjawisk kulturowych. Część dyskursywna przedmiotu jest oparta na następujących zagadnieniach:

1. Teoria literatury i historia literatury. Podstawowe kategorie teoretyczne.

2. Fenomenologia literatury.

3. Formalizm rosyjski.

4. Metodologia psychoanalityczna.

5. Strukturalizm.

6. Semiotyka.

7. Hermeneutyka.

8. Badania genderowe.

9. Postkolonializm.

10. Komparatystyka klasyczna.

11. Komparatystyka nowoczesna.

Literatura:

Podstawowa literatura:

1. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

2. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.

3. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Warszawa 1986.

4. Współczesne teorie badań literackich za granicą. Antologia, opr. H. Markiewicz, t. 1-3, Warszawa 1971-1973.

5. Академические школы в русском литературоведении, АН СССР, Москва 1975.

6. Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970.

7. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.

8. Komparatystyka dla humanistów, red. nauk. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

9. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)