Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prehistoria ziem polskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1PZP Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prehistoria ziem polskich
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podczas wykładu uczestnicy poznają podstawowe informacje z zakresu prehistorii ziem polskich – od paleolitu do rozwiniętej fazy okresu wędrówek ludów.

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje podstawowe informacje z zakresu metod i metodologii archeologii, historii badań archeologicznych na ziemiach polskich, archeologii grobów i cmentarzysk, osadnictwa, środowiska oraz bioarcheologii.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ I

Tematy wykładów:

1-2. Archeologia i prehistoria. Podstawowe pojęcia i metody.

3. Pochodzenie Homo sapiens sapiens i początki kultury ludzkiej.

4. Podziały kulturowe i periodyzacja pradziejów ziem dzisiejszej Polski.

5. Starożytnicy i archeolodzy Polski północno-wschodniej.

6. Archeologia grobów i cmentarzysk cz. 1.

7. Archeologia grobów i cmentarzysk cz. 2.

8. Archeologia osadnictwa cz. 1.

9. Archeologia osadnictwa cz. 2

10. Archeologia środowiska cz. 1

11. Archeologia środowiska cz. 2

12. Gospodarka społeczności pradziejowych cz. 1

13. Gospodarka społeczności pradziejowych cz. 2

14. Problem identyfikacji etnicznej społeczności pradziejowych na ziemiach dzisiejszej Polski

15. Archeologia człowieka – antropologia fizyczna społeczności pradziejowych na ziemiach dzisiejszej Polski

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Burek K., Starożytnicy i archeolodzy. Z dziejów badań archeologicznych na Białostocczyźnie, Olsztyn 1977.

Jankuhn H., Wprowadzenie do archeologii osadnictwa. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wznowienia t. 20, Poznań 2004.

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków 1998. (lub późniejsze wydania)

Karczewski M., Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Białystok 2011.

Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teoria, metody, praktyka, Warszawa 2002.

notatki z wykładów

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U20, K_U22, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K10, K_K11

Metody i kryteria oceniania:

Wykład jest zaliczany na podstawie wyniku egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

podczas wykładu uczestnicy poznają podstawowe informacje z zakresu prehistorii ziem polskich – od paleolitu do rozwiniętej fazy okresu wędrówek ludów

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ I

Tematy wykładów:

1-2. Archeologia i prehistoria. Podstawowe pojęcia i metody.

3. Pochodzenie Homo sapiens sapiens i początki kultury ludzkiej.

4. Podziały kulturowe i periodyzacja pradziejów ziem dzisiejszej Polski.

5. Starożytnicy i archeolodzy Polski północno-wschodniej.

6. Archeologia grobów i cmentarzysk cz. 1.

7. Archeologia grobów i cmentarzysk cz. 2.

8. Archeologia osadnictwa cz. 1.

9. Archeologia osadnictwa cz. 2

10. Archeologia środowiska cz. 1

11. Archeologia środowiska cz. 2

12. Gospodarka społeczności pradziejowych cz. 1

13. Gospodarka społeczności pradziejowych cz. 2

14. Problem identyfikacji etnicznej społeczności pradziejowych na ziemiach dzisiejszej Polski

15. Archeologia człowieka – antropologia fizyczna społeczności pradziejowych na ziemiach dzisiejszej Polski

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Burek K., Starożytnicy i archeolodzy. Z dziejów badań archeologicznych na Białostocczyźnie, Olsztyn 1977.

Jankuhn H., Wprowadzenie do archeologii osadnictwa. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wznowienia t. 20, Poznań 2004.

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków 1998.

Karczewski M., Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Białystok 2011.

Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teoria, metody, praktyka, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.