Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo i etyka konfliktów zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2ETY
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo i etyka konfliktów zbrojnych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo i etyka konfliktów zbrojnych 350-HS1-2ETY

Założenia (opisowo):

Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat roli prawa wojny i związanych z nim kwestii etycznych (oraz zmian jakie zaszły w tym zakresie) w międzynarodowych konfliktach zbrojnych.

Skupiono się głównie na etapie rozwoju myśli teoretyczno-prawnej w Europie oraz USA. Szczególną uwagę zwrócono na przełomowe aspekty prawa humanitarnego i jego rozwoju w wiekach od XVI do XIX włącznie. Praca odbywała się na tekstach źródłowych, często nieznanych w powszechnym obiegu historyczno-prawnym w Polsce.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Prześledzenie zmieniającej się roli prawa wojny i związanych z nim kwestii etycznych oraz rozwiązań humanitarnych w międzynarodowych konfliktach zbrojnych od starożytności do XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych zaistniałych w kluczowym okresie od XVI do XIX wieku. Szczególną uwagę poświęcono dwóm ojcom założycielom nowoczesnego prawa wojny, tj. H. Grocjuszowi i E. de Vattelowi oraz pierwszemu kodeksowi praw wojny – Kodeksowi Liebera z 1863 r.

Pełny opis:

Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat roli prawa wojny i związanych z nim kwestii etycznych (oraz zmian jakie zaszły w tym zakresie) w międzynarodowych konfliktach zbrojnych.

Skupiono się głównie na etapie rozwoju myśli teoretyczno-prawnej w Europie oraz USA. Szczególną uwagę zwrócono na przełomowe aspekty prawa humanitarnego i jego rozwoju w wiekach od XVI do XIX włącznie. Praca odbywała się na tekstach źródłowych, często nieznanych w powszechnym obiegu historyczno-prawnym w Polsce.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej i ogólna orientacja w założeniach prawa wojny.

1. Wprowadzenie do zagadnień prawa i etyki konfliktów zbrojnych.

2. Prawo i etyka konfliktów zbrojnych w starożytności (przykłady biblijne).

3. Prawo i etyka konfliktów zbrojnych w średniowieczu.

4. Szkoła hiszpańska - Francisco Vitoria i Francisco Suarez.

5. Poglądy wybranych XVI-wiecznych myślicieli z zakresu prawa wojny - Balthasar Ayala, Pierino Belli, Alberico Gentilli.

6-7. Międzynarodowe prawo wojny według Grocjusza.

8-9. Międzynarodowe prawo wojny według E. de Vattela.

10. Amerykańskie Artykuły Wojny jako przykład regulacji wewnętrznego prawa wojskowego.

11-12. Kodeks Liebera z 1863 r.

13. Konwencje haskie z 1907 r.

14. Konwencje genewskie z 1949 r.

15. Test.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

1-2. Biblia Starego i Nowego Testamentu

5. - Ayala Balthasar, Three Books On the Law of War And on the Duties Connected with War And on Military Discipline, vol. II, transl. John Pawley Bate, Washington D.C. 1912.

6-9. - Burlamaqui Jean-Jacques, The Principles of Natural Law, transl. Nugent, London 1752.

Bynkershoek Cornelius van, A Treatise of Captures in War, transl. R. Lee, London 1803.

Bynkershoek Cornelius van, A Treatise on the Law of War, transl. P. S. du Ponceau, Philadelphia, PA 1810.

11. - Clausewitz Carl von, O wojnie, przeł. Augustyn Cichowicz, Leon Wacław Koc, Franciszek Schoener, Lublin 1995.

5. - Gentili Alberico, De Iure Belli Libri Tres, vol. II, transl. John C. Rolfe, Oxford 1933.

6-7. - Grotius Hugo, O prawie wojny i pokoju, t. 1-2, przeł., wstępem i przypisami opatrzył Remigiusz Bierzanek, Warszawa 1957

12. - Jomini Henri, Zarys sztuki wojennej, przeł. z franc. Franciszek Dziedzic, Warszawa 1966.

3. - Machiavelli Niccolò, O sztuce wojny, przekł. Agnieszka Szopińska, wstępem opatrzył Bogdan Baran, Warszawa 2008.

5. - Pierino Belli, A Treatise on Military Matters and Warfare on eleven parts, vol. II, transl. Herbert C. Nutting, Oxford 1936.

4. - Selections of Three Works of Francisco Suarez, S.J., vol. II, transl. Gladys L. Williams et al., Oxford 1944.

8-9. - Vattel Emerich de, Prawo narodów czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów, t. 1-2, przeł. i wstępem opatrzył Bohdan Winiarski, Warszawa 1958.

4. - Vitoria Francisco de, Political Writings, ed. by A. Pagden, J. Lawrance, Cambridge 1991.

11-12. - Kodeks Liebera z 1863 r.

10. - Amerykańskie Artykuły Wojny z 1776 r.

13. - Konwencje haskie z 1907 r.

14. - Konwencje genewskie z 1949 r.

Efekty uczenia się:

KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_OK3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

praca w grupie, prace indywidualne studentów, studium przypadku; ewentualne nauczanie na odległość,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niewiński
Prowadzący grup: Łukasz Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat roli prawa wojny i związanych z nim kwestii etycznych (oraz zmian jakie zaszły w tym zakresie) w międzynarodowych konfliktach zbrojnych.

Skupiono się głównie na etapie rozwoju myśli teoretyczno-prawnej w Europie oraz USA. Szczególną uwagę zwrócono na przełomowe aspekty prawa humanitarnego i jego rozwoju w wiekach od XVI do XIX włącznie. Praca odbywała się na tekstach źródłowych, często nieznanych w powszechnym obiegu historyczno-prawnym w Polsce.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej i ogólna orientacja w założeniach prawa wojny.

1. Wprowadzenie do zagadnień prawa i etyki konfliktów zbrojnych.

2. Prawo i etyka konfliktów zbrojnych w starożytności (przykłady biblijne).

3. Prawo i etyka konfliktów zbrojnych w średniowieczu.

4. Szkoła hiszpańska - Francisco Vitoria i Francisco Suarez.

5. Poglądy wybranych XVI-wiecznych myślicieli z zakresu prawa wojny - Balthasar Ayala, Pierino Belli, Alberico Gentilli.

6-7. Międzynarodowe prawo wojny według Grocjusza.

8-9. Międzynarodowe prawo wojny według E. de Vattela.

10. Amerykańskie Artykuły Wojny jako przykład regulacji wewnętrznego prawa wojskowego.

11-12. Kodeks Liebera z 1863 r.

13. Konwencje haskie z 1907 r.

14. Konwencje genewskie z 1949 r.

15. Test.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

jw.

Uwagi:

jw.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niewiński
Prowadzący grup: Łukasz Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat roli prawa wojny i związanych z nim kwestii etycznych (oraz zmian jakie zaszły w tym zakresie) w międzynarodowych konfliktach zbrojnych.

Skupiono się głównie na etapie rozwoju myśli teoretyczno-prawnej w Europie oraz USA. Szczególną uwagę zwrócono na przełomowe aspekty prawa humanitarnego i jego rozwoju w wiekach od XVI do XIX włącznie. Praca odbywała się na tekstach źródłowych, często nieznanych w powszechnym obiegu historyczno-prawnym w Polsce.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej i ogólna orientacja w założeniach prawa wojny.

1. Wprowadzenie do zagadnień prawa i etyki konfliktów zbrojnych.

2. Prawo i etyka konfliktów zbrojnych w starożytności (przykłady biblijne).

3. Prawo i etyka konfliktów zbrojnych w średniowieczu.

4. Szkoła hiszpańska - Francisco Vitoria i Francisco Suarez.

5. Poglądy wybranych XVI-wiecznych myślicieli z zakresu prawa wojny - Balthasar Ayala, Pierino Belli, Alberico Gentilli.

6-7. Międzynarodowe prawo wojny według Grocjusza.

8-9. Międzynarodowe prawo wojny według E. de Vattela.

10. Amerykańskie Artykuły Wojny jako przykład regulacji wewnętrznego prawa wojskowego.

11-12. Kodeks Liebera z 1863 r.

13. Konwencje haskie z 1907 r.

14. Konwencje genewskie z 1949 r.

15. Test.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

jw.

Uwagi:

jw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)