Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2HDW
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia XIX w.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studiujący przystępując do zajęć posiadają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w edukacji akademickiej z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Skrócony opis:

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z historii Polski i powszechnej XIX wieku.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 1 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 2

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu historii XIX w.

Ramy merytoryczne ćwiczeń:

Podstawowym celem zajęć jest charakterystyka wybranych zagadnień z historii Polski i powszechnej XIX wieku. Studiujący na podstawie literatury oraz źródeł zapoznają się z najistotniejszymi przemianami społeczno-gospodarczymi, prawno-ustrojowymi i polityczno-wojskowymi jakie dokonały się w Polsce, Europie i na innych kontynentach w latach 1789-1918. Studiujący w oparciu o wybrane teksty źródłowe i opracowania z literatury przedmiotu zapoznają się z wiedzą z zakresu wskazanej powyżej problematyki.

Bilans nakładu pracy studenta w ramach ćwiczeń:

Udział w zajęciach ..................................................15 x 4 godz. = 60 godz.

Przygotowanie do zajęć .........................................15 x 8 godz. = 120 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15 x 6 godz.=90 godz.

Razem..........................................................................................270 godz.

Nakład pracy studenta związany z ćwiczeniami:

wymagającymi udziału nauczyciela...…....................210 godz. 8 pkt ECTS

o charakterze praktycznym…………………………………60 godz. 2 pkt ECTS

Łącznie 10 pkt ECTS

Literatura:

W części zajęć z zakresu historii powszechnej XIX w:

1. Ludwik Filip [de Bourbon]: Pamiętniki z czasów wielkiej rewolucji..., Warszawa 1988.

2. E. Burke: Rozważania o rewolucji we Francji..., Kraków 1994.

3. J. de Maistre: Wybór pism, Warszawa 1968.

4. A. de Tocqueville: Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 1994.

5. M. Żywczyński: Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1990.

6. L. Bazylow: Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1995.

7. Wielka historia świata, t. IX, red. nauk. A. Chwalba, Kraków 2006.

8. A. de Custine: Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku, Kraków 1989.

9. Wielka historia świata, t. IX, red. nauk. A. Chwalba, Kraków 2006.

10. L. Bazylow: Dzieje Rosji 1801-1917, Warszawa 1977.

11. L. Bazylow: Historia Rosji, t. II, Warszawa 1985.

12. L. Bazylow: Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1973.

13. B. Jegorow: Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, Gdańsk 2002.

14. J. Kucharzewski: Od białego caratu do czerwonego, t. I, Warszawa 1998. (fragm. ze s. 169-180)

15. J. Łotman: Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, Gdańsk 1999.

16. W. Śliwowska: Mikołaj I i jego czasy, Warszawa 1965.

17. A. Walicki: Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1961.

18. J. Skowronek, M. Żmigrodzka: Powstanie listopadowe 1830-1831, Warszawa 1991.

19. W. Tokarz: Wojna polsko-rosyjska 1830-1831, Warszawa 1930.

20. W stulecie Wiosny Ludów 1848-1948, t. V: Wiosna Ludów. Teksty i materiały źródłowe,

21. oprac. H. Katz i in., Warszawa 1953.

22. H. Szuman: Wspomnienia berlińskie i poznańskie z roku 1848..., Warszawa 1899.

23. Polska w kraju w roku 1848 – sprawy poznańskie, krakowskie i galicyjskie - zbiór dokumentów..., Lipsk 1865.

24. W. Jakóbczyk: Wielkopolska 1815-1850. Wybór źródeł, Wrocław 1952.

25. S. Kieniewicz: Rok 1848 w Polsce. Wybór źródeł, Wrocław 1948.

26. S. Kalembka: Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.

27. S. Kieniewicz: Oblicza ideowe Wiosny Ludów, Warszawa 1948.

28. Koberdowa: Polska Wiosna Ludów, Warszawa 1967.

29. Kozik: Między reakcją a rewolucją. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji

30. w latach 1848-1849 [W:] Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiell. Prace Historyczne, z. 52:1975,

31. s. 15-55/184-212.

32. B. Namier, 1848: rewolucja intelektualistów, Kraków 2013.

33. Czajkowski: Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku, Warszawa 1962.

34. F. Sokulski: W kraju i nad Bosforem (1830-1881) – fragmenty życia i listy, Wrocław 1951.

35. Bazylow: Dzieje Rosji 1801-1917, Warszawa 1977.

36. E. Tarle: Wojna krymska, t. I-II, Warszawa 1984.

37. Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach ojców założycieli, oprac. W. Osiatyński, Warszawa 1977.

38. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2002.

39. Alexis de Tocqueville: O demokracji w Ameryce, t. I, II, Kraków 1996.

40. Alexis de Tocqueville: Listy, Kraków 1999.

41. Henryk Sienkiewicz: Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 2004.

42. Włodzimierz Krzyżanowski: Wspomnienia z pobytu w Ameryce generała Włodzimierza Krzyżanowskiego podczas wojny 1861-1864, Chicago 1963.

43. Ewa Nowicka, Izabella Rusinowa: Indianie Stanów Zjednoczonych – antologia tekstów źródłowych, Warszawa 1991.

44. Izabella Rusinowa, Tomasz Wituch: Teksty źródłowe do dziejów powszechnych XIX wieku, Warszawa 1981.

45. Izabella Rusinowa, Tomasz Wituch: Między rewolucja francuską a rewolucją październikową, Warszawa 1980.

46. Izabella Rusinowa, Tomasz Wituch: Teksty źródłowe do dziejów powszechnych XIX wieku, Warszawa 1981.

47. Juliusz Willaume: Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej 1789-1815, Lublin 1975.

48. J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1994.

49. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. III: 1848-1917, pod red. W. Nugent i H. Parafianowicz, Warszawa 1995.

50. Paweł Zaremba: Historia Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1992.

51. Hugh Brogan: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2004.

52. George Brown Tindall: Historia Stanów Zjednoczonych, Poznań 2002.

53. Józef Chałasiński: Kultura amerykańska – formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1962.

54. Marek Gołębiowski: Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004.

55. Hieronim Kubiak: Rodowód narodu amerykańskiego, Kraków 1975.

56. Izabella Rusinowa: Tom czy Sam – z dziejów murzynów w Ameryce Północnej, Warszawa 1983.

57. Stephen Oates: Lincoln, Warszawa 1991.

58. James Thomas Flexner: Washington – człowiek niezastąpiony, Warszawa 1990.

59. Zofia Libiszowska: Tomasz Jefferson, Wrocław 1984.

60. Krzysztof Michałek: Dyplomaci i okręty – z dziejów polityki zagranicznej Skonfederowanych Stanów Ameryki 1861-1865, Warszawa 1987.

61. Krzysztof Michałek: Na drodze ku potędze – historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1991.

62. Andrzej Pułło: System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997.

63. Tomasz Langer: Stany w USA – instytucje, praktyka, doktryna, Warszawa 1988.

64. David Mauk: Cywilizacja amerykańska, Wrocław 1999.

65. Leon Korusiewicz: Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce, Warszawa 1967.

66. Leon Korusiewicz: Wojna secesyjna 1860-1865, Warszawa 1985.

67. Izabella Rusinowa, Tomasz Wituch: Teksty źródłowe do dziejów powszechnych XIX wieku, Warszawa 1981.

68. Izabella Rusinowa, Tomasz Wituch: Między rewolucja francuską a rewolucją październikową, Warszawa 1980.

69. Juliusz Willaume: Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej 1789-1815, Lublin 1975.

70. [Wiktoria królowa Wielkiej Brytanii]: The letters of queen Victoria...(1837-1861), vol.1-2, London 1908.

71. Charles Greville: Dziennik z czasów panowania króla Jerzego IV, Wilhelma IV i królowej Wiktorii..., Warszawa 1974.

72. Paulus Krüger: Pamiętniki prezydenta Krügera, cz. 1-2, Warszawa 1903.

73. Augustus: Nad Tugelą – osobiste wspomnienia z wojny transwalskiej, Warszawa 1902.

74. Henryk Zins: Ekspansja i zmierzch Imperium Brytyjskiego, Lublin 2001.

75. Henryk Zins: Cecil Rhodes – ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX wieku, Gdańsk 2000.

76. Michał Leśniewski: Miejsce Południowej Afryki w kształtowaniu koncepcji polityki imperialnej Wielkiej Brytanii, Warszawa 2001.

77. Michał Leśniewski: Wojna burska1899-1902 – geneza, przebieg i międzynarodowe uwarunkowania, Warszawa 2001.

78. Kazimierz Dziewanowski: Brzemię białego człowieka – jak zbudowano Imperium Brytyjskie, Warszawa 1996.

79. Wiesław Hładkiewicz: System kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884-1919, Zielona Góra 1986.

80. Andrzej Bartnicki: Egipt i Sudan w polityce Wielkiej Brytanii 1882-1936, Warszawa 1974.

81. Andrzej Bartnicki: Konflikty kolonialne 1869-1939, Warszawa 1971.

82. Józef Feldman: Zbrojny pokój i imperializm kolonialny 1871-1914, [W:] Wielka historia powszechna, t. VI, cz. 2, Warszawa 1936.

83. Jan Kieniewicz: Od ekspansji do dominacji – próba teorii kolonializmu, Warszawa 1986.

84. Jan Kieniewicz: Złoto, korzenie i krzew; Warszawa 1971.

85. K. Madhava Panikkar: Azja a dominacja Zachodu – epoka Vasco da Gamy w dziejach Azji 1498-1945, Warszawa 1972.

86. K. Gawlikowski: Chiny wobec Europy: reformy wojskowe XIX wieku, Wrocław 1979.

87. T. Dmochowski: Rosyjsko-chińskie stosunki polityczne (XVII-XIX w.), Gdańsk 2001.

88. Marc Ferro: Historia kolonizacji, Warszawa 1997.

89. Wiesław Olszewski: Polityka kolonialna Francji w Indochinach w latach 1858-1908, Warszawa 1988.

90. Marek Czapliński: Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego – charakterystyka urzędników kolonialnych, Wrocław 1985.

91. Marek Czapliński: Niemiecka polityka kolonialna, Poznań 1992.

92. Andrzej Dziubiński: Podbój Maghrebu przez Francję 1830-1934, Wrocław 1983.

93. Franciszek Bernaś: Na wzgórzach Transwalu, Warszawa 1986.

94. R. Pipes: Rewolucja rosyjska 1899-1919, Warszawa 1995.

95. L. Bazylow: Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1995.

96. Wielka historia świata, t. X, red. nauk. J. Buszko, S. Grodziski, Kraków 2006.

97. J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1994.

98. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1983.

99. A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

100. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005.

101. L. Jaśkiewicz: Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905-1907. Reformy ustrojowe, Warszawa 1982.

102. J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, Gdańsk 1990.

103. J. Parandowski: Bolszewizm i bolszewicy w Rosji, Londyn 1996.

104. A. Romanow: Koniec dynastii. Księga wspomnień, Białystok 1995.

105. R. Pipes: Rewolucja rosyjska 1899-1919, Warszawa 1995.

106. J. Kucharzewski, Od białego do czerwonego caratu, Gdańsk 1990.

107. L. Bazylow: Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1995.

108. Wielka historia świata, t. X, red. nauk. J. Buszko, S. Grodziski, Kraków 2006.

109. J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1994.

110. E. Burdżałow: Rewolucja lutowa 1917 r. Powstanie w Piotrogrodzie, Warszawa 1973.

111. E. Burdżałow: Rewolucja lutowa 1917 r. Moskwa-Front-Prowincja, Warszawa 1977.

112. L. Grosfeld: Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1962.

113. H. Batowski: Rozpad Austro-Węgier 1914-1918, Kraków 1982.

114. H. Wereszycki: Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1975.

W części zajęć z zakresu historii Polski XIX w:

1. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1983.

2. A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

3. J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005.

4. Piotr Wandycz, Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994.

5. Marian Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe (1795-1921), Londyn 1993.

6. Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, aut. B. Zientara i in., wyd. 2, Warszawa 1973.

7. J. Skowronek, Legiony Polskie we Włoszech 1791-1801, Warszawa 1986.

8. J. Bardach, B. Leśnodorski, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.

9. Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, t. I: 1816-1828..., Warszawa 1984.

10. J. Skowronek, M. Żmigrodzka, Powstanie listopadowe 1830-1831, Warszawa 1991.

11. W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830-1831, Warszawa1930.

12. S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971.

13. S. Kieniewicz, Rok 1848 w Polsce. Wybór źródeł, Wrocław 1948.

14. S. Kieniewicz, Oblicza ideowe Wiosny Ludów, Warszawa 1948.

15. Z. Borzymińska, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych – XIX wiek, Warszawa 1994.

16. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim 1864-1897, Warszawa 1989.

17. A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Studia i szkice, Warszawa 1983.

18. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870, Warszawa 1988.

19. M. Śliwa, Obcy czy swoi. Z dziejów poglądu na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, Kraków 1997.

20. P. Wróbel, Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w latach 1880-1918, Warszawa 1991.

21. Dokumenty terenowych władz cywilnych powstania styczniowego 1862-1864, Wrocław 1986

22. Polska działalność dyplomatyczna w 1863-1864. Zbiór dokumentów, t. I, oprac. pod red. A. Lewaka, Warszawa 1937.

23. D. Fajnhauz, 1863 – Litwa i Białoruś, Warszawa 1999.

24. S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-1864, Warszawa 1976.

25. S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1987.

26. F. Ramotowska, Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859-1862, Warszawa 1990.

27. M. Kula, Ameryka Łacińska w relacjach Polaków. Antologia, Warszawa 1982.

28. Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone, t. I-II, Warszawa 1982.

29. M. M. Drozdowski, E. Kusielewicz, Polonia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1910-1918, Warszawa 1989.

30. K. Groniowski, Polska emigracja zarobkowa w Brazylii 1871-1914, Wrocław 1972.

31. R. Mazurkiewicz, Polskie wychodźstwo i osadnictwo w Kanadzie, Warszawa 1993.

32. K. Murzynowska, Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914, Wrocław 1972.

33. D. Mostwin, Emigranci polscy w USA, Lublin 1991.

34. B. Leś, Kościół w procesie asymilacji Polonii amerykańskiej - przemiany funkcji polonijnych instytucji i organizacji religijnych w środowisku Polonii chicagowskiej, Wrocław 1981.

35. Wybór źródeł do ćwiczeń z historii Polski 1864-1939, cz. 1: do 1918 r., oprac. pod red. Z. Dworeckiego, Poznań 1971.

36. L. Jaśkiewicz, Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905-1907. Reformy ustrojowe, Warszawa 1982.

37. R. Pipes, Rewolucja rosyjska 1899-1919, Warszawa 1995.

38. K. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912-styczeń 1924, Warszawa-Kraków 1924.

39. J. Parandowski, Bolszewizm i bolszewicy w Rosji, Londyn 1996.

40. R. Bierzanek, Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich 1917-1919, Warszawa 1964.

41. M. Leczyk, KNP a Ententa i Stany Zjednoczone 1917-1919, Warszawa 1966.

42. J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978.

43. M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6, KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

W części wykładowej zajęć z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w:

1) egzamin

W części ćwiczeniowej zajęć z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o:

1) monitorowanie aktywności zajęciowej studiujących

2) bieżącą ocenę stopnia przygotowania studiujących do zajęć

3) ocenę uzyskaną za wygłoszony referat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Miodowski, Jan Snopko
Prowadzący grup: Adam Miodowski, Jan Snopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z historii Polski i powszechnej XIX wieku

.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: historia

Rok studiów/semestr: II rok, 4 semestr

Wymagania wstępne: studiujący przystępując do zajęć posiadają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w edukacji akademickiej z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Ramy merytoryczne zajęć: historia polityczna, wojskowa, gospodarcza i społeczno-kulturalna Polski, Europy, Ameryki i Azji w latach 1789-1918

Założeniem przedmiotu jest: pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z historii Polski i powszechnej XIX w.

Celem przedmiotu jest: charakterystyka wybranych zagadnień z historii Polski i powszechnej XIX wieku. Studiujący na podstawie literatury oraz źródeł zapoznają się z najistotniejszymi przemianami społeczno-gospodarczymi, prawno-ustrojowymi i polityczno-wojskowymi jakie dokonały się w Polsce, Europie i na innych kontynentach w latach 1789-1918. Studiujący w oparciu o wybrane teksty źródłowe i opracowania z literatury przedmiotu zapoznają się z wiedzą z zakresu wskazanej powyżej problematyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 60 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne: Typowy dla konwersatorium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe, dyskusję, prezentacje, referaty, a także konsultacje indywidualne z prowadzącym. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

Udział w zajęciach ......................................................15 x 4 godz. = 60 godz.

Przygotowanie do zajęć .............................................15 x 8 godz. = 120 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............15 x 6 godz.=90 godz.

Razem.................................................................................................270 godz.

Nakład pracy studenta związany z ćwiczeniami:

wymagającymi udziału nauczyciela...….............................210 godz. 8 pkt ECTS

o charakterze praktycznym…………………………………60 godz. 2 pkt ECTS

Łącznie ……………………………………………………………. 10 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Żywczyński: Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1990.

L. Bazylow: Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1995.

S. Kieniewicz: Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1983.

W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych: 1815-1945, Warszawa 2002.

J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1994.

A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

P. Gaxotte: Wielka rewolucja francuska, Warszawa 2002.

B. Jegorow: Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, Gdańsk 2002.

S. Kalembka: Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.

E. Tarle: Wojna krymska, t. I-II, Warszawa 1984.

D. Mauk: Cywilizacja amerykańska, Wrocław 1999.

H. Zins: Ekspansja i zmierzch Imperium Brytyjskiego, Lublin 2001.

J. Kieniewicz: Od ekspansji do dominacji – próba teorii kolonializmu, Warszawa 1986.

W. Olszewski: Polityka kolonialna Francji w Indochinach w latach 1858-1908, Warszawa 1988.

M. Czapliński: Niemiecka polityka kolonialna, Poznań 1992.

L. Jaśkiewicz: Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905-1907. Reformy ustrojowe, Warszawa 1982.

E. Burdżałow: Rewolucja lutowa 1917 r. Powstanie w Piotrogrodzie, Warszawa 1973.

H. Wereszycki: Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1975.

J. Skowronek, M. Żmigrodzka, Powstanie listopadowe 1830-1831, Warszawa 1991.

S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971.

I. Koberdowa, Polska Wiosna Ludów, Warszawa 1967.

M. Śliwa, Obcy czy swoi. Z dziejów poglądu na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, Kraków 1997.

S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1987.

K. Groniowski, Polska emigracja zarobkowa w Brazylii 1871-1914, Wrocław 1972.

Z. Łukawski, Ludność polska w Rosji 1863-1914, Wrocław 1978.

R. Mazurkiewicz, Polskie wychodźstwo i osadnictwo w Kanadzie, Warszawa 1993.

Mechanizmy polskich migracji zarobkowych, cz. 1, red. C. Bobińska, Warszawa 1976.

K. Murzynowska, Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914, Wrocław 1972.

S. Kalabiński, F. Tych, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja? Lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa 1976.

R. Bierzanek, Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich 1917-1919, Warszawa 1964.

J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978.

M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)