Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1PNR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 19.00 LUB 23.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RS1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RA1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RS1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RA1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RS1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RA1-3PNR

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RA1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RS1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RA1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RS1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RA1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RS1-3PNR

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać opanowany i zaliczony materiał z I, II i III roku studiów licencjackich na kierunku: filologia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych na podstawie tematyki związanej z geografią, przyrodą i kulturą rosyjską (do wieku XX), wynikająca z realizowanego programu nauczania. Celem zajęć jest także powtórzenie i systematyzowane zdobytej już wiedzy z zakresu gramatyki i ortografii rosyjskiej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć jest powiązana z szeroko rozumianą kulturą rosyjską. Wsród omawianych zagadnień znajdują się:

- Mentalność Rosjan jako narodu. Stereotypy - Polacy i Rosjanie. Współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Mentalność przedstawicieli innych narodów. Inne niż narodowy stereotypy rosyjskie (np. bania). Rosyjskie święta narodowe.

- Geografia i przyroda Rosji - ukształtowanie terenu, klimat, zbiorniki wodne, roślinność, świat zwierzęcy. Kolej Transsyberyjska, turystyka i wyprawy po Rosji. Turystyka ekstremalna.

- Kultura rosyjska i jej rozwój (X w. – pierwsza połowa XVIII w.): cechy charakterystyczne kultury staroruskiej, architektura drewniana (chata, spichlerz, kaplica), miasto średniowieczne (Kijów, Nowogród, Włodzimierz, Moskwa), klasztor, ikony (cechy charakterystyczne, tworzenie ikon, twórczość F. Greka, A. Rublowa, S. Uszakowa), malarstwo naścienne (freski, mozaiki).

- Moskwa - stolica Federacji Rosyjskiej (historia, rozwój, atrakcje).

- Trasa turystyczna "Złoty pierścień Rosji".

- Sankt-Petersburg (historia, rozwój, atrakcje) i rezydencje podmiejskie.

- Rosyjska kultura nowożytna i jej rozwój (pierwsza połowa XVIII w. - XIX w.): cechy charakterystyczne, rozwój architektury i ubranistyki , miasto nowożytne, malarstwo (malarstwo portretowe, pejzaże, malarstwo historyczne, malarstwo rodzajowe), muzyka ludowa, muzyka klasyczna, teatr.

Gramatyka i ortografia: powtórzenie zasad gramatycznych, opanowanych przez studentów na studiach pierwszego stopnia.

Powyższy zakres tematów dotyczy 2 semestrów.

Przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Przedmiot obowiązkowy, realizowany na I roku studiów stacjonarnych II stopnia na 1 i 2 semestrze, obejmuje 180 h (2*90h), ma formę ćwiczeń.

Punkty ECTS: 23 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności:

Udział w ćwiczeniach 180h (7,2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 60h (2,4 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych 45h (1,8 ECTS)

Przygotowanie pisemnych prac domowych (wypracowanie, esej itp.) 25h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach 115h (4,6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 45+5=50h (2 ECTS)

Razem: 475h (co odpowiada 23 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 180+115+5=300h (12 ECTS)

o charakterze praktycznym 180+60+45+25+115+50=475h (23 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- I. Januszkiewicz, Architektura. Materiały do ćwiczeń leksykalnych dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1981.

- А. Л. Бердичевский, Н. Н. Соловьёва, Русский язык сферы общения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002.

- В. П. Берков, А. В. Беркова, О. В. Беркова, Как мы живём. Пособие по страноведению для изучающих русский язык, СПб 2003.

- Ю. А. Вьюнов, Русские: штрихи к портрету, Москва 1998.

- Л. Г. Емоханова. Мировая художественная культура. Художественная культура России: архитектура, наука, Москва 2000.

- И. С. Костина и соавторы, Перспектива. Русский язык. Продвинутый этап, ч. 2.

- Ю. С. Рябцев, С. И. Козленко, История русской культуры Х-ХVII вв., Москва 2003.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1 и 2, Москва 1999.

- А.Л. Бердичевский, Н.Н. Соловьёва. Русский язык сферы общения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев. Москва 2002.

- G. Ziętala, Międzykulturowa komunikacja ustna w polsko-rosyjskiej firmie. Межкультурная устная коммуникация в польско-российской фирме, Rzeszów 2006.

- M. Karolczuk, M. Michaluk, R. Szymula, Мы в межкультурном деловом общении, Białystok 2012. (wybrane fragmenty)

- Учебники по русскому языку с упражнениями следующих авторов: Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. Бройде А. Г. Богданова и др.

Literatura uzupełniająca:

- L. Bazylow, Historia Rosji, Tom l i II, Warszawa 1985.

- L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

- Z. Burniewicz, L. Górska, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Kultura - Sztuka – Tradycje, Gdańsk 1996.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2001.

- О. Е. Белянко, Л. Б. Трушина, Русские с первого взгляда, Москва 2001.

- Т. Е. Сартаева, Е. Г. Лукашевия, Русский язык в схемах, Минск 1999.

- N. Bondar, S. Chwatow, Бизнес-контакт, Warszawa 2002.

- Л.С. Пухаева, Л.Н. Ольхова. Русский язык в мире экономики. Санкт-Петербург – Москва 2002. (wersja elektroniczna)

- artykuły prasowe, materiały wybrane w oparciu o sieć Intemet.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2,

KP7_WG9, KP7_WG11,

KP7_WK1

KP7_UW1, KP7_UW2,

KP7_UW5, KP7_UW6,

KP7_UK1, KP7_UK2,

KP7_UK4, KP7_UK5,

KP7_UO1

KP7_KK1, KP7_KK2,

KP7_KO3, KP7_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu i kryteria:

- zaliczenie na ocenę po obu semestrach: ocena wystawiana jest w oparciu o oceny z prac pisemnych (wypracowania, testy, dyktanda) i z wypowiedzi ustnych, z uwzględnieniem systematycznego udziału w zajęciach i aktywności podczas zajęć.

- egzamin w semestrze letnim, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Ocena z egzaminu wystawiana jest w oparciu o oceny uzyskane z części pisemnej (dyktando, test gramatyczny, wypracowanie) i części ustnej.

Dyktando – sprawdzenie znajomości zasad pisowni i interpunkcji rosyjskiej; test gramatyczny – sprawdzenie znajomości zasad gramatyki rosyjskiej (ćwiczenia gramatyczne) i opanowania słownictwa związanego z tematyką zajęć (tłumaczenie zdań); praca stylistyczna – ocena wystawiana w oparciu o ocenę zawartości merytorycznej wypowiedzi (wiedza na temat danego zagadnienia), konstrukcji wypowiedzi (logiczna struktura wypowiedzi, argumentacja), zakresu i poziomu użytego słownictwa (bogactwo słownictwa, nasycenie leksyką specjalistyczną), poprawności gramatycznej i syntaktycznej; egzamin ustny - ocena wystawiana w oparciu o ocenę zawartości merytorycznej wypowiedzi (wiedza na temat danego zagadnienia), konstrukcji wypowiedzi (logiczna struktura wypowiedzi, argumentacja), zakresu i poziomu użytego słownictwa (bogactwo słownictwa, nasycenie leksyką specjalistyczną), poprawności gramatycznej i syntaktycznej, poprawności wymowy, poprawności akcentuacyjnej i intonacyjnej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryna Michaluk, Anna Sakowicz, Ludmiła Siegień, Robert Szymula
Prowadzący grup: Maryna Michaluk, Anna Sakowicz, Ludmiła Siegień, Robert Szymula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RA1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RS1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RA1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RS1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RA1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RS1-3PNR

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RA1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RS1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RA1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RS1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RA1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RS1-3PNR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych na podstawie tematyki związanej z geografią, przyrodą i kulturą rosyjską (do wieku XX), wynikająca z realizowanego programu nauczania. Celem zajęć jest także powtórzenie i systematyzowane zdobytej już wiedzy z zakresu gramatyki i ortografii rosyjskiej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć jest powiązana z szeroko rozumianą kulturą rosyjską. Wśród omawianych zagadnień znajdują się:

- Mentalność Rosjan jako narodu. Stereotypy - Polacy i Rosjanie. Współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Mentalność przedstawicieli innych narodów. Inne niż narodowy stereotypy rosyjskie (np. bania). Rosyjskie święta narodowe.

- Geografia i przyroda Rosji - ukształtowanie terenu, klimat, zbiorniki wodne, roślinność, świat zwierzęcy. Kolej Transsyberyjska, turystyka i wyprawy po Rosji. Turystyka ekstremalna.

- Kultura rosyjska i jej rozwój (X w. – pierwsza połowa XVIII w.): cechy charakterystyczne kultury staroruskiej, architektura drewniana (chata, spichlerz, kaplica), miasto średniowieczne (Kijów, Nowogród, Włodzimierz, Moskwa), klasztor, ikony (cechy charakterystyczne, tworzenie ikon, twórczość F. Greka, A. Rublowa, S. Uszakowa), malarstwo naścienne (freski, mozaiki).

- Moskwa - stolica Federacji Rosyjskiej (historia, rozwój, atrakcje).

- Trasa turystyczna "Złoty pierścień Rosji".

- Sankt-Petersburg (historia, rozwój, atrakcje) i rezydencje podmiejskie.

- Rosyjska kultura nowożytna i jej rozwój (pierwsza połowa XVIII w. - XIX w.): cechy charakterystyczne, rozwój architektury i ubranistyki , miasto nowożytne, malarstwo (malarstwo portretowe, pejzaże, malarstwo historyczne, malarstwo rodzajowe), muzyka ludowa, muzyka klasyczna, teatr.

Gramatyka i ortografia: powtórzenie zasad gramatycznych, opanowanych przez studentów na studiach pierwszego stopnia.

Powyższy zakres tematów dotyczy 2 semestrów.

Rok studiów /semestr: I rok studiów stacjonarnych II stopnia, semestr 1 i 2, 180 godz., ćwiczenia

ECTS 19 pkt.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- I. Januszkiewicz, Architektura. Materiały do ćwiczeń leksykalnych dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1981.

- А. Л. Бердичевский, Н. Н. Соловьёва, Русский язык сферы общения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002.

- В. П. Берков, А. В. Беркова, О. В. Беркова, Как мы живём. Пособие по страноведению для изучающих русский язык, СПб 2003.

- Ю. А. Вьюнов, Русские: штрихи к портрету, Москва 1998.

- Л. Г. Емоханова. Мировая художественная культура. Художественная культура России: архитектура, наука, Москва 2000.

- И. С. Костина и соавторы, Перспектива. Русский язык. Продвинутый этап, ч. 2.

- Ю. С. Рябцев, С. И. Козленко, История русской культуры Х-ХVII вв., Москва 2003.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1 и 2, Москва 1999.

- Учебники по русскому языку с упражнениями следующих авторов: Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. Бройде А. Г. Богданова и др.

Literatura uzupełniająca:

- L. Bazylow, Historia Rosji, Tom l i II, Warszawa 1985.

- L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

- Z. Burniewicz, L. Górska, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Kultura - Sztuka – Tradycje, Gdańsk 1996.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2001.

- О. Е. Белянко, Л. Б. Трушина, Русские с первого взгляда, Москва 2001.

- Р. Д. Льюис, Деловые культуры в международном бизнесе, Москва 1999.

- Т. Е. Сартаева, Е. Г. Лукашевия, Русский язык в схемах, Минск 1999.

- słowniki o tematyce ekonomicznej, np. L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, S. Stawarz, Polsko-rosyjski słownik handlowy, Warszawa-Kraków 1995; L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, Rosyjsko-polski słownik handlowy, Warszawa-Kraków 1996.

- artykuły prasowe, materiały wybrane w oparciu o sieć Intemet.

Uwagi:

- Student może mieć 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Pozostałe zajęcia muszą zostać zaliczone na konsultacjach (w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia). Jeśli student opuści ponad 30% zajęć w semestrze nie otrzyma zaliczenia tego semestru. W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, musi ono zostać dostarczone najpóźniej na drugich zajęciach po powrocie na uczelnię (może być przesłane w formie skanu na adres prowadzącego za pośrednictwem USOSmail).

- Kontakt grupy z prowadzącym zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOSmail lub podanego na początku zajęć maila grupowego.

- Konsultacje trwają 45 min. w formie stacjonarnej

- Materiały do zajęć są przekazywane studentom drogą elektroniczną - za pośrednictwem USOSmail, poczty grupowej, a w przypadku zajęć zdalnych za pośrednictwem wybranego komunikatora (o wybranej formie prowadzący informuje grupę na pierwszych zajęciach).

- na zajęciach student powinien korzystać z materiałów dydaktycznych w formie papierowej, nie jest dopuszczalne wykorzystanie na zajęciach telefonu komórkowego do korzystania z przesłanych materiałów.

- każdy student musi posiadać własne materiały dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk, Maryna Michaluk, Anna Sakowicz, Robert Szymula
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk, Maryna Michaluk, Anna Sakowicz, Robert Szymula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RA1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RS1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RA1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RS1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RA1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RS1-3PNR

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RA1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RK1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RP1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 0400-RS1-1PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RA1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.2 0400-RS1-2PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RA1-3PNR
Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz.3 0400-RS1-3PNR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych na podstawie tematyki związanej z geografią, przyrodą i kulturą rosyjską (do wieku XX), wynikająca z realizowanego programu nauczania. Celem zajęć jest także powtórzenie i systematyzowane zdobytej już wiedzy z zakresu gramatyki i ortografii rosyjskiej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć jest powiązana z szeroko rozumianą kulturą rosyjską. Wsród omawianych zagadnień znajdują się:

- Mentalność Rosjan jako narodu. Stereotypy - Polacy i Rosjanie. Współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Mentalność przedstawicieli innych narodów. Inne niż narodowy stereotypy rosyjskie (np. bania). Rosyjskie święta narodowe.

- Geografia i przyroda Rosji - ukształtowanie terenu, klimat, zbiorniki wodne, roślinność, świat zwierzęcy. Kolej Transsyberyjska, turystyka i wyprawy po Rosji. Turystyka ekstremalna.

- Kultura rosyjska i jej rozwój (X w. – pierwsza połowa XVIII w.): cechy charakterystyczne kultury staroruskiej, architektura drewniana (chata, spichlerz, kaplica), miasto średniowieczne (Kijów, Nowogród, Włodzimierz, Moskwa), klasztor, ikony (cechy charakterystyczne, tworzenie ikon, twórczość F. Greka, A. Rublowa, S. Uszakowa), malarstwo naścienne (freski, mozaiki).

- Moskwa - stolica Federacji Rosyjskiej (historia, rozwój, atrakcje).

- Trasa turystyczna "Złoty pierścień Rosji".

- Sankt-Petersburg (historia, rozwój, atrakcje) i rezydencje podmiejskie.

- Rosyjska kultura nowożytna i jej rozwój (pierwsza połowa XVIII w. - XIX w.): cechy charakterystyczne, rozwój architektury i ubranistyki , miasto nowożytne, malarstwo (malarstwo portretowe, pejzaże, malarstwo historyczne, malarstwo rodzajowe), muzyka ludowa, muzyka klasyczna, teatr.

Gramatyka i ortografia: powtórzenie zasad gramatycznych, opanowanych przez studentów na studiach pierwszego stopnia.

Przedmiot realizowany na studiach stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Przedmiot obowiązkowy, realizowany na I roku studiów stacjonarnych II stopnia na 1 i 2 semestrze, obejmuje 180 h (2*90h), ma formę ćwiczeń.

Punkty ECTS: 23 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności:

Udział w ćwiczeniach 180h (7,2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 60h (2,4 ECTS)

Przygotowanie do testów kontrolnych 45h (1,8 ECTS)

Przygotowanie pisemnych prac domowych (wypracowanie, esej itp.) 25h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach 115h (4,6 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 45+5=50h (2 ECTS)

Razem: 475h (co odpowiada 23 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 180+115+5=300h (12 ECTS)

o charakterze praktycznym 180+60+45+25+115+50=475h (23 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- I. Januszkiewicz, Architektura. Materiały do ćwiczeń leksykalnych dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1981.

- А. Л. Бердичевский, Н. Н. Соловьёва, Русский язык сферы общения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002.

- В. П. Берков, А. В. Беркова, О. В. Беркова, Как мы живём. Пособие по страноведению для изучающих русский язык, СПб 2003.

- Ю. А. Вьюнов, Русские: штрихи к портрету, Москва 1998.

- Л. Г. Емоханова. Мировая художественная культура. Художественная культура России: архитектура, наука, Москва 2000.

- И. С. Костина и соавторы, Перспектива. Русский язык. Продвинутый этап, ч. 2.

- Ю. С. Рябцев, С. И. Козленко, История русской культуры Х-ХVII вв., Москва 2003.

- Н. Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1 и 2, Москва 1999.

- Учебники по русскому языку с упражнениями следующих авторов: Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. Бройде А. Г. Богданова и др.

Literatura uzupełniająca:

- L. Bazylow, Historia Rosji, Tom l i II, Warszawa 1985.

- L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

- Z. Burniewicz, L. Górska, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Kultura - Sztuka – Tradycje, Gdańsk 1996.

- J. Dobrowolski, Туры по России, Warszawa 2001.

- О. Е. Белянко, Л. Б. Трушина, Русские с первого взгляда, Москва 2001.

- Р. Д. Льюис, Деловые культуры в международном бизнесе, Москва 1999.

- Т. Е. Сартаева, Е. Г. Лукашевия, Русский язык в схемах, Минск 1999.

- słowniki o tematyce ekonomicznej, np. L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, S. Stawarz, Polsko-rosyjski słownik handlowy, Warszawa-Kraków 1995; L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, Rosyjsko-polski słownik handlowy, Warszawa-Kraków 1996.

- artykuły prasowe, materiały wybrane w oparciu o sieć Intemet.

Uwagi:

- Student może mieć 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Pozostałe zajęcia muszą zostać zaliczone na konsultacjach (w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia). Jeśli student opuści ponad 30% zajęć w semestrze nie otrzyma zaliczenia tego semestru.

- W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, musi ono zostać dostarczone najpóźniej na drugich zajęciach po powrocie na uczelnię (może być przesłane w formie skanu na adres prowadzącego za pośrednictwem USOSmail).

- Kontakt grupy z prowadzącym zajęcia odbywa się za pośrednictwem USOSmail lub podanego na początku zajęć maila grupowego.

- Konsultacje trwają 45 min. w formie stacjonarnej

- Materiały do zajęć są przekazywane studentom drogą elektroniczną - za pośrednictwem USOSmail, poczty grupowej, a w przypadku zajęć zdalnych za pośrednictwem wybranego komunikatora (o wybranej formie prowadzący informuje grupę na pierwszych zajęciach).

- na zajęciach student powinien korzystać z materiałów dydaktycznych w formie papierowej, nie jest dopuszczalne wykorzystanie na zajęciach telefonu komórkowego do korzystania z przesłanych materiałów.

- każdy student musi posiadać własne materiały dydaktyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)