Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semantyka i pragmatyka dyskursu w języku rosyjskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-2SPD
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Semantyka i pragmatyka dyskursu w języku rosyjskim
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 2 stopień 2 rok sem.zimowy - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z głównymi pojęciami z zakresu semantyki, pragmatyki językoznawczej i syntaktyki.

Kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy tekstów, odnoszących się do różnych rodzajów dyskursu, z wykorzystaniem wiedzy z danego zakresu.

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Ogólna charakterystyka aspektów badania znaku i systemu znaków: semantyki, pragmatyki i syntaktyki.

2. Zapoznanie studentów z pojęciami: dyskurs, koncept, teksty precedensowe, tekst kreolizowany, strategie i taktyki itp.

3. Analiza różnych rodzajów dyskursu: religijnego, politycznego, medialnego, reklamowego, medycznego i pedagogicznego.

4. Próba analizy kazania (dyskurs religijny), tekstu reklamowego (dyskurs reklamowy), rozmowy z lekarzem (dyskurs medyczny), przemówienia polityka (dyskurs polityczny).Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza cech charakterystycznych rożnych typów dyskursu (dyskursu religijnego, dyskursu politycznego, dyskursu mass media, dyskursu medycznego, dyskursu pedagogicznego).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok II st., 1 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami analizy dyskursu. Do szczegółowych zagadnień, które będą przedmiotem kursu należą między innymi: semantyka, pragmatyka, koncept, teksty precedensowe itp. W trakcie zajęć student zaprezentuje przeprowadzoną samodzielnie analizę kazania jako przykładu dyskursu religijnego, mowy działacza politycznego, przedstawi symulacje przykładów dyskursu pedagogicznego i medycznego. Po ukończeniu zajęć student potrafi przeanalizować dowolnie wybrany tekst w punktu widzenia semantyki.

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Punkty ECTS: 3 pkt (3pkt I sem)

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h,

praca ind. 15x2=30h

konsultacje- 15h

Literatura:

1. Дискурс, Прагматика, Семантика, Синтактика.

Лингвистический энциклопедический словарь, под ред. В.Н. Ярцева, Москва, 1990.

Чернобров А.А., 2012, Типы и жанры дискурса в лингвистике и философии языка, Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, т. 10, вып. 2, Новосибирск, c. 87-92.

https://cyberleninka.ru/article/v/tipy-i-zhanry-diskursa-v-lingvistike-i-filosofii-yazyka

2. Понятие о прецедентном феномене.

Большой словарь иностранных слов (сост. А. Ю. Москвин), Москва, 2003.

Караулов Ю. Н., 1986, Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности, [в:] Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы, Москва, c. 98–107.

Силантьева В.Н., 2010, Происхождение прецедентных текстов, Вестник АГТУ, № 2 (50), c. 106-110.

https://cyberleninka.ru/article/v/proishozhdenie-pretsedentnyh-tekstov

3. Понятие о концепте.

Маслова В.А., 2004, Когнитивная лингвистика, Минск, c. 26-56.

Степанов Ю.С., 2001, Константы: словарь русской культуры, Москва.

Антология концептов, в 2-х т., (под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина), Волгоград, 2005 - 2006.

4. Религиозный дискурс.

Бобырева Е.В., 2007, Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики, Москва.

Бобырева Е.В., 2008, Религиозный дискурс: ценности и жанры, „Знание, понимание, умение”, № 1 с. 162-167.

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008_1/Bobyreva.pdf

5. Политический дискурс

Michaluk М., 2016, Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiego, Białystok.

Szymula R., 2018, Прагматические аспекты современного газетного политического дискурса (на материале русского языка), Białystok.

Ворошилова М.Б., 2013, Политический креолизованный текст: ключи к прочтению, Екатеринбург.

6. Дискурс СМИ.

Гловинская М.Я., Галанова Е.И. и др.. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX— XXI веков, Москва, 2008.

7. Рекламный дискурс.

Булатова Э.В., 2012, Стилистика текстов рекламного дискурса, Екатеринбург.

Рекламный дискурс и рекламный текст (науч. ред. Т.Н. Колокольцева), Москва, 2016.

Прохорова С.Н., Рекламный дискурс, Ярославль 2013.

8. Медицинский дискурс.

Герасимова А.В., Языковая специфика дискурса врачей-специалистов, [в] Язык. Текст. Дискурс, 2018, № 16, c. 217-222.

Барсукова М.И., 2007, Медицинский дискурс: стратегии и тактики речевого поведения врача, дис. канд. филол. наук, Волгоград.

9. Педагогический дискурс.

Габидуллина А.Р., 2009, Учебно-педагогический дискурс: категориальная структура и жанровое своеобразие. Дисс. на соиск. уч. степ. док. фил. наук, Донецк.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- potrafi przygotować wystąpienie ustne (prezentację) w języku rosyjskim z wykorzystaniem wiedzy, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA7_UW5);

- potrafi używać zawansowaną terminologię przy analizie (КА7_WG4);

- jest świadomy kompleksowej natury języka rosyjskiego oraz jego złożoności i zmienności znaczeń (KA7_WG2);

- potrafi przeanalizować dowolnie wybrany tekst w punktu widzenia semantyki ( КА7_WG1);

- potrafi kierować pracą zespołu przy wykonywaniu prac w grupach (KA7_UO1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie przedłożonych prac domowych, aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach, przygotowania i przedstawienia prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Anchimiuk
Prowadzący grup: Olga Anchimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza cech charakterystycznych rożnych typów dyskursu (dyskursu religijnego, dyskursu politycznego, dyskursu mass media, dyskursu medycznego, dyskursu pedagogicznego).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok II st., 1 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami analizy dyskursu. Do szczegółowych zagadnień, które będą przedmiotem kursu należą między innymi: semantyka, pragmatyka, koncept, teksty precedensowe itp. W trakcie zajęć student zaprezentuje przeprowadzoną samodzielnie analizę kazania jako przykładu dyskursu religijnego, mowy działacza politycznego, przedstawi symulacje przykładów dyskursu pedagogicznego i medycznego. Po ukończeniu zajęć student potrafi przeanalizować dowolnie wybrany tekst w punktu widzenia semantyki.

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Punkty ECTS: 3 pkt (3pkt I sem)

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h,

praca ind. 15x1=15h

konsultacje- 2h

Literatura:

1. Дискурс, Прагматика, Семантика, Синтактика.

Лингвистический энциклопедический словарь, под ред. В.Н. Ярцева, Москва, 1990.

Чернобров А.А., 2012, Типы и жанры дискурса в лингвистике и философии языка, Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, т. 10, вып. 2, Новосибирск, c. 87-92.

https://cyberleninka.ru/article/v/tipy-i-zhanry-diskursa-v-lingvistike-i-filosofii-yazyka

2. Понятие о прецедентном феномене.

Большой словарь иностранных слов (сост. А. Ю. Москвин), Москва, 2003.

Караулов Ю. Н., 1986, Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности, [в:] Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы, Москва, c. 98–107.

Силантьева В.Н., 2010, Происхождение прецедентных текстов, Вестник АГТУ, № 2 (50), c. 106-110.

https://cyberleninka.ru/article/v/proishozhdenie-pretsedentnyh-tekstov

3. Понятие о концепте.

Маслова В.А., 2004, Когнитивная лингвистика, Минск, c. 26-56.

Степанов Ю.С., 2001, Константы: словарь русской культуры, Москва.

Антология концептов, в 2-х т., (под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина), Волгоград, 2005 - 2006.

4. Религиозный дискурс.

Бобырева Е.В., 2007, Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики, Москва.

Бобырева Е.В., 2008, Религиозный дискурс: ценности и жанры, „Знание, понимание, умение”, № 1 с. 162-167.

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008_1/Bobyreva.pdf

5. Политический дискурс

Michaluk М., 2016, Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiego, Białystok.

Szymula R., 2018, Прагматические аспекты современного газетного политического дискурса (на материале русского языка), Białystok.

Ворошилова М.Б., 2013, Политический креолизованный текст: ключи к прочтению, Екатеринбург.

6. Дискурс СМИ.

Гловинская М.Я., Галанова Е.И. и др.. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX— XXI веков, Москва, 2008.

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/sovremennyiy-russkiy-yazyik-aktivnyie.html

7. Рекламный дискурс.

Булатова Э.В., 2012, Стилистика текстов рекламного дискурса, Екатеринбург.

Рекламный дискурс и рекламный текст (науч. ред. Т.Н. Колокольцева), Москва, 2016.

8. Медицинский дискурс.

Герасимова А.В., Языковая специфика дискурса врачей-специалистов, [в] Язык. Текст. Дискурс, 2018, № 16, c. 217-222.

Барсукова М.И., 2007, Медицинский дискурс: стратегии и тактики речевого поведения врача, дис. канд. филол. наук, Волгоград.

9. Педагогический дискурс.

Габидуллина А.Р., 2009, Учебно-педагогический дискурс: категориальная структура и жанровое своеобразие. Дисс. на соиск. уч. степ. док. фил. наук, Донецк.

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/uchebno-pedagogicheskiy-diskurs-kategorialnaya.html

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Anchimiuk
Prowadzący grup: Olga Anchimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza cech charakterystycznych rożnych typów dyskursu (dyskursu religijnego, dyskursu politycznego, dyskursu mass media, dyskursu medycznego, dyskursu pedagogicznego).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok II st., 1 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami analizy dyskursu. Do szczegółowych zagadnień, które będą przedmiotem kursu należą między innymi: semantyka, pragmatyka, koncept, teksty precedensowe itp. W trakcie zajęć student zaprezentuje przeprowadzoną samodzielnie analizę kazania jako przykładu dyskursu religijnego, mowy działacza politycznego, przedstawi symulacje przykładów dyskursu pedagogicznego i medycznego. Po ukończeniu zajęć student potrafi przeanalizować dowolnie wybrany tekst w punktu widzenia semantyki.

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Punkty ECTS: 3 pkt (3pkt I sem)

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h,

praca ind. 15x1=15h

konsultacje- 2h

Literatura:

1. Дискурс, Прагматика, Семантика, Синтактика.

Лингвистический энциклопедический словарь, под ред. В.Н. Ярцева, Москва, 1990.

Чернобров А.А., 2012, Типы и жанры дискурса в лингвистике и философии языка, Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, т. 10, вып. 2, Новосибирск, c. 87-92.

https://cyberleninka.ru/article/v/tipy-i-zhanry-diskursa-v-lingvistike-i-filosofii-yazyka

2. Понятие о прецедентном феномене.

Большой словарь иностранных слов (сост. А. Ю. Москвин), Москва, 2003.

Караулов Ю. Н., 1986, Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности, [в:] Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы, Москва, c. 98–107.

Силантьева В.Н., 2010, Происхождение прецедентных текстов, Вестник АГТУ, № 2 (50), c. 106-110.

https://cyberleninka.ru/article/v/proishozhdenie-pretsedentnyh-tekstov

3. Понятие о концепте.

Маслова В.А., 2004, Когнитивная лингвистика, Минск, c. 26-56.

Степанов Ю.С., 2001, Константы: словарь русской культуры, Москва.

Антология концептов, в 2-х т., (под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина), Волгоград, 2005 - 2006.

4. Религиозный дискурс.

Бобырева Е.В., 2007, Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики, Москва.

Бобырева Е.В., 2008, Религиозный дискурс: ценности и жанры, „Знание, понимание, умение”, № 1 с. 162-167.

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008_1/Bobyreva.pdf

5. Политический дискурс

Michaluk М., 2016, Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiego, Białystok.

Szymula R., 2018, Прагматические аспекты современного газетного политического дискурса (на материале русского языка), Białystok.

Ворошилова М.Б., 2013, Политический креолизованный текст: ключи к прочтению, Екатеринбург.

6. Дискурс СМИ.

Гловинская М.Я., Галанова Е.И. и др.. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX— XXI веков, Москва, 2008.

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/sovremennyiy-russkiy-yazyik-aktivnyie.html

7. Рекламный дискурс.

Булатова Э.В., 2012, Стилистика текстов рекламного дискурса, Екатеринбург.

Рекламный дискурс и рекламный текст (науч. ред. Т.Н. Колокольцева), Москва, 2016.

8. Медицинский дискурс.

Герасимова А.В., Языковая специфика дискурса врачей-специалистов, [в] Язык. Текст. Дискурс, 2018, № 16, c. 217-222.

Барсукова М.И., 2007, Медицинский дискурс: стратегии и тактики речевого поведения врача, дис. канд. филол. наук, Волгоград.

9. Педагогический дискурс.

Габидуллина А.Р., 2009, Учебно-педагогический дискурс: категориальная структура и жанровое своеобразие. Дисс. на соиск. уч. степ. док. фил. наук, Донецк.

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/uchebno-pedagogicheskiy-diskurs-kategorialnaya.html

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Anchimiuk, Nataliia Kondratenko
Prowadzący grup: Olga Anchimiuk, Nataliia Kondratenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza cech charakterystycznych rożnych typów dyskursu (dyskursu religijnego, dyskursu politycznego, dyskursu mass media, dyskursu medycznego, dyskursu pedagogicznego).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok II st., 1 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami analizy dyskursu. Do szczegółowych zagadnień, które będą przedmiotem kursu należą między innymi: semantyka, pragmatyka, koncept, teksty precedensowe itp. W trakcie zajęć student zaprezentuje przeprowadzoną samodzielnie analizę kazania jako przykładu dyskursu religijnego, mowy działacza politycznego, przedstawi symulacje przykładów dyskursu pedagogicznego i medycznego. Po ukończeniu zajęć student potrafi przeanalizować dowolnie wybrany tekst w punktu widzenia semantyki.

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Punkty ECTS: 3 pkt (3pkt I sem)

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h,

praca ind. 15x1=15h

konsultacje- 2h

Literatura:

1. Дискурс, Прагматика, Семантика, Синтактика.

Лингвистический энциклопедический словарь, под ред. В.Н. Ярцева, Москва, 1990.

Чернобров А.А., 2012, Типы и жанры дискурса в лингвистике и философии языка, Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, т. 10, вып. 2, Новосибирск, c. 87-92.

https://cyberleninka.ru/article/v/tipy-i-zhanry-diskursa-v-lingvistike-i-filosofii-yazyka

2. Понятие о прецедентном феномене.

Большой словарь иностранных слов (сост. А. Ю. Москвин), Москва, 2003.

Караулов Ю. Н., 1986, Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности, [в:] Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы, Москва, c. 98–107.

Силантьева В.Н., 2010, Происхождение прецедентных текстов, Вестник АГТУ, № 2 (50), c. 106-110.

https://cyberleninka.ru/article/v/proishozhdenie-pretsedentnyh-tekstov

3. Понятие о концепте.

Маслова В.А., 2004, Когнитивная лингвистика, Минск, c. 26-56.

Степанов Ю.С., 2001, Константы: словарь русской культуры, Москва.

Антология концептов, в 2-х т., (под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина), Волгоград, 2005 - 2006.

4. Религиозный дискурс.

Бобырева Е.В., 2007, Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики, Москва.

Бобырева Е.В., 2008, Религиозный дискурс: ценности и жанры, „Знание, понимание, умение”, № 1 с. 162-167.

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008_1/Bobyreva.pdf

5. Политический дискурс

Michaluk М., 2016, Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiego, Białystok.

Szymula R., 2018, Прагматические аспекты современного газетного политического дискурса (на материале русского языка), Białystok.

Ворошилова М.Б., 2013, Политический креолизованный текст: ключи к прочтению, Екатеринбург.

6. Дискурс СМИ.

Гловинская М.Я., Галанова Е.И. и др.. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX— XXI веков, Москва, 2008.

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/sovremennyiy-russkiy-yazyik-aktivnyie.html

7. Рекламный дискурс.

Булатова Э.В., 2012, Стилистика текстов рекламного дискурса, Екатеринбург.

Рекламный дискурс и рекламный текст (науч. ред. Т.Н. Колокольцева), Москва, 2016.

8. Медицинский дискурс.

Герасимова А.В., Языковая специфика дискурса врачей-специалистов, [в] Язык. Текст. Дискурс, 2018, № 16, c. 217-222.

Барсукова М.И., 2007, Медицинский дискурс: стратегии и тактики речевого поведения врача, дис. канд. филол. наук, Волгоград.

9. Педагогический дискурс.

Габидуллина А.Р., 2009, Учебно-педагогический дискурс: категориальная структура и жанровое своеобразие. Дисс. на соиск. уч. степ. док. фил. наук, Донецк.

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/uchebno-pedagogicheskiy-diskurs-kategorialnaya.html

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza cech charakterystycznych rożnych typów dyskursu (dyskursu religijnego, dyskursu politycznego, dyskursu mass media, dyskursu medycznego, dyskursu pedagogicznego).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: II rok II st., 1 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami analizy dyskursu. Do szczegółowych zagadnień, które będą przedmiotem kursu należą między innymi: semantyka, pragmatyka, koncept, teksty precedensowe itp. W trakcie zajęć student zaprezentuje przeprowadzoną samodzielnie analizę kazania jako przykładu dyskursu religijnego, mowy działacza politycznego, przedstawi symulacje przykładów dyskursu pedagogicznego i medycznego. Po ukończeniu zajęć student potrafi przeanalizować dowolnie wybrany tekst w punktu widzenia semantyki.

Metody dydaktyczne: mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta

Punkty ECTS: 3 pkt (3pkt I sem)

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h,

praca ind. 15x1=15h

konsultacje- 2h

Literatura:

1. Дискурс, Прагматика, Семантика, Синтактика.

Лингвистический энциклопедический словарь, под ред. В.Н. Ярцева, Москва, 1990.

Чернобров А.А., 2012, Типы и жанры дискурса в лингвистике и философии языка, Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, т. 10, вып. 2, Новосибирск, c. 87-92.

https://cyberleninka.ru/article/v/tipy-i-zhanry-diskursa-v-lingvistike-i-filosofii-yazyka

2. Понятие о прецедентном феномене.

Большой словарь иностранных слов (сост. А. Ю. Москвин), Москва, 2003.

Караулов Ю. Н., 1986, Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности, [в:] Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы, Москва, c. 98–107.

Силантьева В.Н., 2010, Происхождение прецедентных текстов, Вестник АГТУ, № 2 (50), c. 106-110.

https://cyberleninka.ru/article/v/proishozhdenie-pretsedentnyh-tekstov

3. Понятие о концепте.

Маслова В.А., 2004, Когнитивная лингвистика, Минск, c. 26-56.

Степанов Ю.С., 2001, Константы: словарь русской культуры, Москва.

Антология концептов, в 2-х т., (под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина), Волгоград, 2005 - 2006.

4. Религиозный дискурс.

Бобырева Е.В., 2007, Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики, Москва.

Бобырева Е.В., 2008, Религиозный дискурс: ценности и жанры, „Знание, понимание, умение”, № 1 с. 162-167.

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008_1/Bobyreva.pdf

5. Политический дискурс

Michaluk М., 2016, Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiego, Białystok.

Szymula R., 2018, Прагматические аспекты современного газетного политического дискурса (на материале русского языка), Białystok.

Ворошилова М.Б., 2013, Политический креолизованный текст: ключи к прочтению, Екатеринбург.

6. Дискурс СМИ.

Гловинская М.Я., Галанова Е.И. и др.. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX— XXI веков, Москва, 2008.

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/sovremennyiy-russkiy-yazyik-aktivnyie.html

7. Рекламный дискурс.

Булатова Э.В., 2012, Стилистика текстов рекламного дискурса, Екатеринбург.

Рекламный дискурс и рекламный текст (науч. ред. Т.Н. Колокольцева), Москва, 2016.

8. Медицинский дискурс.

Герасимова А.В., Языковая специфика дискурса врачей-специалистов, [в] Язык. Текст. Дискурс, 2018, № 16, c. 217-222.

Барсукова М.И., 2007, Медицинский дискурс: стратегии и тактики речевого поведения врача, дис. канд. филол. наук, Волгоград.

9. Педагогический дискурс.

Габидуллина А.Р., 2009, Учебно-педагогический дискурс: категориальная структура и жанровое своеобразие. Дисс. на соиск. уч. степ. док. фил. наук, Донецк.

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/uchebno-pedagogicheskiy-diskurs-kategorialnaya.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)