Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-2SEM2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 2 stopień 2 rok sem.letni - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 2 stopień 2 rok sem.zimowy - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 24.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiadanie wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych w zakresie wybranej specjalności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- uporządkowanie i pogłębienie wiedzy obejmującej terminologię, teorię i metodologię z zakresu wybranej dziedziny językoznawstwa;

- teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do samodzielnej pracy nad rozprawą naukową z wybranej dziedziny językoznawstwa;

- opanowanie umiejętności formułowania krytycznej analizy i interpretacji materiału źródłowego na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej;

- przygotowanie do pracy nad syntetyczną rozprawą monograficzną z wybranej dziedziny językoznawstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I, II rok drugiego stopnia, semestr I-IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godz + 60 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, ćwiczenia

Punkty ECTS: 30 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w seminariach: 60 x 2 = 120

Uczestnictwo w konsultacjach: 240 godz.

Praca samodzielna: 70 godz.

Przygotowanie rozprawy magisterskiej: 450 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. + 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 120 + 240 + 2 = 362 godz. 12 pkt.

o charakterze praktycznym 30 pkt.

Literatura:

Wskazana literatura zawiera najważniejsze pozycje z tematycznych zakresów seminarium:

Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1979.

Русская грамматика, под ред. Н. Ю. Шведовой, Москва 1980.

Современный русский язык, под ред. Д. Э. Розенталя, Москва 1979.

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, część 2 i 3, Warszawa 1987.

W. Zmarzer, Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego), Warszawa 1992.

Polskie nazwy własne encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Kraków 2005.

Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, red. J. Duma, E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, t. I-II, Warszawa 2002-2003.

E. Rzetelska-Feleszko, W świecie nazw własnych, Warszawa-Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

1. złożone zjawiska i procesy językowe, teorie wyjaśniające zależności między nimi oraz współczesne trendy w językoznawstwie KA7_WG1

2. zaawansowaną terminologię oraz rozbudowany aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa KA7_WG4

3. zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i innych wytworów kultury danego obszaru językowego w obrębie wybranych tradycji i teorii językoznawczych KA7_WG7

4. problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją oraz zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego KA7_WK1 KA7_WK3

Absolwent potrafi:

1. formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, innowacyjnie dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i translatoryki KA7_UW1

2. przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych KA7_UW4

3. dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KA7_UW5

4. właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji KA7_UW 6

5. posługiwać się kierunkowym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KA7_UK5

6. samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie KA7_UU1

Absolwent jest gotów do:

1. krytycznej oceny odbieranych treści KA7_KK1

2. uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KA7_ KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje, warsztaty grupowe, dyskusja, praca w w archiwach i bibliotekach (ekscerpcja materiału źródłowego, kwerendy bibliograficzne itp.).

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe, złożenie pracy magisterskiej po IV semestrze, egzamin magisterski.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilia Citko
Prowadzący grup: Lilia Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bogdanowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bogdanowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.