Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o dawnej książce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3WDK
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o dawnej książce
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Pismo i jego początki oraz funkcje (społeczne)

Książka i biblioteka w starożytności. Muzejony

Średniowieczna książka rękopiśmienna. Średniowieczne biblioteki (kościelna, klasztorna, uniwersytecka, dworska, prywatna). Książka rękopiśmienna na ziemiach polskich

Wynalazek druku. Upowszechnienie książki drukowanej. Książka drukowana w Polsce

Biblioteki nowożytne

Książka i biblioteka w okresie rewolucji przemysłowej.

Książka w XX - XXI wieku. Nowe wyzwania cyfrowo - technologiczne

Egzamin

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dziejów książki i bibliotek od starożytności do czasów współczesnych. W sposób szczególny omówione zostaną dzieje pisma, różnorodnych form książki (w ujęciu historycznym), specyfiki książki rękopiśmiennej, drukowanej, rozwoju nowoczesnych form drukarskich. Student zapozna się z początkami bibliotek w starożytności, rozwojem bibliotek kościelnych, uniwersyteckich, dworskich, prywatnych na przestrzeni epok historycznych. Omówione zostaną współczesne książki cyfrowe (e-książki) oraz biblioteki cyfrowe.

Pełny opis:

Stan i problematyka badań nad historią książki i bibliotek. Powstanie i rozwój pisma. Książka i biblioteka w starożytności (Egipt, Grecja, Rzym). Książka i biblioteki średniowiecza europejskiego. Książka rękopiśmienna. Księgozbiory i biblioteki średniowiecznej Europy. Czynniki wpływające na rozwój drukarstwa europejskiego w XV wieku (rewolucja J. Gutenberga). Oficyna Jana Gutenberga i jej produkcja. Drukarstwo i biblioteki w XVI - XVIII wieku. Ruch encyklopedystów. Rewolucja XIX wieku i jej wpływ na książkę. Książka i jej instytucje w dwudziestoleciu międzywojennym. Książka cyfrowa (e-książka) oraz biblioteki cyfrowe.

Profil: ogólnoakademicki

Forma: stacjonarna

Rodzaj: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina: historia, nauki humanistyczne

Semestr I, rok III

Liczba godzin: 15, wykład

punkty ECTS: 2

Wykład - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 7,5x2 godz.= 14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 10 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 3 godz.

- zaliczenie lektur: 1 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 14+4+8+10+3+10+1=53 godz. (50:25=2)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005

B. Bieńkowska, H. Chamerska, Tysiąc lat dziejów książki i bibliotek w Polsce, Warszawa 1992

S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław 1965

G. Jean, Pismo - pamięć ludzkości, Wrocław 1984

K. Maleczyńska, Historia książki i jej funkcji społecznej, Wrocław 1987

K. Maleczyńska, Zarys historii bibliotek XV - XVIII w., Wrocław 1976

E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984

H. Szwejkowska, Książka drukowana XV - XVIII w., Wrocław 1983

H. Szwejkowska, Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX - XX wieku, Warszawa 1987

A. Świderkówna, M. Nowicka, Książka się rozwija, Wrocław 2008

A. Żbikowska - Migoń, Dzieje książki i jej funkcji społecznej. Wiek XVIII, Wrocław 1987

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG7 rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG11 zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WK3 rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

KP6_WK5 rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK7 ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_UW1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW8 potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK3 potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK6 potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK1 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i prezentacja.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dziejów książki i bibliotek od starożytności do czasów współczesnych. W sposób szczególny omówione zostaną dzieje pisma, różnorodnych form książki (w ujęciu historycznym), specyfiki książki rękopiśmiennej, drukowanej, rozwoju nowoczesnych form drukarskich. Student zapozna się z początkami bibliotek w starożytności, rozwojem bibliotek kościelnych, uniwersyteckich, dworskich, prywatnych na przestrzeni epok historycznych. Omówione zostaną współczesne książki cyfrowe (e-książki) oraz biblioteki cyfrowe.

Pełny opis:

Stan i problematyka badań nad historią książki i bibliotek. Powstanie i rozwój pisma. Książka i biblioteka w starożytności (Egipt, Grecja, Rzym). Książka i biblioteki średniowiecza europejskiego. Książka rękopiśmienna. Księgozbiory i biblioteki średniowiecznej Europy. Czynniki wpływające na rozwój drukarstwa europejskiego w XV wieku (rewolucja J. Gutenberga). Oficyna Jana Gutenberga i jej produkcja. Drukarstwo i biblioteki w XVI - XVIII wieku. Ruch encyklopedystów. Rewolucja XIX wieku i jej wpływ na książkę. Książka i jej instytucje w dwudziestoleciu międzywojennym. Książka cyfrowa (e-książka) oraz biblioteki cyfrowe.

Literatura:

B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005

B. Bieńkowska, H. Chamerska, Tysiąc lat dziejów książki i bibliotek w Polsce, Warszawa 1992

S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław 1965

G. Jean, Pismo - pamięć ludzkości, Wrocław 1984

K. Maleczyńska, Historia książki i jej funkcji społecznej, Wrocław 1987

K. Maleczyńska, Zarys historii bibliotek XV - XVIII w., Wrocław 1976

E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984

H. Szwejkowska, Książka drukowana XV - XVIII w., Wrocław 1983

H. Szwejkowska, Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX - XX wieku,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)