Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-SPL-2SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium przygotowuje do samodzielnego projektowania i prowadzenia postępowania logopedycznego.

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i przygotowania planu terapii wybranego przypadku w oparciu o standardy postępowania logopedycznego oraz zaprezentowania studium przypadku w formie prezentacji multimedialnej. Studenci rozwijają i wykorzystują w praktyce specjalistyczną wiedzę nabytą w czasie studiów; wzbogacają swoje kompetencje dotyczące tworzenia wypowiedzi i prezentowania ich na forum.

Pełny opis:

Profil studiów:

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: językoznawstwo; dziedzina nauk społecznych, dyscypliny naukowe: pedagogika, psychologia; dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: posiadanie wiedzy z zakresu studiowanej specjalności

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 40 godz.

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w seminarium (40 godz.) – 8 ECTS

praca samodzielna (100 godz.)

ŁĄCZNIE: 140 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (40 godz.; 2 ECTS) praca samodzielna (100 godz.).

Literatura:

1. Logopedia: teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.

2. Logopedia: wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2012.

3. Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. .S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2015.

4. Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, red. M. Kurowska, E. Wolańska, Warszawa 2015.

5. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin 2015.

6. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. G. Jastrzębowska, T. Gałkowski, Opole 2003.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu – znaczenie logopedii w systemie nauk; powiązania logopedii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, zwłaszcza z naukami językoznawczymi, pedagogicznymi i naukami o zdrowiu; wybrane fakty i zjawiska, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu wymienionych dyscyplin naukowych – wynikających z programu kształcenia;

- zna w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, metodologię oraz kierunki rozwoju logopedii; normy, procedury i techniki stosowane w różnych obszarach działalności logopedy, w tym z zakresu stosowania prawa w zakresie profilaktyki i terapii logopedycznej

- zna w pogłębionym stopniu terminologię używaną w logopedii, jej źródła i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;

- potrfi wyszukiwać, gromadzić, krytycznie analizować, oceniać, selekcjonować i twórczo użytkować informację zawartą w źródłach drukowanych i elektronicznych, wykorzystując zróżnicowane narzędzia i strategie wyszukiwawcze

- potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki logopedycznej, dokonać rozpoznania logopedycznego, zaprojektować i zrealizować program terapii logopedycznej – z wykorzystaniem różnorodnych metod diagnostycznych i terapeutycznych

wać się podstawowymi programami komputerowymi w realizacji zadań zawodowych;

- potrafi formułować i analizować problemy badawcze z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntezować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z językoznawstwa, pedagogiki, psychologii i medycyny;

- potrafi współtworzyć samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami: pedagogami, psychologami, lekarzami plan terapii logopedycznej i koordynować jego realizację; wyjaśnić opiekunom osób, z którymi pracuje, konieczność zaangażowania się w ćwiczenia i umiejętnie pokierować ich działaniem;

- potrafi samodzielnie dzielnie planować ścieżkę uczenia się i zdobywać wiedzę z zakresu logopedii ogólnej i logopedii specjalistycznych oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii, a także udzielać pomocy w tym zakresie innym specjalistom;

- ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania oceny własnych kompetencji zawodowych i doskonalenia umiejętności profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu logopedii, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, a także zasięgania opinii ekspertów z zakresu logopedii, medycyny, psychologii, pedagogiki, językoznawstwa; umie określić, kiedy skierować pacjenta do odpowiednich specjalistów i czyni to w miarę potrzeby.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie, egzamin.

Kryteria oceny: obecności, aktywności na zajęciach.

Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kuć, Diana Saniewska
Prowadzący grup: Joanna Kuć, Diana Saniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kuć
Prowadzący grup: Joanna Kuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)