Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1MPRP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia przekładu
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest ukazanie korelacji między teorią i praktyką tłumaczenia; zapoznanie studentów ze współczesnymi zasadami tłumaczenia tekstów artystycznych i specjalistycznych; uświadomienie studentom problemów wynikających z nieprzystawalności systemów językowych i kultur języka źródłowego i docelowego; zaprezentowanie wybranych problemów językoznawczych związanych z tłumaczeniem; zapoznanie studentów ze strategiami i technikami przekładu, gramatyką tekstu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Studia drugiego stopnia

Filologia, specjalność: filologia rosyjska przekładoznawstwo

Język polski, język rosyjski

Profil ogólnoakademicki

Status obowiązkowy

Moduł MK_11

I/ 1, II˚, studia stacjonarne

30, konwersatorium

3 ECTS

Dziedzina i dyscyplina nauki Językoznawstwo, translatoryka

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Praktyczna nauka języka rosyjskiego, blok przedmiotów językoznawczych zaliczonych na studiach I°

Metody: dyskusja dydaktyczna, objaśnianie lub wyjaśnianie, wykład konwersatoryjny, warsztaty grupowe, projekty

Zaliczenie w ocenie po I semestrze na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności i ocen cząstkowych

Bilans nakładu pracy studenta Udział w zajęciach: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 30h (1 ECTS)

Suma: 30h+30h+30h= 90h (3 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 32

Liczba godzin 30

Punkty ECTS

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 30h+30h= 60h 2 pkt

o charakterze praktycznym 1 pkt

Literatura:

Balcerzan E., Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice 1998.

Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1990.

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

Kielar B., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław 1988.

Kielar B., Zarys translatorski, Warszawa 2003.

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2004.

Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2003.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań 1996.

Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2003.

Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia, Poznań 2004.

Wojtasiewicz O. A., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 2005.

Voellnagel A., Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa 1998.

Алимов В. В., Интерференция в переводе, Москва 2005.

Бархударов Л.С., Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода, Москва 1975

В. Н. Комиссаров, Современное переводоведение, Москва 1999

В. Н. Комиссаров, Теория перевода, Москва 1990

А. Б. Федоров, Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы, СПб 2003

М. Ю. Илюшкина, Теория перевода. Основные понятия и проблемы, Екатеринбург 2015

В.В. Сдобников, Петрова, Теория перевода, Москва 2007

В. А. Татаринов, Методология научного перевода, Москва 2007

Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000

Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1993

P. De Bończa Bukowski, M. Heydel, Polska myśl przekładoznawcza, Kraków 2013

R. Lewicki, Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017

Efekty uczenia się:

Student

01. potrafi opisać w sposób uporządkowany i pogłębiony zjawiska z zakresu metodologii badań traduktologicznych K_W01, K_W02, K_W05

02. potrafi odróżniać teksty literackie i użytkowe K_W01, K_W02, K_W06

03. umie zdefiniować i rozpoznać podstawową terminologię specjalistyczną z dziedzin, których dotyczą analizowane teksty K_W01, K_W02, K_K01

04. potrafi zdiagnozować i pokonać problemy związane z różnicami w systemach i kulturach języka oryginału i przekładu K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_U01, K_U03, K_U06

05. potrafi przedstawić etapy przekładu na różnych poziomach ekwiwalencji i popełniane przy tym błędy K_W01, K_W02, K_W04

06. potrafi rozróżnić typy przekładu oraz zastosować odpowiednie techniki tłumaczenia K_W02, K_W04

07. umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu metodologii badań przekładoznawczych i poszerzać umiejętności badawcze zmierzające do praktycznego wykorzystania w związku z własną karierą zawodową K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K03

08. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i pracować w grupie K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody: dyskusja dydaktyczna, objaśnianie lub wyjaśnianie, wykład konwersatoryjny, warsztaty grupowe,

Zaliczenie w ocenie po I semestrze na podstawie uczestnictwa w zajęcia, aktywności i samodzielnej pracy zaliczeniowej studenta

Dopuszcza się opuszczenie 2 zajęć w semestrze (z przyczyn zależnych i niezależnych od studenta, np. choroba.

Sposoby weryfikacji:

Ocena aktywności studentów; wypowiedzi ustne; ocena według kryteriów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Karzarnowicz
Prowadzący grup: Jarosław Karzarnowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Karzarnowicz, Marek Ławreszuk
Prowadzący grup: Jarosław Karzarnowicz, Marek Ławreszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)