Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-2SEM3
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 2 stopień 2 rok sem.letni - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 2 stopień 2 rok sem.zimowy - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 24.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

III semestr

1. Doskonalenie techniki pisania pracy magisterskiej.

2. Pogłębianie wiedzy na wybrany temat.

3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka rosyjskiego oraz umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku rosyjskim, prezentowania w formie pisemnej wyników swojej pracy badawczej.

IV semestr

1. Prezentowanie wyników swojej pracy badawczej w formie gotowej pracy magisterskiej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Literaturoznawcze seminarium magisterskie ma przede wszystkim doprowadzić do ugruntowania wiedzy i umiejętności zdobywanych przez studentów na studiach I i II stopnia oraz do przygotowania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej w zakresie podjętej problematyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Poziom kształcenia: II stopień

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_17

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok drugiego stopnia, semestr III-IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury rosyjskiej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godz., 30 godz. w każdym semestrze

Metody dydaktyczne: wykład, referat, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 24 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

udział w ćwiczeniach – 60 h (2,4 ECTS)

udział w konsultacjach – 70 h (2,8 ECTS)

przygotowanie pracy – 470 h (18,8 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 130 godz. (4 ECTS)

o charakterze praktycznym: 30 godz. (1,2 pkt)

Literatura:

Zestaw proponowanej literatury przedmiotu determinowany jest tematyką prowadzonych w danym cyklu dydaktycznym prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu wybranej dziedziny literaturoznawstwa K_W01, K_W02, K_W08.

2. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z wybranej dyscypliny literaturoznawczej oraz dziedzin z nią powiązanych K_W03.

3. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i integrować informacje teoretyczne, wykorzystując różne źródła naukowe oraz budować na ich podstawie krytyczne sądy K_U02.

4. Umie dokonywać syntezy różnych idei i poglądów, dobierać i stosować metody pozwalające na opracowanie własnych wyników badawczych K_U03, K_U04.

5. Umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem cudzych poglądów K_U07, K_U08.

6. Potrafi przygotować syntetyczną pracę monograficzną z wybranej dziedziny literaturoznawstwa K_U11, K_U12.

7. Widzi potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju K_K01.

8. Dostrzega wagę problemów etycznych w życiu społecznym oraz w pracy badawczej zgodnie z zasadami etyki naukowej i zawodowej; ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy K_W07, K_U06.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego. Uczestniczenie w konsultacjach, warsztatach grupowych, dyskusjach; praca w bibliotekach.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie cząstkowe, praca magisterska, egzamin magisterski.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Twaranowicz
Prowadzący grup: Halina Twaranowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonarda Dacewicz
Prowadzący grup: Leonarda Dacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)