Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propaganda wojenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3PW
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propaganda wojenna
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy na temat celów, mechanizmów funkcjonowania oraz skuteczności propagandy wojskowej i wojennej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu propagandy niemieckiej i sowieckiej na przebieg II wojny światowej, a także współczesnych metod propagandowego kształtowania obrazu wojny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin (wykład)

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Punkty ECTS: 2

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2x4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Literatura:

C. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania, Warszawa 1999.

C. Król, Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945, Warszawa 2006.

E. Dmitrów, Obraz Rosji i Rosjan w propagandzie narodowych socjalistów 1933-1945. Stare i nowe stereotypy, Warszawa 1997.

E. Dmitrów, Niemcy patrzą na Armię Czerwoną. Zbliżenie w 1939 roku, [w:] Polska-Niemcy-Europa, Warszawa 2000.

E. Guz, Jak Goebbels przygotowywał wrzesień, Warszawa 1969.

U. Jarecka, Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych, Warszawa 2008.

W. Niewieżyn, Tajne plany Stalina. Propaganda sowiecka w przededniu wojny z Trzecią Rzeszą 1939-1941, Kraków 2000.

T. Wesołowski, „Anti-Kommissar-Flugblätter” – rola niemieckich ulotek propagandowych w podważaniu autorytetu kadry politycznej Armii Czerwonej w latach 1941-1942, „Studia Podlaskie”, t. XI, 2001.

Inventing Vietnam. The War in Film and Television, red. M. Anderegg, Philadelphia 1991.

Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej. Zbiór tekstów, red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński, Łódź 2011.

Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych. Zbiór tekstów, red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński, Łódź 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG4, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WK2, KP6_WK4, KP6_WK5;

Umiejętności: KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1;

Kompetencje społeczne: KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2x4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)