Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-2PRA
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 2 stopień 2 rok sem.zimowy - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Do głównych zadań praktyk zawodowych należy:

a. poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozwijanie umiejętności praktycznego jej

wykorzystywania;

b. poznanie struktury organizacyjnej i mechanizmów funkcjonowania instytucji;

c. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności

organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów itp.;

d. przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;

e. stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.


Skrócony opis:

Praktyki zawodowe mogą być realizowane w przedsiębiorstwach i spółkach (np. w sektorze turystyczno-hotelarskim, agencjach celnych,

biurach tłumaczeń, agencjach reklamowych i promocyjnych), ośrodkach kultury, placówkach dyplomatycznych, mediach ogólnopolskich i

regionalnych (rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, redakcje czasopism), instytucjach naukowo-badawczych, urzędach administracji

państwowej i samorządowej i innych jednostkach, w których istnieje możliwość zrealizowania założeń programowych praktyk.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w okresie wakacji letnich po pierwszym roku studiów. Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z

obowiązującymi efektami uczenia się dla kierunku i trwają 2 tygodnie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne.

Rok studiów/semestr: II rok, semestr I.

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim w stopniu umożliwiającym podejmowanie czynności zawodowych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 50 h.

Metody dydaktyczne: praktyczne przygotowanie zawodowe, konsultacje.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Wymiar: 50h - w ramach tych godzin uwzględnia się czas na zorganizowanie praktyk, czas odbywania praktyk, bieżące przygotowanie do

nich, omawianie ich przebiegu w trakcie trwania praktyk i po ich odbyciu, opracowywanie dokumentacji bieżącej i rozliczającej praktyki, konsultacje z

opiekunem praktyk z ramienia organizatora praktyk i opiekunem z ramienia UwB, rozliczenie praktyk.

Literatura:

Wybrane pozycje literatury z zakresu już zaliczonych przedmiotów w zależności od specyfiki pracy oraz jej organizacji.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- złożone prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją (KA7_WK2),

- zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (KA7_WK3).

Absolwent potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) (KA7_UW5),

- kierować pracą zespołu(KA7_UO1),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (KA7_UU1).

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny odbieranych treści (KA7_KK1),

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu(KA7_KR1),

- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska

społecznego (KA7_KO1),

- inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (KA7_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w ocenie.

Obserwacja własna opiekuna wyznaczonego z ramienia

instytucji organizującej praktyki.

Weryfikacja efektów kształcenia:

-wypełniony dziennik praktyk i opinia pisemna pracodawcy

-sprawozdanie studenta z odbytej praktyki

Podstawę do zaliczenia praktyk stanowi złożenie przez studenta Karty praktyk zawodowych opisującej ich przebieg i osiągnięcia w pracy. Powinna ona zawierać opis zadań przydzielanych praktykantowi i być potwierdzona przez bezpośredniego przełożonego nadzorującego praktyki ze strony organizatora. Opiekun praktyk zawodowych z ramienia jednostki Wydziału na podstawie oceny dokumentacji praktyk określa, czy osiągnięto zamierzone cele praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Katarzyna Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyki zawodowe mogą być realizowane w przedsiębiorstwach i spółkach (np. w sektorze turystyczno-hotelarskim, agencjach celnych,

biurach tłumaczeń, agencjach reklamowych i promocyjnych), ośrodkach kultury, placówkach dyplomatycznych, mediach ogólnopolskich i

regionalnych (rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, redakcje czasopism), instytucjach naukowo-badawczych, urzędach administracji

państwowej i samorządowej i innych jednostkach, w których istnieje możliwość zrealizowania założeń programowych praktyk.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w okresie wakacji letnich po pierwszym roku studiów. Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z

obowiązującymi efektami uczenia się dla kierunku i trwają 2 tygodnie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne.

Rok studiów/semestr: II rok, semestr I.

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim w stopniu umożliwiającym podejmowanie czynności zawodowych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 50 h.

Metody dydaktyczne: praktyczne przygotowanie zawodowe, konsultacje.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Wymiar: 50h - w ramach tych godzin uwzględnia się czas na zorganizowanie praktyk, czas odbywania praktyk, bieżące przygotowanie do

nich, omawianie ich przebiegu w trakcie trwania praktyk i po ich odbyciu, opracowywanie dokumentacji bieżącej i rozliczającej praktyki, konsultacje z

opiekunem praktyk z ramienia organizatora praktyk i opiekunem z ramienia UwB, rozliczenie praktyk.

Literatura:

Wybrane pozycje literatury z zakresu już zaliczonych przedmiotów w zależności od specyfiki pracy oraz jej organizacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Anna Sakowicz
Prowadzący grup: Anna Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)