Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1PM6-22
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia historyczna
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest szerokie omówienie sfery zainteresowań badawczych geografii historycznej, jej dotychczasowego dorobku (tak w Polsce jak i na świecie), oraz zapoznanie się z metodami i technikami badawczymi stosowanymi przez geografów historycznych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I rok, II stopnia, semestr zimowy.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Podręczniki:

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.

S. Arnold, Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951.

Literatura uzupełniająca:

B. Szady, Geografia historyczna w Polsce - rozwój i perspektywy, "Studia Geohistorica (1), 2013, s. 19-37.

H. Jankuhn, Wprowadzenie do archeologii osadnictwa, Poznań 2004.

H. Hamerow, Early Medieval Settlements. The Archaeology of Rural Communities in North-West Europe 400-900, Oxford UP 2002.

Atlas historyczny ziem polskich w połowie XVI wieku. (seria)

Atlasy historyczne miast polskich. (seria)

H. Szulc, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław 1995.

H. H. Lamb, Climate History and the Modern World, Routledge 1997.

L. Kajzer, Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X-XVIII wieku, Łódź 1993.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 W pogłębionym stopniu rozumie uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu geografii historycznej.

KP7_WG2 Zna metody i problemy badań z zakresu geografii historycznej

KP7_WG3 Dysponuje pogłębioną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o geografii historycznej dawnych i współczesnych ziem polskich na tle dziejów Europy.

KP7_WG5 Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z geografią.

KP7_WG8 w pogłębionym stopniu rozumie funkcjonowanie i zmiany przestrzennego aspektu funkcjonowania struktur społecznych i politycznych.

KP7_KK1 Ma krytyczny i otwarty stosunek do nowych idei i koncepcji w badaniach nad różnorodnymi aspektami historii

KP7_KK3 Jest świadom możliwości zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Boroda
Prowadzący grup: Krzysztof Boroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)