Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1HST-22
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kosiński, Tomasz Mojsik, Robert Suski
Prowadzący grup: Rafał Kosiński, Tomasz Mojsik, Robert Suski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład z dziejów Grecji i Rzymu antycznego

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. letni

wykład z historii starożytnej obejmujący dzieje Grecji i Rzymu

Konwersatorium – 60+60 godz. Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta: 250 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 125 godz.

Literatura:

Rzym:

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, praca zbiorowa pod redakcją E. Wipszyckiej, t. I, Warszawa 1979, t. III, Warszawa 1999. Świat Bizancjum, t. 1, Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, praca zbiorowa pod redakcją C. Morrisson, przekład A. Graboń, Kraków 2007. Słownik pisarzy antycznych, pod red. A. Świderkówny, Warszawa 2001. Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, pod red. J. Wolskiego, T. Kotuli, A. Kunisza, Kraków 1994. Historia życia prywatnego, t. I, Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, praca zbiorowa pod red. P. Veyne`a, Wrocław 2005. Religie Bliskiego Wschodu i dawnej Europy. Zarys dziejów, Warszawa 1981. Ewa Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994. P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, przekład I. Kania, Kraków 2006. I. Bieżuńska-Małowist, M. Małowist, Niewolnictwo, Warszawa 1987. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)